Cedergrenskaportalen

Välkommen till portalen för dig som är medarbetare inom Cedergrenska

Här får du enkelt tillgång till viktig information som rör din anställning, aktuella händelser inom Cedergrenska och dessutom kan du ta del av samlad information från Cedergrenskas stödfunktioner som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Välkommen!

Snabblänkar

I Naja registrerar du ärenden för att få stöd av IT eller service. En tekniker kommer återkoppla till dig så snart hen mottagit ditt ärende.

Gå till Naja genom att klicka här>

Här hittar du all information som rör din anställning så som vad som gäller vid semester, föräldraledighet eller olyckor.

Gå till handboken genom att klicka här>

Barn, elever och anställda har rätt till en trygg och säker miljö. Här hittar du stöd och information om arbetet med säkerhet och krisberedskap inom vår organisation. 

Läs mer om krishantering här >

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas. Här hittar du Cedergrenskas Arbetsmiljöhandbok.

Gå till Arbetsmiljöhandboken genom att klicka här >

Stöd och information

Här hittar du samlad information som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Kompetensutveckling 

Vi tror att tydliga karriärmöjligheter inspirerar kompetenta medarbetare. Genom ett generöst och genomarbetat Traineeprogram erbjuder vi nya lärare en trygg introduktion till sin nya yrkesroll. Vi erbjuder föreläsningar och nätverk för pedagoger på alla nivåer i vår organisation. Dessutom gör vi stora satsningar för att kunna erbjuda förstelärartjänster och har alltid fler förstelärare i varje enskild skola än den tilldelning man fått av staten. 

Länk till Traineeprogrammet > 

Nätverk 

Vi är övertygade om att vi utvecklas genom samarbete. Vi drar nytta av varandras styrkor samtidigt som vi lär oss av varandra. På Cedergrenska vill vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att samarbeta i de egna verksamheterna och mellan de olika segmenten vi verkar i.  

Inom Cedergrenska arrangeras det nätverksträffar inom olika professioner och områden. Grunden i träffarna är samtal i mindre grupper, korta föreläsningar och workshops.  

Vi har en ömsesidig respekt vad det gäller våra skolors olika styrkor. Detta stärker samarbetet mellan enheterna samtidigt som det bidrar till en långsiktig stabilitet. 

Exempel på aktiva nätverk:

 • Övergång mellan förskola och förskoleklass 
 • Sambedömning mellan koncernens grundskolor 
 • Utveckling av idrott och hälsa, grund- och gymnasieskolor 
 • Utveckling av nationell idrottsutbildning, gymnasieskolor 
 • Nätverksgrupper för elevhälsoteamens olika professioner 
 • Nätverksgrupp för koncernens Studie- och yrkesvägledare 
 • Kemi gymnasiet 
 • Nätverk rektorer 
 • Nätverk biträdande rektorer 
 • Nätverk förstelärare 

Är du intresserad av att träffa kollegor på andra enheter, eller dra igång ett nätverk? Tveka inte att höra av dig till oss så kopplar vi ihop dig med rätt personer. 

Ida Lindeborg, Kontakt Excellence center
ida.lindeborg@cedergrenska.se 
Tel: 0704-733496

Innehållsansvarig: Ida Lindeborg 

Fakturadresser

Här kommer du inom kort hitta alla fakturaadresser inom den Cedergrenska koncernen

Kvittoredovisning

Här kommer du inom kort hitta information om kvittoredovisning. 

Har du frågor?

Våra medarbetare på ekonomiavdelningen ansvarar för olika enheter. Du har en specifik kontaktperson som är extra insatt i just din arbetsplats.
Här hittar du kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen >

Innehållsansvarig: Sabah El Karimi

Cedergrenska har ett internt team som stöttar verksamheterna i frågor kopplade till fastighetsservice. Varje verksamhet har en servicetekniker som har huvudansvar, men serviceteamet arbetar koncernövergripande. Det är därför inte alltid samma servicetekniker som kontaktar dig om du behöver hjälp. 

Hur kan jag få stöd?

Cedergrenska använder sig av ärendehanteringssystemet Naja. I Naja kan du rapportera fel eller önskemål till serviceavdelningen eller göra beställningar.  Inloggning sker med användarens Microsoftkonto.   

Anmäl ärende på naja.cedergrenska.se >

Innehållsansvarig: Ian Conroy

Felanmälan 

Cedergrenska använder sig av ärendehanteringssystemet Naja. I Naja kan du få IT-support, rapportera fel eller önskemål till serviceavdelningen eller göra beställningar. I Naja finns kontakt till stödfunktionerna IT och Service, inloggning sker med användarens Microsoftkonto.   

Elever kan inte logga in i Naja, de elever som behöver hjälp med dator eller inloggning kontaktar tekniker på plats.  

Anmäl ärende på naja.cedergrenska.se >

E-post  

Alla som arbetar inom Cedergrenska får en e-postadress kopplad till sin lokala arbetsplats. Adressen hör ihop med ditt namn och ska användas för e-post kopplad till ditt arbete. Din närmsta chef beställer ditt konto samt eventuell dator innan din första arbetsdag, där anger även chefen vilka sändlistor du skall tillhöra. Förändringar skall alltid meddelas via närmsta chef.  

Microsoft 365  

Cedergrenska använder Microsoft 365 som plattform i det digitala arbetet för både personal och elever. Det innebär att alla som har en mailadress också har tillgång till hela Officepaktet med exempelvis Word, Excel och Powerpoint samt andra funktioner som är webbaserade i Microsoft 365.  

Alla som blir tilldelade en personaldator eller elevdator hanterad av Cedergrenska ska logga in med mailadress. Programmen som du behöver installeras automatiskt vid första inloggningen.  

Cedergrenska kräver också MFA (Multi Factor Authentication) för inloggning till alla konton som är personalkonton.  

Teams

Ett av verktygen som finns i Microsoft 365 är Teams, detta är plattformen som används för att kommunicera och dela information. I Teams kan vi dela filer, chatta, skapa uppgifter, föra gemensamma anteckningar m.m.  

Schoolsoft  

Inom Cedergrenska används Schoolsoft som elevregister, det är från detta register som övriga konton skapas. Schoolsoft är även plattformen för kommunikation till vårdnadshavare samt för betyg och bedöming.  

Wifi  

Datorer och konton som är hanterade av Cedergrenska får sin Wifi-profil i konfigurationen och ansluter därmed automatiskt till antingen personalnätverket eller elevnätverket på förskolorna och skolorna. Detta gäller inte nätverket på huvudkontoret då det inte hanteras av Cedergrenskas IT-avdelning. Det hanteras av Convendum.  

På förskolorna och skolorna finns även ett gästnätverk, information för att ansluta till detta finns på plats.  

Skrivare  

Cedergrenska har en koncernövergripande printlösning som kräver inloggning för att skriva ut. Inställningarna för utskrift från datorn följer med den automatiska konfigurationen. Vid skrivaren måste användaren sedan logga in med sitt Microsoftkonto för att kunna hämta utskriften.  

På huvudkontoret är ditt medlemskort kopplat till den lokala skrivaren. För mer information kontakta Convendum. 

Kontakt

Cedergrenska har ett internt IT-team som stöttar verksamheterna i deras arbete. Varje verksamhet har en IT-tekniker som har huvudansvar, men IT-teamet arbetar koncernövergripande. Det är därför inte alltid samma tekniker som kontaktar dig om du behöver hjälp. 

Innehållsansvarig: André Lindahl

Grafiskt material för skolor

Grafiskt material, så som typsnitt, färger och dokumentmallar, kommer inom kort att finnas på respektive skolas Sharepoint. 

GDPR

Använd nedanstående blankett för att inhämta skriftligt medgivande för publicering av bilder och video: 
GDPR-blankett >

Vilket stöd kan jag få?

Marknadsavdelningen kan stötta Cedergrenskas verksamheter med planering, genomförande och uppföljning av marknadsinsatser. Om du har några frågor eller funderingar gällande marknadsföringen av din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till: 

Gymnasium – Josefin Hagvalljosefin.hagvall@cedergrenska.se, 073-661 27 36
För- & grundskolor – Malin Eklöwmalin.eklow@cedergrenska.se, 073-661 27 08

Innehållsansvarig: Malin Eklöw

Tidrapportering

Senaste datum för tidrapportering är 1:a varje månad.
Mer information om tidrapportering hittar du i Medarbetarhandboken >

Länk för tidrapportering via mobil eller ipad:
https://cedergrenska.hogiacloud.se/Pbmmobile 

Länk för tidrapportering via dator:
https://cedergrenska.hogiacloud.se/BusinessManager/LogOn.aspx 

Har du frågor?

Våra medarbetare på löneavdelningen ansvarar för olika enheter. Du har en specifik kontaktperson som är extra insatt i just din arbetsplats.
Här hittar du kontaktuppgifter till löneavdelningen >

Innehållsansvarig: Catharina Fins

Här hittar du Cedergrenskas  organisationskarta >

Cedergrenska arbetar ständigt med att utveckla och förädla våra verksamheter. Vi strävar efter att leverera en utbildning av högsta kvalitet. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med tydligt uppsatta mål och noggranna analyser ser vi till att driva utvecklingen framåt. 

Cedergrenskas verksamheter använder Hypergene, ett digitalt ledningssystem, som ska stötta det systematiska kvalitetsarbetet. Här skapas verksamhetsplaner och kvalitetsrapporter som är transparenta och tillgängliga för alla i koncernen.  

Inloggningslänk Hypergene >

Innehållsansvarig: Ida Lindeborg

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. 

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget här >

Här hittar du Cedergrenskas visselblåsarpolicy >

Innehållsansvarig: Karin Hansson

Koncerngemensamma policys

Här hittar du koncergemensamma policys.

Dokument

Cedergrenska Arbetsmiljopolicy >

Inledning

Vi ska vara en arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra och bemöter varandra med respekt. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss då vi är övertygade om att det påverkar medarbetarnas trivsel och resultat.

Syfte

Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Definitioner

Arbetsmiljö inkluderar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt den kognitiva arbetsmiljön. Med fysisk arbetsmiljö avses exempelvis utformning av lokaler och arbetsplatser samt utrustning och arbetsverktyg. Med organisatorisk och social arbetsmiljö avses till exempel ledning, arbetstider, arbetsbelastning och sociala förhållanden i arbetet. Med kognitiv arbetsmiljö menas hjärnas kognitiva påfrestning som handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och tar fram information. Det är med hjälp av kognitiva förmågor som vi planerar och organiserar vårt arbete på kort och lång sikt, utvärderar resultat, löser problem och fattar beslut.

För att skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö behöver det finnas förståelse för vad som kan påverka den kognitiva arbetsmiljön, vad som utgör denna samt begränsningar i den kognitiva förmågan.

Exempel på uppgifter som påverkar vår kognitiva arbetsmiljö är:

 • sätta upp mål och planera för att uppnå dem
 • hålla koncentrationen och växla fokus
 • hålla många saker i arbetsminnet samtidigt
 • lära nytt
 • analysera och sammanfatta komplex information
 • växla mellan många alternativa perspektiv och förhållningssätt
 • lösa invecklade problem
 • tänka abstrakt och dra slutsatser
 • möta människor med komplexa behov
Mål

Vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi ska säkerställa en arbetsmiljö som är tillfredsställande och som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i vår dagliga verksamhet och ska ske i samarbete mellan medarbetare, fackliga organisationer och oss som arbetsgivare.

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete. Våra medarbetare ska kunna ha ett liv i balans och ha energi kvar för det privata livet efter arbetsdagens slut.

Övergripande riktlinjer

Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer krav både på chefer och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet är en gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka. 

För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar våra mål ska vi:

 • Säkerställa att inga medarbetare utsätts för kränkande särbehandling som till exempel mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier. Uppkomna ärenden hanteras omgående enligt Cedergrenskas rutiner gällande kränkande särbehandling.
 • Ha tydliga riktlinjer för alkohol och droger. Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
 • Inkludera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
 • Ge våra medarbetare de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt kunna medverka i arbetets utformning.
 • Så långt det är möjligt ge alla medarbetare utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter där det finns tillfälle till omväxling och variation. 
 • Säkerställa att ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
 • Använda såväl interna som externa resurser för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
 • Säkerställa att konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.
Förebyggande insatser i arbetsmiljöarbetet

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön. Arbetet sker löpande och ingår som en naturlig del i all vår verksamhet.

Vi utvärderar löpande våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav ska anpassas till medarbetarnas förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl medarbetare som för organisationen.

Ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är vi som arbetsgivare som är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Alla chefer ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.

Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att till exempel följa skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön till sin närmaste chef.

Dokument

Cedergrenska Alkohol- och drogpolicy >

Inledning

Cedergrenska verka för en god arbetsmiljö och hälsa för sina medarbetare. Alkohol- och drogfria arbetsplatser blir då en självklarhet för att säkerhetsställa en trygg, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö. Cedergrenska tillämpar nolltolerans mot alkohol och droger vilket innebär att ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete är närmaste chef ansvarig för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har ett undersökningsansvar att utreda vad signaler om ohälsa beror på och vid behov verka för ett gott rehabiliteringsarbete. Närmaste chef är därvid även skyldig att uppmärksamma signaler och utreda om alkohol- och drogrelaterad ohälsa hos medarbetarna.

Alla händelser och åtgärder ska dokumenteras. Närmast chef och facklig organisation ska informeras om de åtgärder som planerats och vidtagits. När en medarbetare är eller misstänks vara påverkad på arbetet ansvarar närmaste chef för att denne kommer hem på ett betryggande sätt. Uppföljningssamtal ska äga rum snarast möjligt och åtgärder planeras.

Arbetstagarens ansvar

Vid missbruk av alkhol och droger som påverkar arbetsutförandet är den anställde skyldig att aktivt medverka i sin rehabilitering och i planering av lämpliga åtgärder. Genom ett eget ansvarstagande verkar medarbetaren för, att genomföra överenskomna rehabiliteringsåtgärder i samverkan med arbetsgivare och företagshälsovård. På så sätt kan medarbetaren få tillbaka en tillfredsställande arbetsförmåga och hälsa. Om medarbetaren bryter mot denna policy, kan detta leda till disciplinära åtgärder och ytterst att anställningen ifrågasätts.

Alkohol

Bolag inom Cedergrenska är alkoholfria arbetsplats. Det är inte tillåtet att:

 • dricka alkoholhaltiga drycker på arbetstid
 • komma alkoholpåverkad eller i ”bakrus” till arbetet (som i sig leder till nedsatt arbetsförmåga)
 • representera med alkohol i tjänsten
Droger och skadligt bruk av läkemedel

Bolag inom Cedergrenska är drogfri arbetsplats. Det är inte tillåtet att:

 • använda droger eller läkemedel på arbetstid som inte sker i ordinerat medicinskt syfte
 • komma drogpåverkad eller i ”bakrus” till arbetet

Förebyggande åtgärder mot alkohol- eller drogrelaterad ohälsa

Kollegornas roll

Kollegorna är de kanske första och inledningsvis mest värdefulla resursen på arbetet för att stämma av varandras välmående och hälsa. Att bry sig om varandra kan i sig öppna upp för att kunna stödja varandra om problem senare skulle uppstå relaterat till alkohol och droger. Det är inte vård eller behandling som ska ges av kollegorna utan just medmänskligt stöd. Stödet innebär då exempelvis att reagera och uttala sin oro för kollegans och dennes hälsa när man märker att allt inte står rätt till. Det är viktigt att inte ”skydda” kollegan genom att göra dennes arbete eller på annat sätt förhindra att hen upptäcks och därigenom medverka till att skadligt bruk av alkohol och droger kan fortsätta.

Arbetsgivarens roll

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger möjligheter till att upptäcka risker i arbetssituationen och därmed kunna åtgärda dessa i tid. Det är viktigt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet att årligen undersöka och mäta risker för ohälsa/faktisk upplevd ohälsa bland medarbetarna. Detta kan också innebära att identifiera medarbetare med riskbeteende kring alkohol och droger.

Personalaktiviteter och konferenser

Cedergrenska är en inkluderande organisation vilket innebär att vi skapar möjlighet för alla medarbetare att delta i alla sammanhang. Det innebär att Cedergrenska inte bjuder på alkoholhaltiga drycker vid personalaktiviteter eller konferenser.

Åtgärdsplan och rehabilitering

Rehabiliteringsplaneringen bör innehålla fyra steg:

 1. Bedömning av det skadliga brukets omfattning och svårighetsgrad, (exempelvis hur lång tid det pågått, konsumtionsmängd samt vilket/vilka preparat som använts).
 2. Behandlingsplanering utifrån individuella behov och individens motivation till förändring samt egna önskemål.
 3. Genomförande av behandling.
 4. Uppföljning av insatserna.
Mål med rehabiliteringen
 • Rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen ska sättas in snarast möjligt, i syfte att förbättra möjlighet till snabb återgång till arbete.
 • All rehabilitering ska sträva efter återgång till arbete.
Dokument

Cedergrenska Inköpspolicy > 

Inköpspolicy

Denna inköpspolicy syftar till att skapa förutsättningar för kostnadseffektiva, miljövänliga och trygga inköp för Cedergrenska. Respektive chef har en delegerad befogenhet att utföra lokala inköp så länge värdet på inköpet/avtalet inte överstiger vad som är specificerat i attestinstruktionen. För inköp som överstiger attesträttens befogenhet krävs godkännande och bekräftelse i enlighet med attestinstruktionen. Attestinstruktionens regler och nivåer gäller även vid tecknande av inköpsavtal.

Samtliga krav i inköpspolicyn är obligatoriska, även för lokala inköp och avtal.

Inköpsavtal

Samtliga inköpsavtal liksom de konkurrerande offerterna ska sparas och arkiveras i original centralt av ekonomiavdelningen på Cedergrenska i sju år efter avtalstiden löper ut. Avtalet ska sparas i den form som det sammanställdes. Om man väljer att överföra pappersinformation till ett digitalt arkiv ska originalpappret sparas i tre år. Om avtalet upprättas digitalt behöver det inte skrivas ut och ingen papperskopia behöver sparas.

Alla inköpsavtal ska minst innehålla följande:
 • Avtalets parter (inkl. organisationsnummer)
 • Typ av avtal (t.ex. inköpsavtal)
 • Avtalets omfattning (produkt, tjänster, o.s.v.)
 • Orderförhållanden
 • Leveransvillkor
 • Garantiansvar
 • Priser och betalningsvillkor
 • Tillsättning och avtalets varaktighet
 • Underskrifter i enlighet med attestinstruktion
Granskning av inköpsavtal

Ett urval av inköpsavtalen ska med jämna mellanrum granskas, av den som hanterar relationen till motparten. Den som ingår avtalet ska övervaka avtalens uppsägningstid, utgång och förnyelsedatum, samt vid lämplig tidpunkt initiera nya upphandlingar eller avslut.

Syn på leverantörer

Cedergrenska behandlar alla sina leverantörer och affärskontakter rättvist och opartiskt. Cedergrenska vill arbeta med leverantörer som har en sund och långsiktig ekonomi och söker stabila och långsiktiga relationer med leverantörer med vilka koncernen kan utveckla produkter och tjänster genom ömsesidigt samarbete.

Hållbara inköp

Leverantörer som stödjer och själva efterlever Cedergrenskas långsiktiga behov vad gäller kvalitet, service, ekonomi, etik och miljömässigt synsätt ska alltid prioriteras.

Frakt med båt eller tåg väljs före flyg- eller lastbilstransporter om möjligt.

Etik

Alla affärsrelationer ska kännetecknas av en etisk och moralisk grund och ska överensstämma med aktuell lagstiftning och standard.

Förbud mot att ta emot gåvor

Cedergrenskas medarbetare och/eller deras anhöriga får inte ta emot någon typ av gåva eller ersättning vars värde överstiger 300 kronor, eller lagstadgad summa om lägre, från en nuvarande eller potentiell leverantör.

Intressekonflikt

Cedergrenskas medarbetare och/eller deras anhöriga ska inte på något sätt vara inblandade eller ha personliga intressen i koncernens leverantörer. Ingen medarbetare får personligen dra nytta av Cedergrenskas transaktioner med sina leverantörer, d.v.s. släktskap, vänskap, personliga affärskontakter eller andra privata relationer får inte påverka inköp av varor eller tjänster och/eller beslutsfattande.

Representation och inbjudningar med mera

All närvaro vid leverantörsrelaterade evenemang innefattar, oavsett evenemangets tidpunkt, representation. Vid representation måste Cedergrenskas intressen alltid beaktas och ett professionellt uppförande krävas. Du bör alltid konsultera din chef om huruvida det är lämpligt att delta i ett evenemang, oavsett om det sker under eller utanför arbetstid. Inbjudningar till jubileum, invigningar och så vidare accepteras oftast om representationen står i proportion till affären. Det är därmed inte normalt tillåtet att delta i evenemang som innefattar utlandsresa, helgvistelse på hotell, skidresor eller andra resor med fritidsaktiviteter, särskilt påkostade måltider och liknande om eventet bekostats av leverantören eller motsvarande. Om du är osäker, konsultera din närmaste chef.

Motköpsaffärer

Cedergrenska ger inte företräde till någon leverantör utan varje avtal ska bygga på den enskilda varans eller tjänstens efterlevnad av berörd kravspecifikation exempelvis vad gäller kvalitet, prestanda, pris eller andra villkor. Att ingå avtal med en leverantör där villkoret för att affären ska gå igenom är ömsesidiga inköp är inte tillåtet.

Konfidentialitet

Reklam, artiklar, pressreleaser eller andra meddelanden från leverantören som riktas till tredje part och som innehåller Cedergrenskas namn i dess helhet, i förkortad form eller dess logga ska godkännas i förväg av Cedergrenskas kommunikations- och marknadsavdelning.

Minimikrav för inköpsprocess
 1. Insamling av offerter från minst tre (3) olika leverantörer
 2. Förhandla
 3. Välj leverantör och formulera avtal
 4. Avtal signeras av den som enligt attestlistan har befogenhet
 5. Avtal samt jämförda offerter arkiveras i minst sju (7) år på huvudkontorets ekonomiavdelning. Maila eller posta underlag till din redovisningsekonom.
Dokument

Cedergrenska Kommunikationspolicy >

Kommunikationspolicy

Denna kommunikationspolicy syftar till att skapa tydlighet och enhetlighet i hur Cedergrenska kommunicerar och omfattar samtliga verksamheter och medarbetare inom koncernen. Kommunikationsplaner som tas fram, både för enskilda varumärken och för olika projekt, ska alltid gå i linje med kommunikationspolicyn.

För finansiell kommunikation och kriskommunikation gäller särskilda regler.

Vår kommunikationspolicy utgår från förståelsen att allt vi som organisation gör också kommunicerar. Ord och handling måste i alla lägen gå hand i hand och vi kan inte skilja på det vi säger inom organisationen och det vi säger utåt.

Syftet med all vår kommunikation är att den ska bidra till att uppfylla organisationens övergripande mål och vision, genom att bidra till effektivitet och delaktighet för våra medarbetare, lyfta våra verksamheter samt bidra till förtroende för Cedergrenska genom transparent och ansvarsfull kommunikation.

Vi utgår ifrån våra tre värdeord professionalism, tillit och samarbete i all vår kommunikation samt i hur vi förhåller oss till kommunikationsverktyg och -kanaler.

Professionalism

Att kommunicera utifrån professionalism innebär att kommunikationen ska vara tydlig, tillgänglig och transparent.

Att vara tydliga innebär att vi formulerar oss på ett sätt som den tänkta mottagaren av kommunikationen förstår. Ordval, tonfall, utformning och relevans är viktigt att begrunda.

Att vår kommunikation är tillgänglig och transparent syftar främst till val av utformning och kanal för kommunikationen. Det ska vara enkelt att ta del av eftersökt information och att tillförskaffa sig en riktig uppfattning om bolaget och våra verksamheter på ett för målgruppen enkelt sätt.

Tillit

Vi är alltid sanna och det vi säger är korrekt. Vi utelämnar inte information om det innebär att vi därigenom bidrar till att skapa en felaktig bild av en företeelse eller händelse. Alla ska, i alla lägen, kunna lita på att det vi säger är korrekt. Om vi skulle kommunicera något som visar sig vara fel rättar vi oss själva.

Samarbete

Cedergrenskas kommunikations- och marknadsavdelning finns tillgängliga för samtliga medarbetare inom koncernen för stöttning och rådgivning i kommunikationsfrågor.

Cedergrenskas målgrupper

Målgrupperna är de som vi aktivt vill nå vid specifika kommunikationsinsatser. De är många olika och ibland överlappande. Bland dem finns exempelvis medarbetare, elever, potentiella medarbetare, beslutsfattare, investerare och olika myndigheter. Olika målgrupper kräver olika kommunikationskanaler och utformning av kommunikationen.

Talespersoner

Alla som jobbar inom Cedergrenska har rätt att uttala sig i vilka frågor de vill, meddelarfrihet är en självklar del av vårt företag.

Alla har dock inte rätt att uttala sig som representant för Cedergrenska eller en utbildningsverksamhet, här finns några principer att hålla sig till. Samtliga talespersoner kan vid behov få stöd av Cedergrenskas Kommunikations- och marknadsavdelning.

Rektorer är våra viktigaste talespersoner i verksamhetsnära och enhetsspecifika frågor. De förväntas kunna svara på frågor från media och allmänhet om den egna enheten.

Skolchef är talesperson i mer övergripande frågor som rör exempelvis hela segment. Skolchef förväntas ha hög tillgänglighet och kunna svara på frågor från media.

VD och övriga i koncernledningen är talespersoner i mer övergripande frågor som rör Cedergrenska som företag eller den bransch vi verkar i.

Koncernledningsmedlemmar är talespersoner för sina respektive ansvarsområden.

VD och CFO har ansvar för all IR-kommunikation.

Mediafrågor

Förfrågningar från media ska besvaras skyndsamt. Vi ska återkoppla till reportern/redaktionen inom fyra timmar efter att vi fått förfrågan. Kommer frågor på mail gäller fyra timmar efter att vi sett mailet. Detta betyder inte att eventuella intervjuer, eller fakta, behöver vara klara inom fyra timmar, vi ska däremot tala om att vi sett förfrågan och att vi agerar på den. Vår generella inställning är att vi alltid svarar på frågor om oss själva. Det finns undantag, ska undantag göras ska detta beslut fattas tillsammans med närmast ansvariga chef.

Om vi av något skäl inte svarar på de frågor som ställs av media ska det meddelas, ej ignoreras.

Dokument

Cedergrenska Representations- och gåvopolicy > 

1. Tillämpningsområde

Policyn gäller för medarbetare inom Cedergrenska koncernen när de utövar extern eller intern representation.
Med representation avses när företrädare för Cedergrenska utövar värdskap och uppvaktar för bolagets räkning.
Policyn ger riktlinjer i följande avseenden:
• Måltider och annan förtäring
• Gåvor och uppvaktningar
• Betalkortsanvändning
• Konferenser
• Studieresor

2. Allmän inriktning

Representation får förekomma i sammanhang som gagnar bolagets intressen. Cedergrenskas representation skall präglas av måttfullhet och gott omdöme av den som utövar representationen. Vid intern representation förhåller sig Cedergrenska till Skatteverkets riktlinjer avseende summor i relation till kost.
Med fördel bör det i verksamhetens budget budgeteras för intern representation. Kostnaden för representationen ska godkännas av närmsta chef och föras i dialog med ekonomiansvarig. Intern representation avser studieresor, konferenser, informationsmöten, interna kurser/utbildningar samt personalfester. Intern representation avser ej gåvor.

3. Extern representation

Med extern representation avses värdskap i förhållande till utomstående myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer.
Med värdskap avses att Cedergrenska bjuder på till exempel måltider och annan förtäring, teaterbesök och liknande, d v s när bolaget vill visa uppskattning och gästfrihet.
Representation får förekomma i följande situationer:
• Affärskontakter
• Uppvaktning vid bemärkelsedagar
• Kondoleanser vid bortgång och/eller begravningar
• Uppvaktning vid jubileer och invigningar
• Deltagande i kongresser
• Mottagande av gäster till verksamheterna/bolaget
• Besöksresor till andra orter
• Studieresor
• Andra tillfällen av motsvarande karaktär

3.1 Allmänna restriktioner

Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och ett direkt värde för bolagets verksamhet. Detta gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka den riktar sig.
Vid representation bör företrädare för Cedergrenska uttrycka en för tillfället anpassad och sedvanlig gästfrihet.
• Försiktighet ska iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer.
• Särskild försiktighet ska iakttas i upphandlingssituationer.
• Det bör inte vara fler deltagare från det egna företaget än utomstående.
• Representation i hemmet bör inte förekomma annat än i undantagsfall.
• Lyxbetonad representation med t ex dyrare resor eller dyrare underhållning får inte förekomma.

3.2 Måltider och övrig förtäring

Måttfullhet ska tillämpas vid representationsmåltider. Detta gäller särskilt bruk av alkoholhaltiga drycker.

4. Intern representation

Med intern representation avses värdskap i förhållande till medarbetare inom Cedergrenska koncernen. Med värdskap avses att bolaget bjuder på t ex måltider och annan förtäring, d v s när bolaget vill visa uppskattning.
Intern representation får förekomma vid följande tillfällen:
• Medarbetares högtidsdagar och pensionsavgångar samt begravningar
• Personalfester och andra personalsociala arrangemang, max två gånger per år.
• Informationsmöten/personalmöten, lättare förtäring som tex smörgås, till ett värde av max 67kr (inkl moms).
• Interna kurser och planeringskonferenser
• Studieresor och studiebesök

4.1 Måltider och övrig förtäring

Måttfullhet ska tillämpas vid måltider i samband med intern representation. Detta gäller särskilt bruk av alkoholhaltiga drycker, observera att bolag inom Cedergrenska inte bjuder på alkohol som ett sätt att minska konsumtionen. Starksprit får inte förekomma.
Måltider i samband med planeringsdagar/informationsmöten/personalmöten bör inte ske annat än undantagsvis, till exempel när mötet hålls under ordinarie lunchtid. Enklare förtäring i form av kaffe och dylikt får dock deltagarna bjudas på efter bedömande av respektive chef. Vid heldagsaktiviteter beslutar respektive chef om bolaget ska bjuda på tex lunch.

4.2 Övriga restriktioner

Lyxbetonad representation med till exempel dyrare resor eller dyrare underhållning får inte förekomma.

5. Gåvor vid extern representation

I syfte att visa Cedergrenskas uppskattning kan bolaget överlämna en gåva vid representationstillfället.

Gåvan ska anpassas till respektive situation och ge uttryck för bolagets uppskattning. Då gåvomottagare är en enskild person får värdet inte överstiga de gränser som anges i Riksskatteverkets anvisningar om skattefrihet för mottagare av gåvor m.m.

5.1 Vid intern representation

En minnesgåva till en varaktigt anställd är en gåva som lämnas vid en särskild högtidsdag (t.ex. den anställdes 50-årsdag), efter längre tids anställning (20 år, 25 år eller mer) eller vid anställningens upphörande.

Till varaktigt anställda medarbetare går det att ge högst två skattefria minnesgåvor per anställd. Som varaktigt anställd räknas den som har en sammanlagda anställningstid på minst sex år.

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Gåvor till styrelseledamöter och medarbetare:
• I samband med 50-årsdag ges en present inköpt av respektive chef till ett värde av cirka 1500 kronor. Uppvaktning i form av tex blommor (max 400 kronor), samt kaffe och tårta eller dylikt.
• I samband med pensionering ges en present inköpt av respektive chef till medarbetaren som varit anställda i minst sex år, till ett värde av cirka 3000 kronor (inkl moms).
• För medarbetare som går i pension och varit anställda i mindre än sex år ges en gåva motsvarande ca 1500kr (inkl moms)
• Uppvaktning i form av tex blommor (max 400 kronor), samt kaffe och tårta eller dylikt.
• Julgåva ges till ett värde av ca 500 kr, enligt Skatteverkets riktlinjer.

Övriga tillfällen:
• längre tids sjukfrånvaro
• dödsfall i familjen
• jämna födelsedagar
• bröllop
• barns födelse
• slutar sin anställning (ej pensionering)

Inköp av blombukett (max 400 kronor) på bolagets bekostnad.

Gåvor i form av blommor eller dylikt av mindre värde får dock utdelas även vid andra tillfällen än de ovan nämnda.

6. Vem som representerar Cedergrenska

Samtliga medarbetare kan ha anledning att representera Cedergrenska i de situationer och former som beskrivs i denna policy.

7. Mutor och bestickning

Medarbetare inom Cedergrenska koncernen ska vara uppmärksamma på de regler för mutor och bestickning som finns i brottsbalken. Dessa regler gäller vid såväl representation som andra tillfällen. Det är ej lämpligt att enskild medarbetare tar emot gåvor från enskilda vårdnadshavare, eller till barn/elever andra familjemedlemmar, nära anhörig, släkt. Det bör undvikas för att inte riskera ses som en muta. Alla gåvor som mottas inom Cedergrenska koncernen ska tåla en extern granskning och ska kunna förklaras. Närmaste chef gör en bedömning om lämplighet. Däremot kan en hel arbetsgrupp/personalgrupp motta en gåva som avses vara till alla.

8. Konferenser och studieresor

Cedergrenska ser gärna att medarbetare utvecklar sin kompetens inom förskole- grundskole- och gymnasieskolområdet; tar del av aktuell forskning, nya rön, och annat som bidrar till utveckling. Inom Cedergrenska vill vi stödja och bidra till att möjliggöra detta på olika sätt. Vid konferenser och studieresor som erbjuds, som ej är obligatoriska att närvara vid, ser företaget det som en förmån och ett erbjudande att delta. Därmed gäller följande:

• Företaget bekostar grupparrangemanget, dvs. gemensam resa till och från orten, övernattningar, tillhörande konferensavgifter, frukost, lunch och middag i form av traktamente. Övriga eventuella önskemål i samband med konferensen/studieresan bekostas av medarbetaren. I undantagsfall kan avvikelse enligt ovan ske. Detta ska då godkännas av närmsta chef innan bokning av konferens/studieresa sker.
• Traktamente utgår enligt kollektivavtal.
• Övertid och/eller kompensationstid utgår ej.

Dokument

Cedergrenska Resepolicy >

Resepolicy

Denna resepolicy syftar till att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt, miljövänligt och trafiksäkert resande inom Cedergrenska.

Policyn utgör en gemensam grund för hantering av resandet inom koncernen. Policyn gäller för alla resor som sker inom koncernen och betalas av någon av Cedergrenskas verksamheter.

Förhållningssätt till resor i tjänsten

Resor i tjänsten ska:

 • ske på ett ansvarsfullt och förståndigt sätt,
 • den tid och de pengar som läggs ned ska kunna försvaras på samma sätt som övriga resurser för att nå våra mål.

Ansvaret för planering och bedömning i samband med resor vilar på såväl ansvarig chef som på berörd medarbetare. Det är upp till varje medarbetare att ansvara för att hens resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med följande policy.

Bokning av resor

Inom koncernen ska långsiktig reseplanering göras, detta för att möjliggöra kostnadsbesparingar genom att utnyttja rabatter och samordning av flera resmål. Medarbetaren ska välja det lämpligaste och billigaste färdsättet och boendet med hänsyn till kostnad och tid. I planeringen ingår också att överväga om andra alternativ än resa är möjliga, till exempel digitala möten eller telefonkonferens.

Vid gemensamma resor ska hänseende tas för eventuell risk i samband med resan. Ledningsgrupper, oavsett nivå (enhet, verksamhet, koncern) bör alltid dela upp sig i mindre grupper, fler än hälften ur en ledningsgrupp bör inte använda samma resesätt samtidigt.

För bokning av resor och boende gäller också följande principer:

 • Resor ska bokas så lång tid i förväg som möjligt.
 • Gemensam transport ska användas om så erbjuds.
 • Resor ska som regel genomföras med tåg. Flyg får endast bokas undantagsvis om godkännande erhållits från närmaste chef.
 • Vid bokning av hotell ska främst pris men också avstånd till slutdestinationen vara styrande.
Kundtrohetsrabatter och lojalitetsprogram

Vissa leverantörer lämnar bonus och andra former av trohetsrabatter. Enligt svensk skattelagstiftning är alla typer av bonusprogram, där arbetsgivaren står för kostnaden, en skattepliktig förmån. Sådana ersättningar, poäng eller liknande som ”intjänats” genom resor i tjänsten får endast utnyttjas i samband med resor i tjänsten.

Bonus som intjänats vid tjänsteresor kan användas för tillträde till lounger och för uppgradering till högre serviceklass.

Vid användning av eventuella lojalitetsprogram ansvarar medarbetaren för att inga skattemässiga konsekvenser uppstår för arbetsgivaren.

Möjligheter till bonus får aldrig påverka val av leverantör eller bokningar av tjänsteresa på annat sätt.

Miljö

Cedergrenska har en ambitiös hållbarhetsagenda och vill ta ansvar genom att minska sitt klimatavtryck. Miljön ska av den anledningen alltid beaktas vid val av färdmedel. Inom landet rekommenderas resor med tåg framför flyg eller bil. Kommunalt transportmedel bör beaktas framför taxi.

Som nämnt ovan bör vi alltid överväga om andra alternativ än resa är möjliga, till exempel digitala möten eller telefonkonferens.

Säkerhet

Säker bilkörning förutsätter att trafikregler och regler för användning av mobiltelefon följs. Ersättning för parkering i tjänsten betalas av respektive företag. Parkeringsböter betalas av respektive medarbetare.

Dokument

Cedergrenska Visselblåsarpolicy >

Inledning

Cedergrenska eftersträvar en kultur där det är högt i tak och där det förs en dialog om eventuella problem som uppkommer i verksamheten. Med denna visselblåsarpolicy anger vi hur medarbetare, eller någon annan som har anledning att påtala missförhållanden, kan agera utan att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet och drabbas av arbetsrättsliga åtgärder eller andra negativa konsekvenser.

Även om det inte är fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med denna policy så uppmuntrar vi att samtliga medarbetare inom Cedergrenska tar upp eventuella problem inom organisationen med, i första hand, sin närmaste chef.

Syfte

Syftet med vår visselblåsarpolicy är att ge en tydlig vägledning om när och hur missförhållanden kan rapporteras i situationer då det inte är aktuellt att använda ordinarie ordning för rapportering. Alla avslöjanden om missförhållande ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

Övergripande riktlinjer

Med visselblåsning avses i denna policy att någon slår larm om att det förekommer, ska förekomma eller har förekommit någon form av missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang inom verksamheten och det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Arbetsrelaterat sammanhang betyder att den rapporterande personen måste ha fått information om missförhållandet under en nuvarande eller tidigare anställning. Missförhållande kan avse både uppsåtligt handlande eller olyckshändelser som ingen särskild person kan lastas för.

För att policyn och lagen ska vara tillämplig krävs det att det finns ett allmänintresse att få reda på missförhållandena. I normalfall gäller lagen alltså inte rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden.

I vilka situationer ska medarbetaren slå larm?

Medarbetare har möjlighet att slå larm när det är fråga om missförhållanden i någon utav Cedergrenskas verksamheter. Om det sker/skett brott eller oegentligheter som du känner till eller misstänker pågår inom organisationen och det finns ett allmänintresse av att detta kommer fram. De allvarliga oegentligheterna ska vara utförda av en person i ledande ställning. Medarbetarens motiv för att slå larm saknar betydelse.

Däremot så är dina egna synpunkter på hur organisationen styrs, dina synpunkter eller åsikter om din lön eller din chef inte grund för visselblåsning.

Även om denna policy främst riktar sig till medarbetare är lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) även tillämplig utanför arbetsgivar- arbetstagarförhållandet. Det innebär att även andra än medarbetare har rätt till skydd enligt visselblåsarlagen så länge rapportering sker i ett arbetsrelaterat sammanhang och lagens kriterier för skydd är uppfyllda.

Hur ska medarbetaren slå larm?

Cedergrenska har valt att använda en webbaserad visselblåsarkanal för att underlätta för den som avser att slå larm. Via den här kanalen är rapportören helt anonym genom hela processen och det finns möjlighet för hen att bifoga filer såsom dokument, bilder eller videos. Rapportören blir guidad genom hela processen har även sedan möjlighet att följa upp på sitt ärende. Det går också att ringa eller boka ett möte för att slå larm.

En rapporterande person har alltid möjlighet att slå larm via externa rapporteringskanaler som tillhandahålls av ett flertal myndigheter. Som medarbetare finns också möjligheten att vända sig till sitt skyddsombud eller till sin arbetstagarorganisation för att få rådgivning om eventuell rapportering. Cedergrenska ser positivt på detta och medarbetaren riskerar inga repressalier eller hindrande åtgärder i samband med rådgivning.

Det ställs inte några krav på att medarbetaren ska ha något särskilt kunskapsunderlag i frågan. Skyddet mot repressalier gäller således även ogrundade och obefogade larm. Cedergrenska förutsätter dock att medarbetare som slår larm är uppriktiga och att det inte förekommer larm beträffande sådant som medarbetaren vet inte är sant, eller sådant som medarbetaren vet inte kommer att äga rum.

Den eller de personer som får tillgång till inkomna anmälningar har ett ansvar i sitt uppdrag att hantera larmet med en mycket hög grad av diskretion. Varken visselblåsarens identitet eller någon annan vars identitet förekommer i ärendet ska kunna röjas. Personuppgifter får endast behandlas om det är nödvändigt för ärendet och uppgifter som av misstag samlats in men som inte bedöms vara relevanta ska omedelbart rensas.

Vad händer när ett larm inkommit?

Så snart ett larm om missförhållanden har inkommit erhåller visselblåsaren en bekräftelse om att Cedergrenska har mottagit larmet.

Omgående efter att Cedergrenska har tagit del av ett larm sker en analys av de uppgifter som medarbetaren slagit larm om för att avgöra om det krävs ytterligare utredning. Nästa steg i processen är att Cedergrenska fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning. Vid behov skickas ärendet vidare till externa aktörer som till exempel oberoende revisorer, Polisen eller andra juridiska myndigheter.

I den utsträckning det kan anses lämpligt återkopplar Cedergrenska regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras.

Cedergrenskas HR-chef är den som tar emot anmälningarna.

Skydd mot skuldbeläggning, repressalier och trakasserier

Vi tolererar under inga omständigheter att en medarbetare som i enlighet med denna policy har slagit larm om missförhållanden utsätts för någon form av skuldbeläggning, repressalier eller trakasserier på grund av visselblåsningen. All typ av skuldbeläggning eller sanktioner kommer hanteras omgående med disciplinära åtgärder som följd.

Omfattning

Vår visselblåsarpolicy omfattar inte bara våra medarbetare utan även en rad andra kategorier som kommer i kontakt med vår organisation som till exempel arbetssökande, praktikanter eller konsulter/annan inhyrd personal.  

 

Nyhetsbrev

April 2024

Vi är glada att kunna meddela att det nu blivit klart att Cedergrenska tillträder som ny huvudman för Margarethaskolans grundskola den 1 april 2024. Margarethaskolan är en grundskola i Knivsta kommun med cirka 225 elever i årkurs F-9…

Läs nyhetsbrevet här >

Februari 2024

Välkomna tillbaka till en ny termin på Cedergrenska! I årets första nyhetsbrev har vi glädjen att presentera ett nytt utseende och upplägg där vi delar med oss av vad som är på gång inom koncernens…

Läs nyhetsbrevet här >

December 2023

Julledigheten närmare sig och i terminens sista nyhetsbrev presenterar vi Cedergrenskas nya CFO och berättar om en intressant nätverksträff som ägt rum mellan förskolan och grundskolan. Missa inte heller intervjun med Mark Clarhäll…

Läs nyhetsbrevet här >

Saknar du något?

Cedergrenskaportalen är under ständig utveckling med målet att bli en så användbar plattform som möjligt för dig som medarbetare. Om du inte hittar den information du söker eller har tankar och idéer om förbättringar av Cedergrenskaportalen är du välkommen att kontakta respektive stödfunktion. Här hittar du kontaktuppgifter >