Hållbarhet

Cedergrenskas hållbarhetsarbete

Cedergrenska ska vara med och bidra i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Vår viktigaste insats är att erbjuda utbildning av hög kvalitet anpassad efter varje barns och elevs olika behov.

Cedergrenska ska därtill arbeta aktivt för att i processer och beslut agera i enlighet med Agenda 2030 med extra fokus på de delområden där vi kan göra störst skillnad.

Vår närhet till, och våra unika förutsättningar att komma i kontakt med Östersjön har dessutom lagt grunden för vår ambitiösa ambition att förbättra förutsättningarna för hav och marina resurser genom vårt fokus på Östersjön.

Med vårt hållbarhetsarbete ska vi vara med och bidra till att alla barn får växa upp på en välmående planet i demokratiska samhällen där de kan leva och växa i frihet och harmoni med varandra och naturen.

Flicka klättrar i träd
Tre ungdomar på en grönskande skolgård ler och tittar in i kameran

Hållbarhetsstrategi

För Cedergrenska innebär vårt hållbarhetsarbete att skapa långsiktigt värde för våra elever och barn, medarbetare, ägare samt övriga intressenter. Vår hållbarhetsstrategi engagerar Cedergrenskas samtliga verksamheter och medarbetare och är en integrerad del av vår bolagsstrategi. 

Till stöd för Cedergrenskas medarbetare finns bolagets vision och värdegrund, policydokument och varje verksamhets verksamhetsplan.

Vi har en decentraliserad organisationsmodell vilken ger oss goda förutsättningar för fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet samt hantering av risker och förvaltning av möjligheter.

Hållbarhetsarbetet anpassas till de berörda verksamheternas förutsättningar och genomförandet kan skilja något mellan våra verksamheter. Gemensamt är dock de viktiga insatserna som sker lokalt i varje klassrum, varje läshörna och runt lunchbordet i mötet mellan medarbetare och barn eller elever varje dag.

Målområden 2023

Cedergrenskas hållbarhetsmål är satta utifrån vårt kärnuppdrag samt utifrån vilka områden som vi har identifierat som de vi kan bidra med störst positiv förändring till. Arbetet innebär delvis förvaltning och vidareutveckling av redan pågående verksamheter, delvis om nya aspekter som införlivas efter möjlighet och behov lokalt.

En grupp barn på en skolgård

Utbildning av hög kvalitet, anpassad efter varje barns och elevs förutsättningar

Cedergrenska strävar efter att i alla led erbjuda våra barn och elever en utbildning av absolut högsta kvalitet. Detta är vårt existensberättigande och viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Genom god utbildning förbereder vi våra barn och elever för framtiden och ger dem makten över sina liv. Arbetet sker lokalt i varje enskild verksamhet av våra kompetenta medarbetare och pedagoger och bidrar till kompetensförsörjningen i samhället.

Genom att undervisa eleverna i hållbarhetsfrågor ökar vi dessutom kunskapsnivån hos de som studerar hos oss och förbereder dem för de utmaningar vi som samhälle står inför.

En kvinnlig lärare hjälper en elev som sitter vid en dator

En arbetsplats för våra medarbetare att trivas på och vara stolta över.

Cedergrenskas medarbetare är kärnan i hela verksamheten och avgörande för hur vi lyckas att leverera god utbildning varför vårt mål om att skapa goda arbetsvillkor och därigenom attraktiva arbetsplatser för våra medarbetare är en central del.

Genom att förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskas skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Med stödfunktioner som stöttar verksamheterna kan mer tid frigöras för pedagogerna.

En flicka sitter vid en skolbänk och tittar in i kameran

Begränsa klimatpåverkan genom ansvarsfull förbrukning samt genom utbildning

Att begränsa klimatpåverkan är den viktigaste faktorn för att rädda vår planet. Som utbildningsföretag har Cedergenska mycket begränsad negativ effekt på klimatet men vi vill självklart ändå vara med och bidra i detta viktiga arbete. 

Vi har identifierat ett antal områden där vi har störst påverkan och arbetar aktivt för att genom information och policys stötta våra medarbetare att fatta mer hållbara beslut i dessa frågor.

Det största arbetet inom detta område sker dock lokalt på våra enheter där alla barn och elever utbildas i dessa viktiga frågor.

En grupp förskolebarn kliver av en båt vid en kaj

7000 elever för Östersjön


Vår närhet till, och våra unika förutsättningar att komma i kontakt med Östersjön har lagt grunden för vår ambitiösa ambition att förbättra förutsättningarna för hav och marina resurser genom vårt fokus på Östersjön.

Vårt mål är att barn och elever inom Cedergrenska ska få kunskap om klimatmål 14 – Hav och marina resurser och Östersjön samt på olika sätt komma i kontakt med Östersjön och dess utmaningar.

Varje verksamhet sätter egna genomförandestrategier för hur de ska bidra i detta arbete. Vår tillgång till båtar, marinbiologisk laborationsutrustning samt expertkunskaper inom området skapar unika förutsättningar för detta.

Hållbarhetsprojekt

En grupp förskolebarn står samlade runt ett akvarium

Intresse för livet i vatten på Täby Förskola

Avdelningen Örnen på Täby Förskola Pilfinken har under hösten 2022 startat upp ett akvarium som ska ge barnen möjlighet att bekanta sig med vattenlivet på ett roligt, tillgängligt och lätthanterligt sätt. Barnen har involverats redan från start med att ställa i ordning bottenmaterial och inredning till att köpa in fiskar och andra djur som kan leva i vattnet.

Initiativet har genererat stort engagemang hos barnen som ofta samlas kring akvariet.

Tema hållbar utveckling har drivits av Cedergrenskas förskolorna i tre år. Genom arbetet ska vi bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro.

 

 

Matservering i en skolmatsal

Svinnkampen engagerar elever på högstadiet

Hållbarhetsgruppen på Fredsborgskolan består av elevrepresentanter från samtliga årskurser på högstadiet. Under året har de diskuterat bland annat möjligheten att återvinna olika material på skolan men framför allt den påverkan som skolans kök har på miljön. I mars 2023 anordnades därför Svinnkampen.

Under tre veckor tävlade alla klasserna i att slänga så lite mat som möjligt. Varje dag vägdes respektive klass svinn och eleverna fick en rapport veckovis som visade hur det hade gått. Tävlingen skapade stort engagemang bland eleverna.

Tre ungdomar håller i varsitt diplom framför en projektorduk

TuGo blev årets hållbara UF-företag!

Vinnare av Årets Hållbara UF-företag i Cedergrenskas Draknäste var TuGo UF som tillverkat tuggummiförpackningar med ett tvålocks-koncept där man kan lägga det använda tuggummit i stället för att kasta det på marken. 

Patrik Gustafsson som är lärare i UF på Växjö Fria Gymnasium och som undervisat eleverna i TuGo beskriver arbetet med hållbarhet i kursen Ung företagsamhet: ”I UF-kursen lägger vi fokus på hållbar utveckling redan i uppstarten och själva idégenereringen. Vi vill gärna att elevernas affärsidéer har ett tydligt fokus mot hållbar utveckling. Det löper som en röd tråd genom kursen och vi lägger fokus på det redan i starten av kursen.”

 

Rapporter

Hållbarhetsarbetet 2022/23

Cedergrenska publicerar här en sammanfattning av det hållbarhetsarbetet som genomförts i verksamheten under läsåret 2022/23.
Läs här >

Hållbarhetsarbetet 2021/22

Cedergrenska publicerar här en sammanfattning av det hållbarhetsarbetet som genomförts i verksamheten under läsåret 2021/22.
Läs här >

Samarbete med Globala skolan

Cedergrenska samarbetar med Globala skolan – en organisation som finansieras av Sida, med uppdrag att stötta och främja skolors och lärosätens arbete inom hållbar utveckling, samt bidra till kunskapsutveckling.

Kontakt

Malin Eklöw
Marknads- och kommunikationschef samt Hållbarhetsansvarig 

malin.eklow@cedergrenska.se 
073-661 27 08