Finansiella mål

Styrelsen i Cedergrenska har antagit ett antal finansiella mål kopplade till bolagets fortsatta tillväxt:

Omsättningstillväxt 

Genomsnittlig omsättningstillväxt om 10-15 procent över tid.

Organisk tillväxt

Av omsättningstillväxten ska den organiska omsättningstillväxten uppgå till minst 5 procent per år på medellång sikt.

EBITA-marginal

Bolaget ska ha en EBITA-marginal om 6-8 procent över tid.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 2x över tid.

Utdelningspolicy

Cedergrenska vill attrahera långsiktiga aktieägare som med sitt ägarskap vill stötta koncernens långsiktiga tillväxt- och kvalitetsarbete. Vi tror att långsiktiga aktieägare uppskattar en viss årlig avkastning i form av utdelning. Cedergrenska har som ambition att som mest dela ut en tredjedel av den goodwilljusterade nettovinsten, villkorat av att den summan minst också har genererats i form av rapporterad nettovinst den aktuella perioden. Utdelningen är också villkorad av att verksamheterna inom koncernen uppvisar en god utbildningskvalitet och att den ekonomiska tryggheten är säkerställd.