Investerare

Pressmeddelanden

2024-02-22

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, oktober-december 2023/24

Oktober – december 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 224 624 KSEK (223 361).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12 906 KSEK (13 583).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,7 procent (6,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12 906 KSEK (11 371).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,7 procent (5,1).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 9 295 KSEK (7 623).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för andra kvartalet var 0,80 SEK (0,66).

Juli - december 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 436 590 KSEK (431 252).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 17 671 KSEK (21 149).
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,0 procent (4,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 17 671 KSEK (18 937).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,0 procent (4,4).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  12 263 KSEK (13 308).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första halvåret var 1,06 SEK (1,15).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under oktober månad avslutades arbetstagarrepresentant Björn Hammarströms uppdrag i styrelsen. Cecilia Westin Borgell valdes till ny arbetstagarrepresentant. 
 • Den 23 november 2023 meddelade Cedergrenska i ett pressmeddelande att Klas Wilborg tillträder som ny CFO för Cedergrenska AB under december. Klas efterträder då Yvonne Regnér som har valt att lämna sitt uppdrag i koncernen.
 • Under perioden annonserade Cedergrenska ett antal effektiviseringsprojekt som initierats med målet att spara minst 20 MSEK på årsbasis med ambitionen att säkerställa att EBITA-marginalen når de finansiella målen utifrån de aktuella scenarier vi ser i dagsläget. Effektiviseringsprojekten innebär personalneddragningar på huvudkontoret, anpassningar av verksamheterna till den elevpeng som kommunerna betalar samt genomlysning av avtal. En positiv effekt förväntas redan läsåret 2024/2025. Samtliga effektiviseringsprogram kommer genomföras med bibehållen kvalitet för barnen och eleverna.
 • Under november och december genomförde Cedergrenskas gymnasier och grundskolor Öppna hus och deltog vid mässor. Antalet besökare till våra gymnasiers Öppna hus ökade med cirka åtta procent mot förra året. För andra året i rad arrangerade även Cedergrenska den lokala Gymnasiemässan Nordväst i Solnahallen i Stockholm med över 2 000 besökare. I november arrangerade Fredsborgskolans högstadium i Österåker Öppet hus för första gången och kunde välkomna många nyfikna vårdnadshavare och elever till skolan.  
 • Cedergrenskas satsning i Järvaområdet, Tibble Campus Kista, har under perioden genomfört en trygghetsenkät bland eleverna. Mycket glädjande uttrycker 96 procent av eleverna att de trivs på sin skola, 97 procent känner sig trygga och 82 procent upplever att de har bra studiero på lektionerna.
 • Vid Cedergrenskas årsstämma den 7 december 2023 valdes Anna Rudberg in i styrelsen som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Anna Rudberg läste Industriell ekonomi med inriktning logistik i Linköping 2002–2008 och flyttade därefter till Stockholm för att inleda arbetslivet som managementkonsult på McKinsey & Company. Anna arbetar sedan åtta år på Coor Service Management och är idag affärsområdeschef med inriktning mot Fastighet och Säkerhet.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 22 februari annonserade Cedergrenska att bolaget har startat verksamhetsområdet Cedergrenska Mat och förvärvar 90,1% av aktierna i matbolaget David Ebbesen AB. Förvärvet är ett viktigt steg i Cedergrenskas fortsatta effektiviseringsarbete samt en satsning för att säkerställa luncher av hög kvalitet för koncernens barn och elever.
 • Efter rapportperioden beslutades om tillträdesdatum av Margarethaskolan till den 1 april 2024. Verksamheten är en grundskola i Knivsta kommun med cirka 225 elever i årkurs F-9.
 • Cedergrenskas styrelse har den 22 februari fattat beslut om att anta en förändrad utdelningspolicy med ambitionen att attrahera långsiktiga aktieägare som med sitt ägarskap vill stötta koncernens långsiktiga tillväxt- och kvalitetsarbete. Policyn tillåter utdelning av en tredjedel av den goodwilljusterade nettovinsten, villkorat av att den summan minst också har genererats i form av rapporterad nettovinst den aktuella perioden. Utdelningen är även villkorad av att verksamheterna inom koncernen uppvisar en god utbildningskvalitet och att den ekonomiska tryggheten för utbildningsverksamheterna är säkerställd.
 • Cedergrenskas styrelse har den 22 februari beslutat att föreslå att extra bolagsstämma fattar beslut om efterutdelning om 50 öre per aktie. Styrelsen har vidare beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma för behandling av styrelsens förslag till beslut. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Vd-ord
Det har varit en innehållsrik och intensiv höst där Cedergrenska fortsätter att leverera utbildningar av hög kvalitet med solida och ökande kassaflöden.

Under det andra kvartalet steg omsättningen till 224 624 KSEK (223 361), vilket är en tillväxt om 0,6 procent på årsbasis. De nedstängda enheterna Almaskolan och Ullna Strand var med i föregående års omsättningssiffra vilket förklarar den låga årliga tillväxten. Den justerade EBITA-marginalen var 5,7 procent jämfört med 5,1 procent föregående år. Resultatet påverkas positivt detta kvartal av hög efterfrågan inom gymnasiesegmentet och generell återhållsamhet i organisationen vad gäller kostnader. Avsaknad av de nedstängda enheterna Almaskolan och Ullna Strand bidrar också till förbättringen. Nya ansökningsförfaranden för tilläggsbelopp inom resursskolorna har påverkat resultatet negativt med högre andel avslag och viss förlorad retroaktivitet i ersättningarna. Avvikelseanalys har genomförts och vi ser att detta inte kommer upprepas framöver.

Effektiviseringsprojektet som initierats under det första kvartalet håller nu på att verkställas. Personalneddragningar på huvudkontoret har genomförts med ca 20 procent färre tjänster och anpassningar av verksamheterna till den elevpeng som kommunerna betalar är under implementering. I veckan tog Cedergrenska ett stort steg i effektiviseringsprojektet genom förvärvet av matbolaget David Ebbesen AB och grundandet av verksamhetsområdet Cedergrenska Mat. En vinstgivande, tidigare extern verksamhet, lyfts in i koncernen och etableringen säkerställer att fler barn och elever inom koncernen kan serveras god mat som är lagad från grunden med mycket begränsad användning av halvfabrikat. Vi kommer kunna se stor effekt av effektiviseringsprojekten redan under läsåret 2024/2025. Samtliga effektiviseringsprogram beräknas förbättra rörelsemarginalen med 20 MSEK och tillse att de finansiella målen vad gäller lönsamhet uppnås. Programmet kommer genomföras med bibehållen kvalitet för barnen och eleverna.

Det är med bakgrund av den mer stabila situationen inom våra verksamheter som styrelsen nu lanserar en utdelningspolicy. Jag välkomnar förslaget som ett verktyg i vår fortsatta tillväxtresa med förhoppning om att det ska uppskattas av långsiktiga aktieägare i Cedergrenska.

Vår avsikt är att fortsätta växa och att fler unika skolor ska ansluta sig till Cedergrenska, och därigenom garantera ett brett utbud av alternativ för barn elever att välja mellan. Det finns många skolor som drivs av enskilda huvudmän som vill ansluta sig eller överlåta till en aktör som kan säkerställa skolans fortsatta existens med hänsyn till dess lokala förankring och val av inriktning. Nu senast ser vi det i Margarethaskolan som välkomnas till den Cedergrenska koncernen i april.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra medarbetare inom Cedergrenska som varje dag gör ett otroligt viktigt arbete för våra barn och elever.

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 februari, klockan 17:30 CEST.

Rapporter

2024-02-22

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, oktober-december 2023/24

Oktober – december 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 224 624 KSEK (223 361).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12 906 KSEK (13 583).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,7 procent (6,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12 906 KSEK (11 371).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,7 procent (5,1).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 9 295 KSEK (7 623).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för andra kvartalet var 0,80 SEK (0,66).

Juli - december 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 436 590 KSEK (431 252).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 17 671 KSEK (21 149).
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,0 procent (4,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 17 671 KSEK (18 937).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,0 procent (4,4).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  12 263 KSEK (13 308).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första halvåret var 1,06 SEK (1,15).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under oktober månad avslutades arbetstagarrepresentant Björn Hammarströms uppdrag i styrelsen. Cecilia Westin Borgell valdes till ny arbetstagarrepresentant. 
 • Den 23 november 2023 meddelade Cedergrenska i ett pressmeddelande att Klas Wilborg tillträder som ny CFO för Cedergrenska AB under december. Klas efterträder då Yvonne Regnér som har valt att lämna sitt uppdrag i koncernen.
 • Under perioden annonserade Cedergrenska ett antal effektiviseringsprojekt som initierats med målet att spara minst 20 MSEK på årsbasis med ambitionen att säkerställa att EBITA-marginalen når de finansiella målen utifrån de aktuella scenarier vi ser i dagsläget. Effektiviseringsprojekten innebär personalneddragningar på huvudkontoret, anpassningar av verksamheterna till den elevpeng som kommunerna betalar samt genomlysning av avtal. En positiv effekt förväntas redan läsåret 2024/2025. Samtliga effektiviseringsprogram kommer genomföras med bibehållen kvalitet för barnen och eleverna.
 • Under november och december genomförde Cedergrenskas gymnasier och grundskolor Öppna hus och deltog vid mässor. Antalet besökare till våra gymnasiers Öppna hus ökade med cirka åtta procent mot förra året. För andra året i rad arrangerade även Cedergrenska den lokala Gymnasiemässan Nordväst i Solnahallen i Stockholm med över 2 000 besökare. I november arrangerade Fredsborgskolans högstadium i Österåker Öppet hus för första gången och kunde välkomna många nyfikna vårdnadshavare och elever till skolan.  
 • Cedergrenskas satsning i Järvaområdet, Tibble Campus Kista, har under perioden genomfört en trygghetsenkät bland eleverna. Mycket glädjande uttrycker 96 procent av eleverna att de trivs på sin skola, 97 procent känner sig trygga och 82 procent upplever att de har bra studiero på lektionerna.
 • Vid Cedergrenskas årsstämma den 7 december 2023 valdes Anna Rudberg in i styrelsen som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Anna Rudberg läste Industriell ekonomi med inriktning logistik i Linköping 2002–2008 och flyttade därefter till Stockholm för att inleda arbetslivet som managementkonsult på McKinsey & Company. Anna arbetar sedan åtta år på Coor Service Management och är idag affärsområdeschef med inriktning mot Fastighet och Säkerhet.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 22 februari annonserade Cedergrenska att bolaget har startat verksamhetsområdet Cedergrenska Mat och förvärvar 90,1% av aktierna i matbolaget David Ebbesen AB. Förvärvet är ett viktigt steg i Cedergrenskas fortsatta effektiviseringsarbete samt en satsning för att säkerställa luncher av hög kvalitet för koncernens barn och elever.
 • Efter rapportperioden beslutades om tillträdesdatum av Margarethaskolan till den 1 april 2024. Verksamheten är en grundskola i Knivsta kommun med cirka 225 elever i årkurs F-9.
 • Cedergrenskas styrelse har den 22 februari fattat beslut om att anta en förändrad utdelningspolicy med ambitionen att attrahera långsiktiga aktieägare som med sitt ägarskap vill stötta koncernens långsiktiga tillväxt- och kvalitetsarbete. Policyn tillåter utdelning av en tredjedel av den goodwilljusterade nettovinsten, villkorat av att den summan minst också har genererats i form av rapporterad nettovinst den aktuella perioden. Utdelningen är även villkorad av att verksamheterna inom koncernen uppvisar en god utbildningskvalitet och att den ekonomiska tryggheten för utbildningsverksamheterna är säkerställd.
 • Cedergrenskas styrelse har den 22 februari beslutat att föreslå att extra bolagsstämma fattar beslut om efterutdelning om 50 öre per aktie. Styrelsen har vidare beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma för behandling av styrelsens förslag till beslut. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Vd-ord
Det har varit en innehållsrik och intensiv höst där Cedergrenska fortsätter att leverera utbildningar av hög kvalitet med solida och ökande kassaflöden.

Under det andra kvartalet steg omsättningen till 224 624 KSEK (223 361), vilket är en tillväxt om 0,6 procent på årsbasis. De nedstängda enheterna Almaskolan och Ullna Strand var med i föregående års omsättningssiffra vilket förklarar den låga årliga tillväxten. Den justerade EBITA-marginalen var 5,7 procent jämfört med 5,1 procent föregående år. Resultatet påverkas positivt detta kvartal av hög efterfrågan inom gymnasiesegmentet och generell återhållsamhet i organisationen vad gäller kostnader. Avsaknad av de nedstängda enheterna Almaskolan och Ullna Strand bidrar också till förbättringen. Nya ansökningsförfaranden för tilläggsbelopp inom resursskolorna har påverkat resultatet negativt med högre andel avslag och viss förlorad retroaktivitet i ersättningarna. Avvikelseanalys har genomförts och vi ser att detta inte kommer upprepas framöver.

Effektiviseringsprojektet som initierats under det första kvartalet håller nu på att verkställas. Personalneddragningar på huvudkontoret har genomförts med ca 20 procent färre tjänster och anpassningar av verksamheterna till den elevpeng som kommunerna betalar är under implementering. I veckan tog Cedergrenska ett stort steg i effektiviseringsprojektet genom förvärvet av matbolaget David Ebbesen AB och grundandet av verksamhetsområdet Cedergrenska Mat. En vinstgivande, tidigare extern verksamhet, lyfts in i koncernen och etableringen säkerställer att fler barn och elever inom koncernen kan serveras god mat som är lagad från grunden med mycket begränsad användning av halvfabrikat. Vi kommer kunna se stor effekt av effektiviseringsprojekten redan under läsåret 2024/2025. Samtliga effektiviseringsprogram beräknas förbättra rörelsemarginalen med 20 MSEK och tillse att de finansiella målen vad gäller lönsamhet uppnås. Programmet kommer genomföras med bibehållen kvalitet för barnen och eleverna.

Det är med bakgrund av den mer stabila situationen inom våra verksamheter som styrelsen nu lanserar en utdelningspolicy. Jag välkomnar förslaget som ett verktyg i vår fortsatta tillväxtresa med förhoppning om att det ska uppskattas av långsiktiga aktieägare i Cedergrenska.

Vår avsikt är att fortsätta växa och att fler unika skolor ska ansluta sig till Cedergrenska, och därigenom garantera ett brett utbud av alternativ för barn elever att välja mellan. Det finns många skolor som drivs av enskilda huvudmän som vill ansluta sig eller överlåta till en aktör som kan säkerställa skolans fortsatta existens med hänsyn till dess lokala förankring och val av inriktning. Nu senast ser vi det i Margarethaskolan som välkomnas till den Cedergrenska koncernen i april.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra medarbetare inom Cedergrenska som varje dag gör ett otroligt viktigt arbete för våra barn och elever.

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 februari, klockan 17:30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter