Extra bolagsstämma 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ)

Aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 juli 2023 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på adress Cedergrenska tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 juni 2023, samt
  • dels senast torsdagen den 29 juni 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cedergrenska AB, Att: Extra bolagsstämma, Kungsvägen 2, 182 79 Stocksund eller per e-post till yvonne.regner@cedergrenska.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 27 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 29 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cedergrenska.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Cedergrenska AB, Att: Extra bolagsstämma, Kungsvägen 2, 182 79 Stocksund eller per e-post till yvonne.regner@cedergrenska.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till: https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande.

7. Stämmans avslutande.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Större aktieägare föreslår att advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.

Punkt 6. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Vid årsstämman 2022 beslutades att omvälja Christian Drougge till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Christian Drougge har nu meddelat att han önskar att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget för att fokusera på andra personliga åtaganden.

Till följd härav föreslår större aktieägare, representerandes cirka 70 procent av utestående aktier och röster i Bolaget, nu att Håkan Söderström väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kort beskrivning av Håkan Söderström:
Håkan Söderström är född 1956 och är utbildad lärare samt innehar lärarlegitimation. Håkan är även examinerad rektor genom den statliga rektorsutbildningen och har genomfört en rad akademiska påbyggnadsutbildningar samt innehar examen från den statliga skolchefsutbildningen. Håkan har tidigare lång erfarenhet från läraryrket, han har arbetat som lärare både på grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. I slutet av nittiotalet övergick Håkan till uppdrag som gymnasierektor och har därefter varit rektor för Vilunda Gymnasium (kommunal), Danderyds Gymnasium och vuxenutbildning (kommunal) och Tibble Gymnasium (fristående). Mellan oktober 2008 och mars 2009 tjänstgjorde Håkan som tillförordnad produktionsdirektör i Danderyds kommun med ansvar för kommunens samtliga skolor, förskolor, kulturskola samt hemtjänst. Sedan 2019 har Håkan varit både rektor och skolchef men övergick 2020 helt till skolchefsuppdraget, främst med inriktning mot skolkoncernen Cedergrenska AB:s gymnasieskolor och systematiska kvalitetsarbete. Genom åren har Håkan även varit examinator gällande skol- och kvalitetsutveckling för skolor inom SIQ och Qualis samt haft uppdrag som expert hos Skolverket.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ÖVRIGT
Större aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Cedergrenska tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund och sänds utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

______________________________

Danderyd i juni 2023
Cedergrenska AB
Styrelsen