Synpunkter och klagomål

Cedergrenskas rutin för hantering av synpunkter och klagomål

Cedergrenska erbjuder utbildning av hög kvalitet i samtliga våra enheter och vi ser positivt på att ta del av synpunkter eller klagomål om eventuella brister skulle förekomma. Detta för att vi gemensamt ska kunna utveckla verksamheterna så långt som möjligt. I första hand ska synpunkter eller klagomål framföras till varje skola. Vid varje enhet finns rutin för klagomålshantering. Se respektive skolas information. Du ska alltid känna dig välkommen att kontakta oss. Se skolans information.

Lagrum

De allmänna råden om huvudmannens rutiner för klagomål utgår från skollagen 4 kap. 7 §, 4 kap. 8 § samt 6 kap. 7-11 §§

Klagomålshantering tillämpas

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas, skollagen 4 kap. 8 §.

Kraven skärps på huvudmannens klagomålshantering

När huvudmannen tar emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det och skyndsamt göra en utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört klagomålet. Det ska finnas skriftliga rutiner för klagomålshanteringen, och huvudmannen ska se till att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.

Samtidigt införs bestämmelser som innebär att Skolinspektionen som huvudregel inte får inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev, om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först.

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2022.

Definition klagomål

Det finns inte någon tydlig definition i skollagen (2010:800) om vad som ska betraktas som ett klagomål (4 kap.)

Ett klagomål kan vara uttryck av missnöje inom verksamheten, i förskola och skola. För att klargöra vad ett klagomål är har Skolinspektionen utgått från Svenska Akademiens ordlista. Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt.

Vid klagomål

Om det genom klagomål kommer fram att det finns brister i verksamheten ser huvudmannen till att nödvändiga åtgärder vidtas. Som en del av Cedergrenskas systematiska kvalitetsarbete utvärderar och analyserar vi klagomålen. Rutinerna omfattas av en ansvarsfördelning för hur klagomålen ska tas emot och utredas både på enhets- och huvudmannanivå. Återkoppling av ett klagomål hanteras i första hand på enhetsnivå. Rektorn är oftast den som i första hand tar emot och om möjligt åtgärdar eventuella klagomål i verksamheten i förskolan, skolan, fritidshemmet eller vuxenutbildningen. Information om klagomålshantering är alltid skriftlig, tex via skolans websida och/eller annan skriftlig information, men kan även vara muntlig och meddelas vid exempelvis introduktionssamtal, utvecklingssamtal eller liknande.

Rutiner

Cedergrenska och organisationens samtliga enheter har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen på enhets- och på huvudmannanivå. Av respektive rutin på enhetsnivå framgår hur informationen ges, om möjligheten att lämna klagomål och om hur man ska gå tillväga. I enlighet med de allmänna råden avgör varje huvudman på vilket sätt informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas och hur klagomålshanteringen ska organiseras. Enligt skollagen ska huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen vara skriftliga.

Rutinens innehåll:

A. Gällande enheten (förskolan, skolan)

  1. En tydlig ansvarsfördelning finns över vilka som har ansvaret för att ta emot, utreda och återkoppla klagomål från barn, elever, vårdnadshavare och andra. Rektor ansvarar i första hand för att ta emot och utreda klagomål på enheten (förskolan, skolan). I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §. Varje enhet har utarbetad plan mot kränkande behandling i enlighet skollagen 6 kap. 8 §.
  2. Rutinen är tillgänglig för alla berörda genom olika informationskanaler. Rutinen på enheten meddelas barn/elev/vårdnadshavare på lämpligt sätt.

B. Gällande huvudmannen

 3. Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas till huvudmannen.

 4. Skolchefen, som huvudmannens representant, ansvarar för att klagomålet mot enheten utreds. I händelse av kränkande behandling återrapporterar skolchefen till huvudmannen (Cedergrenskas styrelse), enligt skollagen 6 kap 10 §.

 5. Du skickar din anmälan till anmalan.huvudman@cedergrenska.se, representanter från huvudmannen tar emot ditt ärende och hanterar det skyndsamt.

 6. När huvudmannen tar emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det och skyndsamt göra en utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört klagomålet.

C. Klagomålshantering är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete, vilket betyder att klagomålen sammanställs, utvärderas och analyseras i samband med det lokala kvalitetsarbetet på enheten samt vid huvudmannens (Cedergrenskas styrelses) kvalitetsseminarium, i syfte att utveckla verksamheterna så långt som möjligt.

VISSELBLÅSNING

Visselblåsning

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. 

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.