CedergrenskaTextVitTransparent
VISION

Cedergrenska utbildning

Syftet med Cedergrenska är att ge de bästa förutsättningarna för barn och elevers lärande och utveckling. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger.

En kvinnlig lärare står längst fram i ett klassrum, en flicka räcker upp handen
VÄRDEORD
Grön symbol med tre personer som är sammanbundna av en cirkel
Grön symbol av ett handslag
Grön symbol med ett förstoringsglas

Samarbete

Vi utvecklas genom samarbete och vi drar nytta av varandras styrkor samtidigt som vi lär oss av varandra. Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att samarbeta i de egna verksamheterna och mellan de olika segmenten vi verkar i. 

Ömsesidig respekt

Vi har en ömsesidig respekt vad det gäller våra skolors olika styrkor. Detta stärker samarbetet mellan enheterna samtidigt som det bidrar till en långsiktig stabilitet.

Professionalism

Professionella beslut genomsyrar hela organisationen baserat på vetenskap, analys och gemensamma diskussioner. Att vara professionell innebär att vi tänker ”hela vägen” i alla beslut.

Tre ungdomar springer på en löpbana
STRATEGISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

Karriärmöjligheter        

Vi tror att tydliga karriärmöjligheter inspirerar kompetenta pedagoger.  När vi anställer nyexaminerade pedagoger gör vi det genom ett traineeprogram som ger pedagogen den bästa starten. Som koncern har vi flest förstelärare i landet, sett till totalt antal pedagoger och varje enskild skola har alltid fler förstelärare än den tilldelning man fått av staten.

Stödfunktioner som avlastar och utvecklar

Med en bred och stark stödfunktion inom hr, service, it, lön, ekonomi och marknadsföring kan vi
avlasta pedagogerna för att ge dem mer tid med barnen och eleverna i våra verksamheter. En
samordnad skolutvecklingsfunktion och elevhälsa bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete som
håller hög nivå. 

Rörelse & upplevelser

Rörelse och extra upplevelser förbättrar skolgången för barn och elever. Inom Cedergrenska ska vi ligga i framkant i landet på att erbjuda detta som inslag i skoltiden.