Investerare

Pressmeddelanden

2021-08-30

Cedergrenska AB: Bokslutskommuniké juli – juni 2020/21

 April - Juni 2020/21

 • Rörelsens intäkter uppgick till 162 850 KSEK (137 101 KSEK).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till -6 319 KSEK (12 775 KSEK).
 • EBITA-marginalen uppgick till -3,9 % (9,3 %).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 167 KSEK (12 775 KSEK).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 0,1 % (9,3 %).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till -175 KSEK
  (9 493 KSEK).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var -0,02 SEK (1,05 SEK).
   

Juli -Juni 2020/21

 • Rörelsens intäkter uppgick till 607 796 KSEK (504 978 KSEK).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 42 559 KSEK (45 451 KSEK).
 • EBITA-marginalen uppgick till 7,0 % (9,0 %).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 49 174 KSEK (45 451 KSEK).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 8,1 % (9,0 %).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 40 560 KSEK (40 748 KSEK).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var 4,39 SEK (4,50 SEK).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Cedergrenska AB noterades den 25 maj på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market och fick i och med det ett tillskott till kassan på 75 470 KSEK samt flera tusen nya aktieägare.
   
 • Helleborusskolan i Täby och Österåker tillträddes per första juni 2021 och tillför drygt 100 MSEK i omsättning och 5,5 MSEK i EBITA på årsbasis till koncernen.
   
 • Cecilia Skarke rekryterades som ny skolchef och driftansvarig för förskolan och grundskolan inom Cedergrenska. Hon påbörjade sin tjänst den nionde augusti i år och ingår i ledningsgruppen i Cedergrenska AB. I och med denna resursförstärkning har Cedergrenska nu en skolchef både för förskola och grundskola respektive för gymnasiet och yrkeshögskolan.  
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Under sommaren blev slutantagningen till gymnasiet i Storstockholm klar och för de fyra skolorna Cedergrenska driver resulterade det i 960 antagna elever och ett rekordstort antal elever på reservlistorna (totalt 1 404 elever).
   
 • Det nystartade gymnasiet i Kista har plats för uppemot 120 elever i årskurs ett. Med 52 antagna elever till HT 2021 finns det ett relativt stort glapp upp till de nivåerna. Skolans elevantal växer gradvis och det är redan nu glädjande att se att studiemotiverade elever i omgivningen väljer skolan. Denna utveckling speglar sig i de högre meritpoäng som nu krävs för att bli antagen på skolan. Medianen i antagningen till hösten 2021 landade på relativt höga 267,5 i meritvärde för Naturvetenskapsprogrammet och 247,5 för Ekonomiprogrammet.
        
 • När läsåret 21/22 startade upp på grundskolan inom Cedergrenska kan vi konstatera att det endast finns enstaka lediga platser i de sju etablerade förskoleklasserna och i de tio klasserna koncernen driver i årskurs sju. 
 

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en snabbväxande utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt våra stödfunktioner.

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Atletica Idrottsgymnasium, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium, Täby Friskola samt Täby Förskola.

 

VD-ord

Den 25 maj inleddes handeln i Cedergrenskas aktie på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen var kraftigt övertecknad och ledde till att Cedergrenska tillfördes fler än 5 000 nya aktieägare samtidigt som grundarna och huvudägarna behåller sitt ägande och fortsätter vara djupt engagerade i verksamheten via styrelsearbetet. Med en rapporterad omsättning om 608 MSEK och en justerad EBITA om 49,2 MSEK räkenskapsåret 20/21 redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 20,3 procent och en tillväxt i justerad EBITA på 8,2 procent jämfört med 19/20. Den justerade EBITA-marginalen landade på helåret på 8,1 procent.

Arbetet med att göra Cedergrenska till ett publikt bolag innebar ett år av förberedelser och fjärde kvartalet präglas av direkta och indirekta kostnader relaterade till noteringen.

Ett antal satsningar för framtiden har kostnadsförts under Q4, vilket har lett till att utfallet lönsamhetsmässigt inte följer det traditionella säsongsmönstret för Cedergrenska. Satsningarna hör i hög grad ihop med beslutet av att notera bolaget och önskan att färdigställa ett antal projekt i samband med noteringen. Projekten höjer kvaliteten i den Cedergrenska modellen och ska ses som en investering för den framtida tillväxten. Inför räkenskapsåret 21/22 ser vi inte ett liknande behov utan ser att vi i stället återgår till det vanliga säsongsmönstret med bra lönsamhet även i det fjärde kvartalet.

Exempel på projekt där kostnaden fullt ut tas i fjärde kvartalet är en satsning på ett helt nytt gränssnitt för kommunikation mellan skolorna och de koncerngemensamma funktionerna, hela uppstartskostnaden för ett arbete med hållbarhet i samarbete med de baltiska länderna, en större genomgång och harmonisering av koncernens hemsidor inklusive skapandet av en ny sådan för det publika bolaget. Klart större sommargåvor till samtliga medarbetare än vanligt, samt avslut för några medarbetare i samband med noteringen förklarar också de klart högre kostnaderna än normalt.

Slutligen är det värt att lyfta fram pandemins tydliga lärdom vad det gäller kravet på digitala läromedel och mot bakgrund av det har vi valt att harmonisera våra redovisningsprinciper inom koncernen vilket har lett till att vi har utrangerat ett stort antal datorer under det fjärde kvartalet.

Under det fjärde kvartalet välkomnade vi Helleborusskolan i Täby och Österåker till koncernen – en grundskola enligt LGR 11 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet och med diagnoser inom till exempelvis ADHD för elever inom i årskurs F-9. Verksamheten, som konsolideras i Cedergrenska från den 1 juni 2021, omsatte räkenskapsåret 2019/20 drygt 100 Mkr med en justerad EBITA om 5,5 Mkr. Genom förvärvet tar vi ytterligare ett steg i att samla de främsta skolorna i nordöstra Stockholm. Förvärvet avslutade ett i övrigt expansivt år med uppstart av nya förskolor under räkenskapsåret i Åkers Runö och Ullna strand, uppstart av ny grundskola i Gribbylund och starten av Tibble Gymnasium Campus Kista. Därutöver integrerades Marina Läroverket som vi förvärvade våren 2020 bra i Cedergrenska. Vi förväntar oss att den förvärvsdrivna tillväxten fortsätter framöver då vi ser att Cedergrenska är en prioriterad partner för säljare av utbildningsverksamheter av hög kvalitet.

Året som gått har varit speciellt för koncernen ur flera perspektiv. Mest påtagligt har pandemin och dess konsekvenser påverkat situationen för våra medarbetare och elever, som tvingats hantera en föränderlig omvärld. När vi nu förhoppningsvis kan blicka framåt mot en mer normal vardag är det tryggt att kunna konstatera att verksamheten tack vare kompetenta pedagoger och en gedigen satsning på digitalisering hanterade den långvariga pandemin på ett fantastiskt sätt. Det är även glädjande att vi ser ett fortsatt stort intresse från elever och vårdnadshavare för att söka sig till våra verksamheter inför hösten. Flertalet verksamheter har långa köer och vi ser med tillförsikt fram mot fullt belagda förskolor och skolor när verksamheterna startar upp igen efter sommarlovet.
 

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

 

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 augusti, klockan 8.30 CEST.

Rapporter

2021-08-30

Cedergrenska AB: Bokslutskommuniké juli – juni 2020/21

 April - Juni 2020/21

 • Rörelsens intäkter uppgick till 162 850 KSEK (137 101 KSEK).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till -6 319 KSEK (12 775 KSEK).
 • EBITA-marginalen uppgick till -3,9 % (9,3 %).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 167 KSEK (12 775 KSEK).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 0,1 % (9,3 %).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till -175 KSEK
  (9 493 KSEK).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var -0,02 SEK (1,05 SEK).
   

Juli -Juni 2020/21

 • Rörelsens intäkter uppgick till 607 796 KSEK (504 978 KSEK).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 42 559 KSEK (45 451 KSEK).
 • EBITA-marginalen uppgick till 7,0 % (9,0 %).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 49 174 KSEK (45 451 KSEK).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 8,1 % (9,0 %).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 40 560 KSEK (40 748 KSEK).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var 4,39 SEK (4,50 SEK).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Cedergrenska AB noterades den 25 maj på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market och fick i och med det ett tillskott till kassan på 75 470 KSEK samt flera tusen nya aktieägare.
   
 • Helleborusskolan i Täby och Österåker tillträddes per första juni 2021 och tillför drygt 100 MSEK i omsättning och 5,5 MSEK i EBITA på årsbasis till koncernen.
   
 • Cecilia Skarke rekryterades som ny skolchef och driftansvarig för förskolan och grundskolan inom Cedergrenska. Hon påbörjade sin tjänst den nionde augusti i år och ingår i ledningsgruppen i Cedergrenska AB. I och med denna resursförstärkning har Cedergrenska nu en skolchef både för förskola och grundskola respektive för gymnasiet och yrkeshögskolan.  
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Under sommaren blev slutantagningen till gymnasiet i Storstockholm klar och för de fyra skolorna Cedergrenska driver resulterade det i 960 antagna elever och ett rekordstort antal elever på reservlistorna (totalt 1 404 elever).
   
 • Det nystartade gymnasiet i Kista har plats för uppemot 120 elever i årskurs ett. Med 52 antagna elever till HT 2021 finns det ett relativt stort glapp upp till de nivåerna. Skolans elevantal växer gradvis och det är redan nu glädjande att se att studiemotiverade elever i omgivningen väljer skolan. Denna utveckling speglar sig i de högre meritpoäng som nu krävs för att bli antagen på skolan. Medianen i antagningen till hösten 2021 landade på relativt höga 267,5 i meritvärde för Naturvetenskapsprogrammet och 247,5 för Ekonomiprogrammet.
        
 • När läsåret 21/22 startade upp på grundskolan inom Cedergrenska kan vi konstatera att det endast finns enstaka lediga platser i de sju etablerade förskoleklasserna och i de tio klasserna koncernen driver i årskurs sju. 
 

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en snabbväxande utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt våra stödfunktioner.

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Atletica Idrottsgymnasium, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium, Täby Friskola samt Täby Förskola.

 

VD-ord

Den 25 maj inleddes handeln i Cedergrenskas aktie på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen var kraftigt övertecknad och ledde till att Cedergrenska tillfördes fler än 5 000 nya aktieägare samtidigt som grundarna och huvudägarna behåller sitt ägande och fortsätter vara djupt engagerade i verksamheten via styrelsearbetet. Med en rapporterad omsättning om 608 MSEK och en justerad EBITA om 49,2 MSEK räkenskapsåret 20/21 redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 20,3 procent och en tillväxt i justerad EBITA på 8,2 procent jämfört med 19/20. Den justerade EBITA-marginalen landade på helåret på 8,1 procent.

Arbetet med att göra Cedergrenska till ett publikt bolag innebar ett år av förberedelser och fjärde kvartalet präglas av direkta och indirekta kostnader relaterade till noteringen.

Ett antal satsningar för framtiden har kostnadsförts under Q4, vilket har lett till att utfallet lönsamhetsmässigt inte följer det traditionella säsongsmönstret för Cedergrenska. Satsningarna hör i hög grad ihop med beslutet av att notera bolaget och önskan att färdigställa ett antal projekt i samband med noteringen. Projekten höjer kvaliteten i den Cedergrenska modellen och ska ses som en investering för den framtida tillväxten. Inför räkenskapsåret 21/22 ser vi inte ett liknande behov utan ser att vi i stället återgår till det vanliga säsongsmönstret med bra lönsamhet även i det fjärde kvartalet.

Exempel på projekt där kostnaden fullt ut tas i fjärde kvartalet är en satsning på ett helt nytt gränssnitt för kommunikation mellan skolorna och de koncerngemensamma funktionerna, hela uppstartskostnaden för ett arbete med hållbarhet i samarbete med de baltiska länderna, en större genomgång och harmonisering av koncernens hemsidor inklusive skapandet av en ny sådan för det publika bolaget. Klart större sommargåvor till samtliga medarbetare än vanligt, samt avslut för några medarbetare i samband med noteringen förklarar också de klart högre kostnaderna än normalt.

Slutligen är det värt att lyfta fram pandemins tydliga lärdom vad det gäller kravet på digitala läromedel och mot bakgrund av det har vi valt att harmonisera våra redovisningsprinciper inom koncernen vilket har lett till att vi har utrangerat ett stort antal datorer under det fjärde kvartalet.

Under det fjärde kvartalet välkomnade vi Helleborusskolan i Täby och Österåker till koncernen – en grundskola enligt LGR 11 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet och med diagnoser inom till exempelvis ADHD för elever inom i årskurs F-9. Verksamheten, som konsolideras i Cedergrenska från den 1 juni 2021, omsatte räkenskapsåret 2019/20 drygt 100 Mkr med en justerad EBITA om 5,5 Mkr. Genom förvärvet tar vi ytterligare ett steg i att samla de främsta skolorna i nordöstra Stockholm. Förvärvet avslutade ett i övrigt expansivt år med uppstart av nya förskolor under räkenskapsåret i Åkers Runö och Ullna strand, uppstart av ny grundskola i Gribbylund och starten av Tibble Gymnasium Campus Kista. Därutöver integrerades Marina Läroverket som vi förvärvade våren 2020 bra i Cedergrenska. Vi förväntar oss att den förvärvsdrivna tillväxten fortsätter framöver då vi ser att Cedergrenska är en prioriterad partner för säljare av utbildningsverksamheter av hög kvalitet.

Året som gått har varit speciellt för koncernen ur flera perspektiv. Mest påtagligt har pandemin och dess konsekvenser påverkat situationen för våra medarbetare och elever, som tvingats hantera en föränderlig omvärld. När vi nu förhoppningsvis kan blicka framåt mot en mer normal vardag är det tryggt att kunna konstatera att verksamheten tack vare kompetenta pedagoger och en gedigen satsning på digitalisering hanterade den långvariga pandemin på ett fantastiskt sätt. Det är även glädjande att vi ser ett fortsatt stort intresse från elever och vårdnadshavare för att söka sig till våra verksamheter inför hösten. Flertalet verksamheter har långa köer och vi ser med tillförsikt fram mot fullt belagda förskolor och skolor när verksamheterna startar upp igen efter sommarlovet.
 

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

 

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 augusti, klockan 8.30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter