Media

Pressmeddelanden

2021-11-11

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CEDERGRENSKA AB (PUBL)

Aktieägarna i Cedergrenska AB (publ), org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 december 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har Bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 december 2021, samt
 • dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 8 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se.

För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska aktieägare senast onsdagen den 15 december 2021 ha inkommit med sin poströst på något av följande sätt:

 • Röstning via e-post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med e-post till följande e-postadress: yvonne.regner@cedergrenska.se.
 • Röstning via vanlig post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med post till följande adress: Cedergrenska AB (publ), Att: Årsstämma, Box 151, 183 22, Täby. 

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten (dock som längst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor under minst tre veckor närmast före årsstämman.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär är daterade per samma dag kommer endast det sist inkomna formuläret att beaktas.

Poströst kan återkallas per e-post fram till och med onsdagen den 15 december 2021 genom att skicka ett mejl till yvonne.regner@cedergrenska.se.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det, eller om aktieägare som tillsammans representerar minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget så begär. Om så sker ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta bolagsstämman, och en sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas enbart genom poströstning.

Ytterligare anvisningar och villkor för poströstning finns i poströstningsformuläret.

För mer information om Bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i post­röstnings­formuläret hänvisas till https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 5. Stämmans avslutande

Större aktieägares förslag till beslut

Större aktieägare har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2, 9 – 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter. Beatrice Feuk Dahlström har avböjt omval.

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Större aktieägare föreslår att arvodet fördelas enligt följande: 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Det totala arvodet uppgår till 450 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Christian Drougge, David Sandgren samt Lotta Smith.  

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christian Drougge.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Till revisor föreslås att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att, för det fall att Deloitte AB omväljs som revisor, Johan Telander kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som kommer att upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt inkomna poströster. Röstlängden kommer även att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att Yvonne Regnér eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet. Justeringspersoner­nas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets styrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill

nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedöm­ningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhåll­ande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotter­företag som avses i föregående mening. Eftersom årsstämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen per post till Cedergrenska AB (publ), Att: Årsstämma, Box 151, 183 22 Täby eller per e-post till yvonne.regner@cedergrenska.se. Sådan begäran ska vara Bolaget tillhanda senast tio (10) dagar före årsstämman. Begärda upplysningar kommer sedan, förutsatt att Bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget, att lämnas genom att senast fem (5) dagar innan stämman hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se samt på Bolagets adress Cedergrenska Tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund. Upplys­ningarna kommer även att skickas per post eller e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin post eller e-postadress.

Övrigt

Styrelsens och större aktieägares fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Cedergrenska tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________

Danderyd i november 2021

Cedergrenska AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market - Rulebook. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 11 november, klockan 20:05 CEST.

Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6000 elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter