Investerare

Pressmeddelanden

2022-05-19

Delårsrapport, januari-mars 2021/22

Januari - Mars 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 206 285 KSEK (150 678).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 18 829 KSEK (18 351).
 • EBITA-marginalen uppgick till 9,1 procent (12,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 21 175 KSEK (19 231).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 10,3 procent (12,8).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  16 603 KSEK (14 800).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för andra kvartalet var 1,43 SEK (1,64).
   

Juli - Mars 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 572 929 KSEK (444 946).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 43 349 KSEK (48 878).
 • EBITA-marginalen uppgick till 7,6 procent (11,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 47 548 KSEK (49 007).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 8,3 procent (11,0).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  36 855 KSEK (36 875).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första halvåret var 3,18 SEK (4,08).
   

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 
Den 14 januari förvärvades SPIRA Förskolor med tre enheter i Stockholm stad. Den första februari förvärvades Växjö Fria Gymnasium med verksamhet inom gymnasium, vuxenutbildning och resursskola för gymnasiet, samtliga belägna i Växjö kommun. Den 17 januari meddelade Skiljenämnden dom i en tvist om ett tidigare förvärv. Den totala kostnaden för tvisten, efter att försäkringsersättning avräknats, uppgår till cirka 2 MSEK.   

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Skolinspektionen har beslutat att neka Cedergrenskas anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid och hänvisar i stället till ordinarie process för ansökan om tillstånd att bedriva Margarethaskolans skolverksamhet som idag drivs av Knivsta friskola ekonomisk förening. Det är fortsatt Cedergrenskas ambition att genomföra inkråmsförvärvet av Margarethaskolan varvid tillträde till följd av Skolinspektionens beslut förväntas ske tidigast under 2024 i stället för under 2022 som tidigare kommunicerats. Tidigare har föreningsstämma hållits varvid föreningens medlemmar röstade för genomförandet av affären. Cedergrenska fortsätter arbetet med hyresavtal avseende verksamhetens lokaler med befintlig hyresvärd och kommer fortsatt föra en dialog med föreningens styrelse och huvudman kring samarbeten under de kommande två åren.

Skolverket beslutade under april månad att flytta delar av Lärarlönelyftet till Likvärdighetsbidraget. Det är bara medel för grundskolan och förskoleklass som ska flyttas eftersom det är dessa skolformer som är målgruppen för Likvärdighetsbidraget. De medel som rör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ligga kvar i Lärarlönelyftet. Vilken påverkan detta kommer att ha på pedagogernas ersättning är i dagsläget oklart.


Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 maj, klockan 8:30 CEST.

Rapporter

2022-05-19

Delårsrapport, januari-mars 2021/22

Januari - Mars 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 206 285 KSEK (150 678).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 18 829 KSEK (18 351).
 • EBITA-marginalen uppgick till 9,1 procent (12,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 21 175 KSEK (19 231).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 10,3 procent (12,8).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  16 603 KSEK (14 800).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för andra kvartalet var 1,43 SEK (1,64).
   

Juli - Mars 2021/22

 • Rörelsens intäkter uppgick till 572 929 KSEK (444 946).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 43 349 KSEK (48 878).
 • EBITA-marginalen uppgick till 7,6 procent (11,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 47 548 KSEK (49 007).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 8,3 procent (11,0).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  36 855 KSEK (36 875).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första halvåret var 3,18 SEK (4,08).
   

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 
Den 14 januari förvärvades SPIRA Förskolor med tre enheter i Stockholm stad. Den första februari förvärvades Växjö Fria Gymnasium med verksamhet inom gymnasium, vuxenutbildning och resursskola för gymnasiet, samtliga belägna i Växjö kommun. Den 17 januari meddelade Skiljenämnden dom i en tvist om ett tidigare förvärv. Den totala kostnaden för tvisten, efter att försäkringsersättning avräknats, uppgår till cirka 2 MSEK.   

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Skolinspektionen har beslutat att neka Cedergrenskas anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid och hänvisar i stället till ordinarie process för ansökan om tillstånd att bedriva Margarethaskolans skolverksamhet som idag drivs av Knivsta friskola ekonomisk förening. Det är fortsatt Cedergrenskas ambition att genomföra inkråmsförvärvet av Margarethaskolan varvid tillträde till följd av Skolinspektionens beslut förväntas ske tidigast under 2024 i stället för under 2022 som tidigare kommunicerats. Tidigare har föreningsstämma hållits varvid föreningens medlemmar röstade för genomförandet av affären. Cedergrenska fortsätter arbetet med hyresavtal avseende verksamhetens lokaler med befintlig hyresvärd och kommer fortsatt föra en dialog med föreningens styrelse och huvudman kring samarbeten under de kommande två åren.

Skolverket beslutade under april månad att flytta delar av Lärarlönelyftet till Likvärdighetsbidraget. Det är bara medel för grundskolan och förskoleklass som ska flyttas eftersom det är dessa skolformer som är målgruppen för Likvärdighetsbidraget. De medel som rör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ligga kvar i Lärarlönelyftet. Vilken påverkan detta kommer att ha på pedagogernas ersättning är i dagsläget oklart.


Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 19 maj, klockan 8:30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter