Bolagsordning

Bolagsordning för Cedergrenska AB

Org.nr 559144-0697, Antagen på bolagsstämma den 14 april 2021.

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Cedergrenska AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län. Bolagsstämman får även hållas i Täby, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag [bedriva fristående (friskola) skol- och förskoleverksamhet, övrig utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet].

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken.

6. Styrelse och revisorer
Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag.

8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 juli –30 juni.

10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

11. Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:  
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter;
10. val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.