Media

Pressmeddelanden

2021-06-24

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits samt avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE, 24 juni 2021

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits samt avslutande av stabiliseringsperiod

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Avanza haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, har kunnat utföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Avanza har inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Avanza har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 240 000 aktier i Bolaget har vidtagits (i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Avanza är Pauline Holst Blomqvist (tel. +46 8-562 250 00).

I samband med Erbjudandet lånade Avanza 240 000 befintliga aktier i Bolaget av ett antal säljande aktieägare (de ”Säljande Aktieägarna”) i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet. De Säljande Aktieägarna lämnade även en s.k. övertilldelningsoption till Avanza, vilket har inneburit att Avanza senast 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market har haft rätt att begära att förvärva upp till 240 000 aktier från de Säljande Aktieägarna till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet (det vill säga 50 SEK per aktie) för att neutralisera den position som uppstått efter övertilldelning i Erbjudandet.

Eftersom Avanza har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 240 000 aktier i Bolaget har Avanza idag meddelat att de inte kommer utnyttja övertilldelningsoptionen. Således kommer de 240 000 aktier som Avanza lånat av de Säljande Aktieägarna för övertilldelningsoptionen att återlämnas.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Cedergrenska AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0015949946)
Erbjudandestorlek (aktier): 2 360 000
Övertilldelningsoption (aktier): 240 000
Erbjudandepris (SEK): 50,00
Ticker: CEDER
Stabiliseringsansvarig: Avanza Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt) Valuta Handelsplats
2021-05-25 105 570 50,00 46,00 49,68 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-05-26 24 332 50,00 47,975 48,77 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-05-27 6 200 48,105 47,00 47,46 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-05-28 23 284 48,70 47,20 47,68 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-05-31 3 289 47,70 47,00 47,32 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-01 3 500 47,00 46,30 46,94 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-02 1 720 47,85 46,75 47,42 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-03 2 941 46,95 46,35 46,74 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-04 3 500 46,45 46,15 46,36 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-07 5 085 46,45 46,00 46,21 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-08 2 660 46,05 45,30 45,89 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-09 5 400 45,95 45,10 45,70 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-10 4 000 45,65 45,00 45,41 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-11 1 340 45,60 45,40 45,51 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-14 1 990 45,80 45,10 45,71 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-15 5 200 45,85 45,10 45,51 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-16 4 700 45,60 45,25 45,48 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-17 4 700 45,50 45,00 45,30 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-18 5 500 45,25 44,90 45,09 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-21 7 300 45,00 44,65 44,98 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-22 8 496 45,20 44,75 45,03 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-23 4 700 45,10 44,65 45,00 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2021-06-24 4 593 46,05 44,95 45,58 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31

E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 24 juni 2021, klockan [20:30] CEST.

Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Cedergrenska i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Cedergrenska avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande kopplat till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas i enlighet med ett prospekt upprättat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i ett prospekt så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Godkännande av Finansinspektionen av ett prospekt ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Cedergrenska anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Cedergrenskas kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter