Investerare

Pressmeddelanden

2024-05-23

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, januari-mars 2023/24

Januari – mars 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 229 614 KSEK (222 802).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 20 685 KSEK (12 542).
 • EBITA-marginalen uppgick till 9,0 procent (5,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 20 685 KSEK (12 542).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 9,0 procent (5,6).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 15 647 KSEK (9 013).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för tredje kvartalet var 1,35 SEK (0,78).

Juli - mars 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 666 205 KSEK (654 055).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 38 355 KSEK (33 710).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,8 procent (5,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 38 355 KSEK (31 499).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,8 procent (4,8).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 27 910 KSEK (22 321).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för perioden var 2,41 SEK (1,92).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 22 februari annonserades att bolaget har startat verksamhetsområdet Cedergrenska Mat och förvärvar 90,1 procent av aktierna i matbolaget David Ebbesen AB. Förvärvet är ett viktigt steg i Cedergrenskas fortsatta effektiviseringsarbete samt en satsning för att säkerställa luncher av hög kvalitet för koncernens barn och elever.
 • Styrelsen fattade den 22 februari beslut om att anta en förändrad utdelningspolicy med ambitionen att attrahera långsiktiga aktieägare som med sitt ägarskap vill stötta koncernens långsiktiga tillväxt- och kvalitetsarbete. Policyn tillåter utdelning av en tredjedel av den goodwilljusterade nettovinsten, villkorat av att den summan minst också har genererats i form av rapporterad nettovinst under den aktuella perioden. Utdelningen är även villkorad av att verksamheterna inom koncernen uppvisar en god utbildningskvalitet och att den ekonomiska tryggheten för utbildningsverksamheterna är säkerställd.
 • Vid extra bolagsstämma den 27 mars 2024 beslutades att godkänna styrelsens förslag om efterutdelning om 50 öre per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 2 april tillträddes Margarethaskolans grundskola, en grundskola i Knivsta kommun med cirka 225 elever i årkurs F-9.
 • Den 2 april förvärvades 90,1 procent av aktierna i matbolaget David Ebbesen AB (numera Cedergrenska Mat AB).
 • I ett pressmeddelande den 21 maj meddelades förvärvet av Nyköpings Enskilda Gymnasium. Gymnasieskolan bedriver de tre högskoleförberedande programmen Ekonomi-, Naturvetenskap- och Samhällsvetenskapsprogrammet för drygt 500 elever. Förvärvet innebär etablering i ett nytt kluster.
 • I ett pressmeddelande den 22 maj meddelandes förvärvet av Psykologigymnasiet i Solna kommun, en växande del av Stockholm. Psykologigymnasiet har bedrivit utbildning sedan 2007 och erbjuder de två högskoleförberedande programmen Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet med ca 200 elever.

Vd-ord
Vår stabila utveckling med stigande marginaler och starka kassaflöden samt fortsatt positiva utveckling inom medarbetarskap och kvalitetsarbete lägger en god grund för resterande del av läsåret och framtiden i stort.

Under det tredje kvartalet steg omsättningen till 229 614 KSEK (222 802), vilket är en tillväxt om 3,1 procent på årsbasis. Det är skolpengsökningen som förklarar tillväxten då antal elever är något färre än samma period föregående år till följd av att vi stängt de två enheterna Almaskolan och Ullna Strand. Den justerade EBITA-marginalen var 9,0 procent jämfört med 5,6 procent föregående år. Resultatet påverkas positivt detta kvartal av hög beläggning inom gymnasiesegmentet och lägre kostnader överlag där effektiviseringsprojekten mycket glädjande börjar ge effekt.

Under det tredje kvartalet har vi haft fortsatt fokus på vårt effektiviseringsprojekt inom hela koncernen. Samtliga verksamheter har analyserats med utgångspunkten att den barn- och elevpeng som kommunerna bidrar med ska täcka kostnaderna inom varje verksamhetsdel. Arbetet har återigen tydliggjort att skolpengen i Sverige inte är likvärdig men det är glädjande att se att trots att Cedergrenska är aktiv i några av Sveriges kommuner med lägst barn- och elevpeng så lyckas vi leverera utbildningar med god kvalitet och sund intjäning. Ambitionen är konsekvent att kvaliteteten ska bibehållas för elever och medarbetare, men effektiviseringen innebär att barn- och elevgrupperna ökar på enheter i vissa kommuner där kompensationen är relativt låg.

Vidare har central administration effektiviserats med färre medarbetare på huvudkontoret som ersatts av ökade inslag av koncerngemensamma system och processer. Projekten där vi lyfter in externa tjänster har fortsatt. En viktig del är satsningen på Cedergrenska Mat som startades strax efter kvartalets utgång. Genom förvärvet av en högkvalitativ skolmatsleverantör möjliggör vi kostnadsbesparingar och får ett finansiellt tillskott genom konsolideringen av en lönsam verksamhet. Satsningen på mat är också grundat i vår övertygelse om att elever som äter bra mat mår och presterar bättre i skolan. Inom Cedergrenska Mat har vi mottot “våga vägra halvfabrikat” och i köket rullas exempelvis egna köttbullar!

Samtliga effektiviseringsprogram beräknas förbättra rörelsemarginalen med 20 MSEK och tillse att de finansiella målen vad gäller lönsamhet uppnås.

Det är med bakgrund av den stabilare ekonomiska situationen som styrelsen lanserade en ny utdelningspolicy under kvartalet. Cedergrenska vill attrahera aktieägare som vill stödja koncernens tillväxt- och kvalitetsarbete genom sitt ägarskap, samtidigt som de uppskattar en årlig avkastning i form av utdelning. Givet hög kvalitet och god tillväxt ser jag det som positivt att det ges möjlighet att dela ut överskottskapital så att vi kan attrahera nya ägare som vill investera i en mycket viktig samhällsfunktion som vår.

Vårt mål är att vara “Sveriges främsta huvudman” för våra respektive verksamheter. Detta mål har tagits fram på huvudmannanivå och är ett resultat av ett målstyrningsarbete som pågått under en tid där vi även har tydliggjort vision, strategi och värdegrund. Som ägare av utbildningsverksamheter kommer vi se till att fortsätta stötta våra verksamheter med pedagogen i fokus. 

Med pedagogen i fokus strävar vi efter att erbjuda arbetsplatser där alla medarbetare ska trivas och utvecklas på. I mars genomförde vi årets medarbetarenkät och jag är mycket stolt över att vi tillsammans med rektorer och skolledare inom våra verksamheter, efter ett år som präglats till stor del av effektiviseringar, har en organisation där 86,5 procent (88) rekommenderar sin arbetsplats. Forskning visar att skolledningen är avgörande för barnen och elevernas framgång i utbildningen varför det känns tryggt att se de mycket fina omdömena som våra chefer får. Vi ser ett behov av att arbeta vidare med och fortsatt utveckla samarbetet inom koncernen, då det finns viktiga synergier och lärdomar att sprida till varandra. Idag samarbetar vi mer lokalt än brett över verksamhetsgränserna, något som vi vill utveckla.

Vi är stolta över att vara en del av friskolesektorn där vi bidrar med mångfald och nytänkande och där varje barn och elev får de bästa förutsättningarna för sin utbildning och framtid. Under innevarande vecka annonserades att Cedergrenska blir ny huvudman för två fantastiska gymnasieskolor per 1 juli 2024 - Nyköpings Enskilda Gymnasium med 520 elever och Psykologigymnasiet i Solna med 170 elever. Med dessa förvärv har vi lagt en starkt grund för att uppnå det finansiella målet om tillväxt under nästa läsår. Vi välkomnar skolorna in i den Cedergrenska familjen och vi ser fram emot vår gemensamma resa och att lära av varandra!

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 maj, klockan 16:00 CEST.

Rapporter

2024-05-23

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, januari-mars 2023/24

Januari – mars 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 229 614 KSEK (222 802).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 20 685 KSEK (12 542).
 • EBITA-marginalen uppgick till 9,0 procent (5,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 20 685 KSEK (12 542).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 9,0 procent (5,6).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 15 647 KSEK (9 013).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för tredje kvartalet var 1,35 SEK (0,78).

Juli - mars 2023/24

 • Rörelsens intäkter uppgick till 666 205 KSEK (654 055).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 38 355 KSEK (33 710).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,8 procent (5,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 38 355 KSEK (31 499).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,8 procent (4,8).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 27 910 KSEK (22 321).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för perioden var 2,41 SEK (1,92).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 22 februari annonserades att bolaget har startat verksamhetsområdet Cedergrenska Mat och förvärvar 90,1 procent av aktierna i matbolaget David Ebbesen AB. Förvärvet är ett viktigt steg i Cedergrenskas fortsatta effektiviseringsarbete samt en satsning för att säkerställa luncher av hög kvalitet för koncernens barn och elever.
 • Styrelsen fattade den 22 februari beslut om att anta en förändrad utdelningspolicy med ambitionen att attrahera långsiktiga aktieägare som med sitt ägarskap vill stötta koncernens långsiktiga tillväxt- och kvalitetsarbete. Policyn tillåter utdelning av en tredjedel av den goodwilljusterade nettovinsten, villkorat av att den summan minst också har genererats i form av rapporterad nettovinst under den aktuella perioden. Utdelningen är även villkorad av att verksamheterna inom koncernen uppvisar en god utbildningskvalitet och att den ekonomiska tryggheten för utbildningsverksamheterna är säkerställd.
 • Vid extra bolagsstämma den 27 mars 2024 beslutades att godkänna styrelsens förslag om efterutdelning om 50 öre per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 2 april tillträddes Margarethaskolans grundskola, en grundskola i Knivsta kommun med cirka 225 elever i årkurs F-9.
 • Den 2 april förvärvades 90,1 procent av aktierna i matbolaget David Ebbesen AB (numera Cedergrenska Mat AB).
 • I ett pressmeddelande den 21 maj meddelades förvärvet av Nyköpings Enskilda Gymnasium. Gymnasieskolan bedriver de tre högskoleförberedande programmen Ekonomi-, Naturvetenskap- och Samhällsvetenskapsprogrammet för drygt 500 elever. Förvärvet innebär etablering i ett nytt kluster.
 • I ett pressmeddelande den 22 maj meddelandes förvärvet av Psykologigymnasiet i Solna kommun, en växande del av Stockholm. Psykologigymnasiet har bedrivit utbildning sedan 2007 och erbjuder de två högskoleförberedande programmen Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet med ca 200 elever.

Vd-ord
Vår stabila utveckling med stigande marginaler och starka kassaflöden samt fortsatt positiva utveckling inom medarbetarskap och kvalitetsarbete lägger en god grund för resterande del av läsåret och framtiden i stort.

Under det tredje kvartalet steg omsättningen till 229 614 KSEK (222 802), vilket är en tillväxt om 3,1 procent på årsbasis. Det är skolpengsökningen som förklarar tillväxten då antal elever är något färre än samma period föregående år till följd av att vi stängt de två enheterna Almaskolan och Ullna Strand. Den justerade EBITA-marginalen var 9,0 procent jämfört med 5,6 procent föregående år. Resultatet påverkas positivt detta kvartal av hög beläggning inom gymnasiesegmentet och lägre kostnader överlag där effektiviseringsprojekten mycket glädjande börjar ge effekt.

Under det tredje kvartalet har vi haft fortsatt fokus på vårt effektiviseringsprojekt inom hela koncernen. Samtliga verksamheter har analyserats med utgångspunkten att den barn- och elevpeng som kommunerna bidrar med ska täcka kostnaderna inom varje verksamhetsdel. Arbetet har återigen tydliggjort att skolpengen i Sverige inte är likvärdig men det är glädjande att se att trots att Cedergrenska är aktiv i några av Sveriges kommuner med lägst barn- och elevpeng så lyckas vi leverera utbildningar med god kvalitet och sund intjäning. Ambitionen är konsekvent att kvaliteteten ska bibehållas för elever och medarbetare, men effektiviseringen innebär att barn- och elevgrupperna ökar på enheter i vissa kommuner där kompensationen är relativt låg.

Vidare har central administration effektiviserats med färre medarbetare på huvudkontoret som ersatts av ökade inslag av koncerngemensamma system och processer. Projekten där vi lyfter in externa tjänster har fortsatt. En viktig del är satsningen på Cedergrenska Mat som startades strax efter kvartalets utgång. Genom förvärvet av en högkvalitativ skolmatsleverantör möjliggör vi kostnadsbesparingar och får ett finansiellt tillskott genom konsolideringen av en lönsam verksamhet. Satsningen på mat är också grundat i vår övertygelse om att elever som äter bra mat mår och presterar bättre i skolan. Inom Cedergrenska Mat har vi mottot “våga vägra halvfabrikat” och i köket rullas exempelvis egna köttbullar!

Samtliga effektiviseringsprogram beräknas förbättra rörelsemarginalen med 20 MSEK och tillse att de finansiella målen vad gäller lönsamhet uppnås.

Det är med bakgrund av den stabilare ekonomiska situationen som styrelsen lanserade en ny utdelningspolicy under kvartalet. Cedergrenska vill attrahera aktieägare som vill stödja koncernens tillväxt- och kvalitetsarbete genom sitt ägarskap, samtidigt som de uppskattar en årlig avkastning i form av utdelning. Givet hög kvalitet och god tillväxt ser jag det som positivt att det ges möjlighet att dela ut överskottskapital så att vi kan attrahera nya ägare som vill investera i en mycket viktig samhällsfunktion som vår.

Vårt mål är att vara “Sveriges främsta huvudman” för våra respektive verksamheter. Detta mål har tagits fram på huvudmannanivå och är ett resultat av ett målstyrningsarbete som pågått under en tid där vi även har tydliggjort vision, strategi och värdegrund. Som ägare av utbildningsverksamheter kommer vi se till att fortsätta stötta våra verksamheter med pedagogen i fokus. 

Med pedagogen i fokus strävar vi efter att erbjuda arbetsplatser där alla medarbetare ska trivas och utvecklas på. I mars genomförde vi årets medarbetarenkät och jag är mycket stolt över att vi tillsammans med rektorer och skolledare inom våra verksamheter, efter ett år som präglats till stor del av effektiviseringar, har en organisation där 86,5 procent (88) rekommenderar sin arbetsplats. Forskning visar att skolledningen är avgörande för barnen och elevernas framgång i utbildningen varför det känns tryggt att se de mycket fina omdömena som våra chefer får. Vi ser ett behov av att arbeta vidare med och fortsatt utveckla samarbetet inom koncernen, då det finns viktiga synergier och lärdomar att sprida till varandra. Idag samarbetar vi mer lokalt än brett över verksamhetsgränserna, något som vi vill utveckla.

Vi är stolta över att vara en del av friskolesektorn där vi bidrar med mångfald och nytänkande och där varje barn och elev får de bästa förutsättningarna för sin utbildning och framtid. Under innevarande vecka annonserades att Cedergrenska blir ny huvudman för två fantastiska gymnasieskolor per 1 juli 2024 - Nyköpings Enskilda Gymnasium med 520 elever och Psykologigymnasiet i Solna med 170 elever. Med dessa förvärv har vi lagt en starkt grund för att uppnå det finansiella målet om tillväxt under nästa läsår. Vi välkomnar skolorna in i den Cedergrenska familjen och vi ser fram emot vår gemensamma resa och att lära av varandra!

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 maj, klockan 16:00 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter