Investerare

Pressmeddelanden

2021-11-17

Delårsrapport, JULI – SEPTEMBER 2021/22

Juli - September 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 179 786 KSEK (144 171).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 14 459 KSEK (14 998).
 • EBITA-marginalen uppgick till 8 % (10,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 14 866 KSEK (15 256).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 8,3 % (10,6).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till

11 358 KSEK (11 777).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första kvartalet var 1,14 SEK (1,30).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

De två nya förskolorna i Åkers Runö och Ullna Strand fylls på snabbare än beräknat. Vid utgången av första kvartalet hade Åkers Runö 106 inskrivna barn jämfört med 73 barn kvartalet innan. Nu återstår cirka 10 platser att fylla innan förskolan, som startade i januari 2021, är helt full. Ullna Strand, som också startade i början av 2021, hade 35 barn inskrivna med cirka fem lediga platser kvar.

Under det första kvartalet blev det klart att Verner Gerholm tillträder tjänsten som ny rektor på Stockholms Idrottsgymnasium i december. Han arbetar idag som biträdande rektor för naturvetenskapliga programmet på Nacka Gymnasium, med ansvar för 550 elever. Det stora idrottsintresset och erfarenheten från att bedriva skolutveckling på en av Stockholms största gymnasieskolor kommer att ytterligare stärka Stockholms Idrottsgymnasium som Storstockholms främsta gymnasieskola för idrottsintresserade elever.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I början på oktober skrev Cedergrenska och Magnolia Bostad under en avsiktsförklaring för en nybyggnation av en grundskola i Täljö, Österåker, med plats för 780 elever. Starten är beräknad till hösten 2024 och Cedergrenska ska vara huvudman för den nya skolan. När skolan väl är fylld kommer den innebära det enskilt största organiska tillväxtprojekt koncernen har gått in i och antalet nya elever kommer då att motsvara en 13% tillväxt jämfört med koncernens totala antal barn och elever idag.

Aktiviteterna på koncernens konferens och festverksamhet, Cedergrenska tornet, återgick till normala nivåer runt mitten av oktober, efter att de flesta pandemirelaterade restriktionerna i samhället lyftes per 29 september. Det är stor glädje för tornets alla medarbetare att se att verksamheten återgår till normal omfattning igen och intresset för events verkar starkt i Stockholm.

I slutet av september blev det känt att Socialdemokraternas partistyrelse vill se ett vinstförbud för friskolor på Socialdemokraternas kongress. Inom Cedergrenska väljer vi att arbeta på precis som tidigare med vårt tillväxtfokus, för vi märker att vi behövs för lösningen av en samhällskritisk funktion på många ställen i vårt kluster. Med nöjda elever och vårdnadshavare fyller vi ett stort behov som kommunerna inte skulle klara av själva. Men vi är samtidigt självkritiska till den argumentation som har fört fram tills nu från de privata aktörernas håll. Det finns mycket vi kan göra för att förbättra det nuvarande systemet, bland annat med transparens och information runt köer och intagning av elever. Vi vill agera på samma villkor som kommunerna och ta samma ansvar och vi tar gärna initiativ till en förbättrad dialog runt hur de villkoren ska se ut.

Den 10 november ingick Cedergrenska en avsiktsförklaring med ägarna av SPIRA Förskolor i västra Stockholm om ett förvärv av deras tre enheter. Ambitionen är att tillträda verksamheterna under januari månad 2022, vilket då tillför cirka 133 förskolebarn till Cedergrenskas förskolesegment samt ger en plattform för fortsatt tillväxt i västra Stockholm.

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en snabbväxande utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt våra stödfunktioner.

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Atletica Idrottsgymnasium, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium, Täby Friskola samt Täby Förskola.

VD-ord

Med en rapporterad omsättning på 179,8 MSEK och en justerad EBITA på 14,8 MSEK första kvartalet 21/22, redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 25% och en i stort sett oförändrad nivå på justerad EBITA jämfört med samma kvartal 20/21. Den justerade EBITA marginalen landade i kvartalet på 8,3% - i linje med koncernens långsiktiga målsättning.

Cedergrenska har vuxit omsättningen med i snitt 30% per år de senaste fem åren och den tillväxttakten fortsätter i stort under första kvartalet 21/22. Cedergrenska är en attraktiv partner för kommuner, skolhuvudmän och fastighetsutvecklare inom det växande klustret norr om Stockholm både när det gäller förvärv och organisk tillväxt.

Vid första anblick är det inkluderingen av Helleborusskolorna som driver tillväxten innevarande kvartal, men jämfört med ett år sedan har vi cirka 300 fler barn och elever från den organiska tillväxten inom förskolan, Fredsborgskolan och Tibble Campus Täby. Det motsvarar en organisk tillväxttakt på 5,6% på årsbasis och i det sammanhanget var det glädjande att Cedergrenska nyligen blev valda som operatör av den nya stora grundskolan i Österåker, med plats för 800 elever. Det kommer att ta några år att fylla skolan, efter starten HT 2024, men jämfört med antalet barn och elever vid utgången av första kvartalet 21/22 innebär det enskilda projektet en tillväxttakt på 13,4%.

Den största förändringen sett till lönsamheten i det första kvartalet, jämfört med året innan, är att de två Helleborusskolorna i Täby och Österåker nu är inkluderade i rapporteringen. De två nya resursskolorna omsatte 25,9 MSEK och gjorde ett nollresultat. Starten är i linje med vad som krävs för att nå de förväntade nivåerna på helår och det första kvartalet är skolornas svagaste kvartal sett över hela året. Över hälften av intäkterna kommer från sökta tilläggsbelopp och i slutet av första kvartalet väntade man fortfarande på besked för ett stort antal elever. Handläggningen tar sin tid, men när besluten väl kommer är de retroaktiva och täcker hela räkenskapsåret, vilket innebär att de totala intäkterna fördelas med ett relativt större belopp de tre sista kvartalen på året, i och med att svar har kommit på alla ansökningar då.

I övrigt har integrationen av Helleborusskolan gått bra med stora samarbeten redan inom service och systematiskt kvalitetsarbete. Helleborsskolans stora verktygslåda och mångåriga erfarenhet av att hjälpa barn med extra behov av stöd sprids nu redan från start till övriga grundskolor inom Cedergrenska, bland annat genom grundaren av Helleborusskolan, Lotta Curbo. 

Utöver den effekt Helleborusskolan har på koncernens justerade EBIT marginal i kvartalet är det värt att också lyfta fram den påverkan de två nystartade förskolorna har. Förskolorna har sedan starten tidigt 2021 vuxit kraftigt varje kvartal och tillväxten har karakteriserats av att vi har anställt personal och klivit in i nya ytor inför att varje ny avdelning öppnas, samtidigt som barnen gradvis startar med eftersläpning. Båda förskolorna fylls helt under andra kvartalet vilket innebär att den tillfälligt negativa påverkan på lönsamheten kommer att vändas till en motsvarande positiv effekt med full effekt från och med tredje kvartalet 21/22.

Jag vill passa på att lyfta fram den stora glädjen det har inneburit för alla oss anställda inom Cedergrenska att äntligen få ta hand om alla barn och elever på plats i samtliga verksamheter igen efter en lång tid av restriktioner. Det fysiska mötet med eleverna ger högre inlärning och bättre mående samtidigt som alla kommer att dra nytta av den högre digitala kompetensen, som är en effekt av vår kompetensutveckling under pandemin.

Slutligen är det trist att se de aktuella politiska försöken att begränsa omfattningen av friskolor i landet. På lokal nivå märker vi att vi verkligen behövs som en samhällskritisk funktion av bra kvalitet i kommuner under förändring. Vårdnadshavare och elever uppskattar våra skolor och friskolor tar många nya initiativ för att utveckla driften av skolor, något som även driver på utvecklingen av kommunala enheter i sund konkurrens. Tar vi bort friskolor försvinner en stor

drivkraft bakom skolutveckling i landet. Med det sagt finns det många delar av systemet som kan förbättras, som köhanteringen, extern rättning av prov och ansvarstagande på lika villkor mellan huvudmän. Inom dess områden måste friskolorna mer aktivt verka för en proaktiv och positiv utveckling.

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 17 november, klockan 8.30 CEST.

Rapporter

2021-11-17

Delårsrapport, JULI – SEPTEMBER 2021/22

Juli - September 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 179 786 KSEK (144 171).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 14 459 KSEK (14 998).
 • EBITA-marginalen uppgick till 8 % (10,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 14 866 KSEK (15 256).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 8,3 % (10,6).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till

11 358 KSEK (11 777).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första kvartalet var 1,14 SEK (1,30).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

De två nya förskolorna i Åkers Runö och Ullna Strand fylls på snabbare än beräknat. Vid utgången av första kvartalet hade Åkers Runö 106 inskrivna barn jämfört med 73 barn kvartalet innan. Nu återstår cirka 10 platser att fylla innan förskolan, som startade i januari 2021, är helt full. Ullna Strand, som också startade i början av 2021, hade 35 barn inskrivna med cirka fem lediga platser kvar.

Under det första kvartalet blev det klart att Verner Gerholm tillträder tjänsten som ny rektor på Stockholms Idrottsgymnasium i december. Han arbetar idag som biträdande rektor för naturvetenskapliga programmet på Nacka Gymnasium, med ansvar för 550 elever. Det stora idrottsintresset och erfarenheten från att bedriva skolutveckling på en av Stockholms största gymnasieskolor kommer att ytterligare stärka Stockholms Idrottsgymnasium som Storstockholms främsta gymnasieskola för idrottsintresserade elever.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I början på oktober skrev Cedergrenska och Magnolia Bostad under en avsiktsförklaring för en nybyggnation av en grundskola i Täljö, Österåker, med plats för 780 elever. Starten är beräknad till hösten 2024 och Cedergrenska ska vara huvudman för den nya skolan. När skolan väl är fylld kommer den innebära det enskilt största organiska tillväxtprojekt koncernen har gått in i och antalet nya elever kommer då att motsvara en 13% tillväxt jämfört med koncernens totala antal barn och elever idag.

Aktiviteterna på koncernens konferens och festverksamhet, Cedergrenska tornet, återgick till normala nivåer runt mitten av oktober, efter att de flesta pandemirelaterade restriktionerna i samhället lyftes per 29 september. Det är stor glädje för tornets alla medarbetare att se att verksamheten återgår till normal omfattning igen och intresset för events verkar starkt i Stockholm.

I slutet av september blev det känt att Socialdemokraternas partistyrelse vill se ett vinstförbud för friskolor på Socialdemokraternas kongress. Inom Cedergrenska väljer vi att arbeta på precis som tidigare med vårt tillväxtfokus, för vi märker att vi behövs för lösningen av en samhällskritisk funktion på många ställen i vårt kluster. Med nöjda elever och vårdnadshavare fyller vi ett stort behov som kommunerna inte skulle klara av själva. Men vi är samtidigt självkritiska till den argumentation som har fört fram tills nu från de privata aktörernas håll. Det finns mycket vi kan göra för att förbättra det nuvarande systemet, bland annat med transparens och information runt köer och intagning av elever. Vi vill agera på samma villkor som kommunerna och ta samma ansvar och vi tar gärna initiativ till en förbättrad dialog runt hur de villkoren ska se ut.

Den 10 november ingick Cedergrenska en avsiktsförklaring med ägarna av SPIRA Förskolor i västra Stockholm om ett förvärv av deras tre enheter. Ambitionen är att tillträda verksamheterna under januari månad 2022, vilket då tillför cirka 133 förskolebarn till Cedergrenskas förskolesegment samt ger en plattform för fortsatt tillväxt i västra Stockholm.

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en snabbväxande utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt våra stödfunktioner.

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Atletica Idrottsgymnasium, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium, Täby Friskola samt Täby Förskola.

VD-ord

Med en rapporterad omsättning på 179,8 MSEK och en justerad EBITA på 14,8 MSEK första kvartalet 21/22, redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 25% och en i stort sett oförändrad nivå på justerad EBITA jämfört med samma kvartal 20/21. Den justerade EBITA marginalen landade i kvartalet på 8,3% - i linje med koncernens långsiktiga målsättning.

Cedergrenska har vuxit omsättningen med i snitt 30% per år de senaste fem åren och den tillväxttakten fortsätter i stort under första kvartalet 21/22. Cedergrenska är en attraktiv partner för kommuner, skolhuvudmän och fastighetsutvecklare inom det växande klustret norr om Stockholm både när det gäller förvärv och organisk tillväxt.

Vid första anblick är det inkluderingen av Helleborusskolorna som driver tillväxten innevarande kvartal, men jämfört med ett år sedan har vi cirka 300 fler barn och elever från den organiska tillväxten inom förskolan, Fredsborgskolan och Tibble Campus Täby. Det motsvarar en organisk tillväxttakt på 5,6% på årsbasis och i det sammanhanget var det glädjande att Cedergrenska nyligen blev valda som operatör av den nya stora grundskolan i Österåker, med plats för 800 elever. Det kommer att ta några år att fylla skolan, efter starten HT 2024, men jämfört med antalet barn och elever vid utgången av första kvartalet 21/22 innebär det enskilda projektet en tillväxttakt på 13,4%.

Den största förändringen sett till lönsamheten i det första kvartalet, jämfört med året innan, är att de två Helleborusskolorna i Täby och Österåker nu är inkluderade i rapporteringen. De två nya resursskolorna omsatte 25,9 MSEK och gjorde ett nollresultat. Starten är i linje med vad som krävs för att nå de förväntade nivåerna på helår och det första kvartalet är skolornas svagaste kvartal sett över hela året. Över hälften av intäkterna kommer från sökta tilläggsbelopp och i slutet av första kvartalet väntade man fortfarande på besked för ett stort antal elever. Handläggningen tar sin tid, men när besluten väl kommer är de retroaktiva och täcker hela räkenskapsåret, vilket innebär att de totala intäkterna fördelas med ett relativt större belopp de tre sista kvartalen på året, i och med att svar har kommit på alla ansökningar då.

I övrigt har integrationen av Helleborusskolan gått bra med stora samarbeten redan inom service och systematiskt kvalitetsarbete. Helleborsskolans stora verktygslåda och mångåriga erfarenhet av att hjälpa barn med extra behov av stöd sprids nu redan från start till övriga grundskolor inom Cedergrenska, bland annat genom grundaren av Helleborusskolan, Lotta Curbo. 

Utöver den effekt Helleborusskolan har på koncernens justerade EBIT marginal i kvartalet är det värt att också lyfta fram den påverkan de två nystartade förskolorna har. Förskolorna har sedan starten tidigt 2021 vuxit kraftigt varje kvartal och tillväxten har karakteriserats av att vi har anställt personal och klivit in i nya ytor inför att varje ny avdelning öppnas, samtidigt som barnen gradvis startar med eftersläpning. Båda förskolorna fylls helt under andra kvartalet vilket innebär att den tillfälligt negativa påverkan på lönsamheten kommer att vändas till en motsvarande positiv effekt med full effekt från och med tredje kvartalet 21/22.

Jag vill passa på att lyfta fram den stora glädjen det har inneburit för alla oss anställda inom Cedergrenska att äntligen få ta hand om alla barn och elever på plats i samtliga verksamheter igen efter en lång tid av restriktioner. Det fysiska mötet med eleverna ger högre inlärning och bättre mående samtidigt som alla kommer att dra nytta av den högre digitala kompetensen, som är en effekt av vår kompetensutveckling under pandemin.

Slutligen är det trist att se de aktuella politiska försöken att begränsa omfattningen av friskolor i landet. På lokal nivå märker vi att vi verkligen behövs som en samhällskritisk funktion av bra kvalitet i kommuner under förändring. Vårdnadshavare och elever uppskattar våra skolor och friskolor tar många nya initiativ för att utveckla driften av skolor, något som även driver på utvecklingen av kommunala enheter i sund konkurrens. Tar vi bort friskolor försvinner en stor

drivkraft bakom skolutveckling i landet. Med det sagt finns det många delar av systemet som kan förbättras, som köhanteringen, extern rättning av prov och ansvarstagande på lika villkor mellan huvudmän. Inom dess områden måste friskolorna mer aktivt verka för en proaktiv och positiv utveckling.

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 17 november, klockan 8.30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter