Investerare

Pressmeddelanden

2024-03-05

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB

Aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2024 klockan 17:00 på Marina läroverket i byggnad Flaggskeppet och lokal Storen, Stocksunds hamn, Hamnvägen 2 i Stocksund. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 mars 2024, samt
 • dels senast torsdagen den 21 mars 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cedergrenska AB, Att: Stämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 21 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cedergrenska.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Cedergrenska AB, Att: Stämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till:
https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.

 

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om efterutdelning
 7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 6 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Håkan Söderström väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.

Punkt 6. Beslut om efterutdelning
Cedergrenska börsnoterades våren 2021 med ambitionen att inte lämna någon utdelning de tre första räkenskapsåren. Till flöjd av den starka kassa Cedergrenska nu kan redovisa har styrelsen beslutat om en förändrad utdelningspolicy, vilket offentliggjordes den 22 februari 2024.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av den justerade utdelningspolicyn att stämman beslutar om en efterutdelning med ett belopp om 50 öre per aktie, motsvarande en total utdelning om 5 799 620 SEK.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara tisdagen den 2 april 2024. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 april 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Per den 30 juni 2023 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 169 261 007 kronor. Därefter har inga beslut om värdeöverföringar fattats av Bolaget. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 169 261 007 och kommer, för det fall stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om efterutdelning, att uppgå till 163 461 387 kronor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Handlingarna kommer också att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________
Danderyd i mars 2024
Cedergrenska AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Håkan Söderström, styrelseordförande

Telefon: 073-661 27 03
E-post: hakan.soderstrom@cedergrenska.se

Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Rapporter

2024-03-05

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB

Aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2024 klockan 17:00 på Marina läroverket i byggnad Flaggskeppet och lokal Storen, Stocksunds hamn, Hamnvägen 2 i Stocksund. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 mars 2024, samt
 • dels senast torsdagen den 21 mars 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cedergrenska AB, Att: Stämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 21 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cedergrenska.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Cedergrenska AB, Att: Stämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till:
https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.

 

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om efterutdelning
 7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 6 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Håkan Söderström väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.

Punkt 6. Beslut om efterutdelning
Cedergrenska börsnoterades våren 2021 med ambitionen att inte lämna någon utdelning de tre första räkenskapsåren. Till flöjd av den starka kassa Cedergrenska nu kan redovisa har styrelsen beslutat om en förändrad utdelningspolicy, vilket offentliggjordes den 22 februari 2024.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av den justerade utdelningspolicyn att stämman beslutar om en efterutdelning med ett belopp om 50 öre per aktie, motsvarande en total utdelning om 5 799 620 SEK.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara tisdagen den 2 april 2024. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 april 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Per den 30 juni 2023 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 169 261 007 kronor. Därefter har inga beslut om värdeöverföringar fattats av Bolaget. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 169 261 007 och kommer, för det fall stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om efterutdelning, att uppgå till 163 461 387 kronor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Handlingarna kommer också att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________
Danderyd i mars 2024
Cedergrenska AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Håkan Söderström, styrelseordförande

Telefon: 073-661 27 03
E-post: hakan.soderstrom@cedergrenska.se

Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter