Hållbarhet

Inom Cedergrenska har det under många år bedrivits ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete samt lagts en grund för att i processer och beslut väga in hållbarhetsaspekten.

Cedergrenskas förskolor och skolor ger alla elever och barn den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Kvalitetsarbetet sker systematiskt och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Under det senaste året har det gjorts en stor satsning på Cedergrenskas kvalitetsorganisation. Bland annat med ytterligare en skol- och kvalitetschef, två skolutvecklare samt en hållbarhetssamordnare som ansvarig för bolagets hållbarhetsarbete. 

Kvalitetsorganisationens prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsa, hållbarhetsarbete och tillitsbaserat ledarskap. Kvalitetsprocessen säkerställs genom en tydlig struktur och fastställda rutiner löpande under året. Detta för att kunna skapa en helhetssyn, följa kvalitetsutvecklingen över tid och se förändringar av måluppfyllelsen. Processen är även ett verktyg för att tillse att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras väl. 

Huvudmannens kvalitetsmål utgår från koncernens värdeord vilka är professionalism, samarbete samt ömsesidig respekt. Ytterligare mål sätter verksamheterna själva. På huvudmannanivå följs dessa kvalitetsarbeten upp, exempelvis genom huvudmannens två kvalitetsdialoger under läsåret, vilka syftar till att underlätta och stärka kvaliteten och likvärdigheten i våra verksamheter. Dessa kvalitetsdialoger har även ett framåtsyftande fokus. I oktober månad genomförs kvalitetsseminarium på huvudmannanivå.

Cedergrenska har en ambition att verka för att bidra till att Sverige genomför och når målen i Agenda 2030. På huvudmannanivå har bolaget formulerat hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030; God utbildning för alla (mål 4), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Bekämpa Klimatförändringarna (mål 13) samt Hav och marina resurser (mål 14). 

ZainabFB-kurs_2005191723

Rapporter och dokument

Hållbarhetsarbetet 2021/22

Cedergrenska publicerar här en kort sammanfattning av det hållbarhetsarbetet som genomförts i verksamheten under läsåret 2021/22.

Kontakt

Malin Eklöw, Hållbarhetsansvarig 
malin.eklow@cedergrenska.se 
073-661 27 08