Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan bolaget sammankalla extra bolagsstämma.

 

Kallelse till bolagsstämma

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [senast fem vardagar] före stämman, dels anmäla sig hos bolaget (inklusive eventuella biträden) senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägarna kan delta i bolagsstämmor personligen eller genom ombud, och får även medföra två biträden. Aktieägarna kan normalt anmäla sitt deltagande på bolagsstämman på ett antal olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Dokument

2023/2024

2022/2023

 

2021/2022

2020/2021