Investerare

Pressmeddelanden

2022-08-30

Bokslutskommuniké, juli 2021 – juni 2022

April - Juni 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 217 276 KSEK (162 850).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1 527 KSEK (-6 319).

 • EBITA-marginalen uppgick till 0,7 procent (-3,9).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 810 KSEK (167).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 3,1 procent (0,1).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 5 802 KSEK (3 685).

 • Resultat per aktie, SEK var -0,77 SEK (-0,79).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var 0,5 SEK (0,37).

Juli - Juni 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 790 205 KSEK (607 796).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 44 876 KSEK (42 559). Ingen utdelning föreslås.

 • EBITA-marginalen uppgick till 5,7 procent (7,0).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 54 358 KSEK (49 174).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,9 procent (8,1).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 42 658 KSEK (40 560).

 • Resultat per aktie, SEK var 0,19 SEK (1,67).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för året var 3,68 SEK (4,39).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 
Under juni månad annonserade Stockholms styrelse för gymnasiesamverkan ett förslag på en ny prislista till kommunerna för 2023. I förslaget presenteras en genomsnittlig höjning av programpengen med 1,8 procent på årsbasis vilket är en nivå som klart understiger den nuvarande utvecklingsnivån på inflationen. Risken finns därmed att prisjusteringen ej fullt kompenserar för kommande kostnadsökningar. Cedergrenskas förhoppning är att kommunerna inser detta och att de väljer att verka för en högre justering. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Som nämnts i tidigare delårsrapport har Skolinspektionen beslutat att neka Cedergrenskas anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid för ansökan om tillstånd för att bedriva Margarethaskolans skolverksamhet, som idag drivs av Knivsta friskola ekonomisk förening. Den 15 augusti ingick Cedergrenska ett nytt avtal med föreningen där bolaget dels genomför ett inkråmsförvärv av Margarethaskolans förskola per augusti 15 2022 samt dels har avtalat om ett övertagande av Margarethaskolans grundskola per höstterminen 2024. Det senare är villkorat av ett sedvanligt tillstånd, under ordinarie ansökningsperiod, av Skolinspektionen för att bedriva grundskola i Knivsta.

Den 7 juli tillträdde Cedergrenska Lusens förskoleverksamhet i Täby kommun som öppnades vid årsskiftet. Bolaget övertogs i princip utan köpeskilling men med en mindre nettoskuld. I slutet av augusti var 35 barn inskrivna vid enheten. Att förskolan har ett gott rykte och en lång kö samt ligger i ett område som växer borgar för en god tillväxt. Verksamheten har bytt namn (Täby Förskola Galoppen AB) och integrerats som en enhet till den etablerade organisationen och varumärket Täby Förskola. Den nya enheten är fulltalig när den uppgår i cirka 90 barn.

Den 12 augusti aviserade Cedergrenska AB i ett pressmeddelande att bolaget avser att utse den nuvarande styrelseledamoten och vice vd Lotta Smith till ny verkställande direktör i bolaget. Niklas Pålsson avses därmed lämna sin position som verkställande direktör. I samband med bytet avses Niklas Pålsson föreslås som ny arbetande styrelseledamot i Cedergrenska. Beslut om ny styrelsesammansättning fattas vid extra bolagsstämma torsdag 1 september.<

Om Cedergrenska
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt vuxenutbildningar. Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt stödfunktioner.

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina läroverket, Margarethaskolans Förskola, SPIRA Förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium (Campus Kista och Campus Täby), Täby Friskola, Täby Förskola samt Växjö Fria Gymnasium.

Vd-ord
Med en rapporterad omsättning på 217 276 KSEK (162 850) under fjärde kvartalet, redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 33 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxttakten ligger i linje med det långsiktiga målet och förklaras till största del av förvärvad tillväxt. Den organiska tillväxten är fortsatt positiv i samtliga segment. För helåret rapporterar koncernen en tillväxt på 30 procent i omsättningen och en justerad EBITA på drygt 54 MSEK, vilket ger en tillväxttakt för det justerade rörelseresultatet på 11 procent mellan åren. Den justerade EBITA-marginalen för året landade på 6,9 procent vilket är något under koncernens långsiktiga mål på 8 procent. 

Koncernens satsning på Tibble Campus Kista, en kvalitativ teoretisk gymnasieskola vid Järvafältet, har ensamt tyngt resultatet i år med närmare fem miljoner kronor. Detta är en investering Cedergrenska gör för att på lång sikt bygga en bra högskoleförberedande skola för studiemotiverade elever i området. Glädjande nog antogs närmare 70 procent fler elever nu till hösten 2022 jämfört med året innan. En satsning som denna är värd att lyfta fram i dagens politiska diskurs. Det är den här typen av investeringar som privata aktörer kommer att ha svårt att göra i ett regelverk som inte ger möjlighet att bygga upp reserver genom överskott.

Till den stundande extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit en ledningsförstärkning för Cedergrenska. Lotta Smith som under flera år arbetat i styrelsen och nyligen som vice vd tillträder tjänsten som vd för Cedergrenska. I samband med bytet har förslaget lagts fram att jag väljs in som arbetande styrelseledamot i koncernen. På så sätt får vi två personer som tillsammans tar sig an det operativa arbetet i bolaget. Lotta Smith tar över som vd den 1 september och jag är övertygad om att hennes engagemang och systematiska kvalitetsarbete, som jag har lärt känna via hennes deltagande i koncernens styrelse, kommer att tjäna bolaget väl.

När jag ser tillbaka på över tio år som vd för koncernen så är jag stolt över alla gånger som Cedergrenska har visat att det går att utmana den rådande normen inom skolan och som privat aktör bidra till nytänkande idéer och utveckling på nationell nivå. Exempel på detta är bland annat den satsning Cedergrenska gjorde på förstelärare när reformen introducerades. I stort sett alla skolor i landet tillsatte precis det antal förstelärare som bidraget från staten täckte. Cedergrenska såg i stället till att investera medel för att ha nästan dubbelt så många förstelärare som skolan fick bidrag för. Detta var en investering som ledde till att eleverna inom Cedergrenska undervisades i klart högre grad av förstelärare jämfört med elever på andra skolor. Cedergrenskas skolor fick samtidigt en grupp av seniora lärare som satte ribban högt för kollegiet och drev på arbetet med skolutveckling.

Cedergrenska var också först ut i landet med att erbjuda ett traineeprogram för ambitiösa nyexaminerade lärare, något som både gett oss möjligheten att rekrytera några av de främsta lärarna under åren, samt sett till att dom fått en mer genomtänkt introduktion till yrket än vad någon annan skola kan erbjuda. I båda exemplen ovan har vi sett hur andra skolor tagit efter och gjort liknande satsningar, vilket vi är övertygade om kommer att gynna elever i hela landet. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och pedagoger inom Cedergrenska för deras arbete med att under de senaste tio åren från en enstaka gymnasieskola bygga upp en skolkoncern av högsta kvalitet med närmare 7 000 barn och elever. Jag ser fram emot den fortsatta resan, det ska bli spännande att se hur vi tillsammans kan fortsätta att bidra till utvecklingen av skolan i landet. 

Niklas Pålsson, vd Cedergrenska AB
Telefon: 073-400 02 31

E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 augusti, klockan 17:30 CEST.

Rapporter

2022-08-30

Bokslutskommuniké, juli 2021 – juni 2022

April - Juni 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 217 276 KSEK (162 850).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1 527 KSEK (-6 319).

 • EBITA-marginalen uppgick till 0,7 procent (-3,9).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 810 KSEK (167).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 3,1 procent (0,1).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 5 802 KSEK (3 685).

 • Resultat per aktie, SEK var -0,77 SEK (-0,79).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var 0,5 SEK (0,37).

Juli - Juni 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 790 205 KSEK (607 796).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 44 876 KSEK (42 559). Ingen utdelning föreslås.

 • EBITA-marginalen uppgick till 5,7 procent (7,0).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 54 358 KSEK (49 174).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,9 procent (8,1).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 42 658 KSEK (40 560).

 • Resultat per aktie, SEK var 0,19 SEK (1,67).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för året var 3,68 SEK (4,39).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 
Under juni månad annonserade Stockholms styrelse för gymnasiesamverkan ett förslag på en ny prislista till kommunerna för 2023. I förslaget presenteras en genomsnittlig höjning av programpengen med 1,8 procent på årsbasis vilket är en nivå som klart understiger den nuvarande utvecklingsnivån på inflationen. Risken finns därmed att prisjusteringen ej fullt kompenserar för kommande kostnadsökningar. Cedergrenskas förhoppning är att kommunerna inser detta och att de väljer att verka för en högre justering. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Som nämnts i tidigare delårsrapport har Skolinspektionen beslutat att neka Cedergrenskas anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid för ansökan om tillstånd för att bedriva Margarethaskolans skolverksamhet, som idag drivs av Knivsta friskola ekonomisk förening. Den 15 augusti ingick Cedergrenska ett nytt avtal med föreningen där bolaget dels genomför ett inkråmsförvärv av Margarethaskolans förskola per augusti 15 2022 samt dels har avtalat om ett övertagande av Margarethaskolans grundskola per höstterminen 2024. Det senare är villkorat av ett sedvanligt tillstånd, under ordinarie ansökningsperiod, av Skolinspektionen för att bedriva grundskola i Knivsta.

Den 7 juli tillträdde Cedergrenska Lusens förskoleverksamhet i Täby kommun som öppnades vid årsskiftet. Bolaget övertogs i princip utan köpeskilling men med en mindre nettoskuld. I slutet av augusti var 35 barn inskrivna vid enheten. Att förskolan har ett gott rykte och en lång kö samt ligger i ett område som växer borgar för en god tillväxt. Verksamheten har bytt namn (Täby Förskola Galoppen AB) och integrerats som en enhet till den etablerade organisationen och varumärket Täby Förskola. Den nya enheten är fulltalig när den uppgår i cirka 90 barn.

Den 12 augusti aviserade Cedergrenska AB i ett pressmeddelande att bolaget avser att utse den nuvarande styrelseledamoten och vice vd Lotta Smith till ny verkställande direktör i bolaget. Niklas Pålsson avses därmed lämna sin position som verkställande direktör. I samband med bytet avses Niklas Pålsson föreslås som ny arbetande styrelseledamot i Cedergrenska. Beslut om ny styrelsesammansättning fattas vid extra bolagsstämma torsdag 1 september.<

Om Cedergrenska
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt vuxenutbildningar. Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt stödfunktioner.

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina läroverket, Margarethaskolans Förskola, SPIRA Förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium (Campus Kista och Campus Täby), Täby Friskola, Täby Förskola samt Växjö Fria Gymnasium.

Vd-ord
Med en rapporterad omsättning på 217 276 KSEK (162 850) under fjärde kvartalet, redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 33 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxttakten ligger i linje med det långsiktiga målet och förklaras till största del av förvärvad tillväxt. Den organiska tillväxten är fortsatt positiv i samtliga segment. För helåret rapporterar koncernen en tillväxt på 30 procent i omsättningen och en justerad EBITA på drygt 54 MSEK, vilket ger en tillväxttakt för det justerade rörelseresultatet på 11 procent mellan åren. Den justerade EBITA-marginalen för året landade på 6,9 procent vilket är något under koncernens långsiktiga mål på 8 procent. 

Koncernens satsning på Tibble Campus Kista, en kvalitativ teoretisk gymnasieskola vid Järvafältet, har ensamt tyngt resultatet i år med närmare fem miljoner kronor. Detta är en investering Cedergrenska gör för att på lång sikt bygga en bra högskoleförberedande skola för studiemotiverade elever i området. Glädjande nog antogs närmare 70 procent fler elever nu till hösten 2022 jämfört med året innan. En satsning som denna är värd att lyfta fram i dagens politiska diskurs. Det är den här typen av investeringar som privata aktörer kommer att ha svårt att göra i ett regelverk som inte ger möjlighet att bygga upp reserver genom överskott.

Till den stundande extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit en ledningsförstärkning för Cedergrenska. Lotta Smith som under flera år arbetat i styrelsen och nyligen som vice vd tillträder tjänsten som vd för Cedergrenska. I samband med bytet har förslaget lagts fram att jag väljs in som arbetande styrelseledamot i koncernen. På så sätt får vi två personer som tillsammans tar sig an det operativa arbetet i bolaget. Lotta Smith tar över som vd den 1 september och jag är övertygad om att hennes engagemang och systematiska kvalitetsarbete, som jag har lärt känna via hennes deltagande i koncernens styrelse, kommer att tjäna bolaget väl.

När jag ser tillbaka på över tio år som vd för koncernen så är jag stolt över alla gånger som Cedergrenska har visat att det går att utmana den rådande normen inom skolan och som privat aktör bidra till nytänkande idéer och utveckling på nationell nivå. Exempel på detta är bland annat den satsning Cedergrenska gjorde på förstelärare när reformen introducerades. I stort sett alla skolor i landet tillsatte precis det antal förstelärare som bidraget från staten täckte. Cedergrenska såg i stället till att investera medel för att ha nästan dubbelt så många förstelärare som skolan fick bidrag för. Detta var en investering som ledde till att eleverna inom Cedergrenska undervisades i klart högre grad av förstelärare jämfört med elever på andra skolor. Cedergrenskas skolor fick samtidigt en grupp av seniora lärare som satte ribban högt för kollegiet och drev på arbetet med skolutveckling.

Cedergrenska var också först ut i landet med att erbjuda ett traineeprogram för ambitiösa nyexaminerade lärare, något som både gett oss möjligheten att rekrytera några av de främsta lärarna under åren, samt sett till att dom fått en mer genomtänkt introduktion till yrket än vad någon annan skola kan erbjuda. I båda exemplen ovan har vi sett hur andra skolor tagit efter och gjort liknande satsningar, vilket vi är övertygade om kommer att gynna elever i hela landet. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och pedagoger inom Cedergrenska för deras arbete med att under de senaste tio åren från en enstaka gymnasieskola bygga upp en skolkoncern av högsta kvalitet med närmare 7 000 barn och elever. Jag ser fram emot den fortsatta resan, det ska bli spännande att se hur vi tillsammans kan fortsätta att bidra till utvecklingen av skolan i landet. 

Niklas Pålsson, vd Cedergrenska AB
Telefon: 073-400 02 31

E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 augusti, klockan 17:30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter