Media

Pressmeddelanden

2023-02-23

Delårsrapport, oktober - december 2022/23

Oktober - december 2022/23

 • Rörelsens intäkter uppgick till 223 361 KSEK (186 858).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 13 583 KSEK (10 061).

 • EBITA-marginalen uppgick till 6,1 procent (5,4).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 11 371 KSEK (11 507).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,1 procent (6,2).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  7 623 KSEK (8 895).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för andra kvartalet var 0,66 SEK (0,77).

Juli - december 2022/23

 • Rörelsens intäkter uppgick till 431 252 KSEK (366 644).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 21 149 KSEK (24 520).

 • EBITA-marginalen uppgick till 4,9 procent (6,7).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 18 937 KSEK (26 372).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,4 procent (7,2).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  13 308 KSEK (20 253).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första halvåret var 1,15 SEK (1,75).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Den nya regeringen presenterade under rapportperioden Tidöavtalet. Skulle förslagen i Tidöavtalet genomföras är Cedergrenskas bedömning att seriösa aktörer fortsatt kommer att ha goda förutsättningar att verka. Förslagen bedöms, i dagsläget, inte påverka Cedergrenskas finansiella ställning.

 • Den 21 september aviserade Cedergrenska att bolaget valt att sälja event- och konferensverksamheten i Cedergrenska Tornet AB. Cedergrenska Tornet förvärvades 2020 och har under 21/22 haft en omsättning på 4 936 KSEK (1 137). Resultat efter finansiella poster 21/22 uppgick till –3 202 KSEK
  (-3 559). Köpeskillingen uppgick till 5 MSEK och reavinsten uppgick till 2 393 KSEK.

 • Den 17 oktober förvärvade vd Lotta Smith, styrelseordförande Christian Drougge och arbetande styrelseledamot Niklas Pålsson, 250 000 aktier i Cedergrenska AB till ett värde av drygt 4 MSEK eller cirka 16,5 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I januari 2023 meddelandes att Cedergrenska tagit beslut om att stänga Almaskolan per den 30 juni. Högstadieskolans cirka 130 elever har erbjudits skolplats inom koncernen. Utmaningar med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för lokaler anpassade för undervisning i bland annat slöjd och idrott samt ett minskat antal ansökningar till skolan under de senaste åren ligger till grund för beslutet.

 • Skolvalet för ansökan till grundskolan med start hösten 2023 pågår under perioden januari till februari. Samtliga förskoleklasser inom Cedergrenska fylls med undantag för en av Täby Friskolas mindre enheter som påverkas negativt av demografiförändringar i närområdet och en ökad konkurrens. Fredsborgskolan och Helleborusskolan har fortsatt mycket långa köer till samtliga klasser.

 • Det preliminära gymnasievalet inför höstterminen 2023 pågår under perioden januari till februari. Totalt antal ansökningar till Cedergrenskas gymnasieskolor ökar jämfört med föregående år. Koncernens nya skola i Kista presenterade en ny profil med kriminologi inom Naturvetenskapsprogrammet i år som ser ut att locka flera elever än förra året till programmet men enheten har fortsatt utmaningar med att fylla samtliga klasser.

 • Förvärvet av Margarethaskolan är villkorat av att Cedergrenska får tillstånd att bedriva skolverksamhet framgent. Under januari lämnade Cedergrenska in tillståndsansökan för Margarethaskolan och väntar besked under våren från Skolinspektionen.

 • Växjö Fria Gymnasium har under januari ansökt om tillstånd att bedriva Barn- och fritidsprogrammet inför hösten 2024 för att stärka erbjudandet ytterligare.

 • Under februari kliver Jonathan Paulsen in som Fastighetschef för Cedergrenska och tar plats i företagets ledningsgrupp.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 februari, klockan 17:00 CET.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter