Investerare

Pressmeddelanden

2023-08-31

Cedergrenska AB publicerar bokslutskommuniké samt uppdaterar bolagets finansiella mål

April - juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 224 616 KSEK (217 276).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 123 KSEK (1 527).
 • EBITA-marginalen uppgick till 2,7 procent (0,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 330 KSEK (6 811).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 2,8 procent (3,1).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 5 324 KSEK (5 803).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var 0,46 SEK (0,50).

  Juli - juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 878 671 KSEK (790 205).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 39 833 KSEK (44 876).
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,5 procent (5,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 37 827 KSEK (54 358).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,3 procent (6,9).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  27 645 KSEK (42 658).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för de tolv månaderna var 2,38 SEK (3,68).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 4 maj 2023 meddelade Cedergrenska att Cecilia Skarke erbjudits och tackat ja till den utökade rollen som skolchef för Cedergrenskas samtliga skolverksamheter. Cecilia Skarke hade sedan tidigare positionen skolchef för koncernens för- och grundskolor och fick ett utökat ansvar över koncernens gymnasium i samband med att Håkan Söderström, skolchef för koncernens gymnasieskolor, gick i pension från Cedergrenska i juli 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Vid bolagets extra bolagsstämma den 5 juli 2023 beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Håkan Söderström som ny styrelseledamot samt styrelseordförande i Cedergrenska AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Han efterträder Christian Drougge som lämnar styrelsen för att fokusera på andra personliga åtaganden.
 • Per augusti 2023 tar Lönechef Catharina Fins Lovén plats i bolagets ledningsgrupp. Catharina har en djup kunskap kring löneadministration och våra medarbetare.  Löne- och personalfrågor är av yttersta vikt i framtida strategiska beslut inom Cedergrenska varför Catharina blir en viktig del i gruppen.

Vd-ord
Cedergrenska fortsätter att leverera god kvalitet under ett kvartal som präglats av nyheter kring förändrade förutsättningar för friskolebranschen och fortsatt hög inflation. Verksamheterna har fortsatt en hög beläggning, solid efterfrågan och ett starkt kassaflöde. 

Med en rapporterad omsättning på 224 616 KSEK (217 276) under fjärde kvartalet, redovisar vi en omsättningstillväxt med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen mellan åren förklaras till största delen av förvärvad tillväxt. Lönsamheten var fortsatt pressad under kvartalet och koncernen levererar ett justerat EBITA på 6 330 KSEK (6 811). Den justerade marginalen för kvartalet landade på 2,8 procent (3,1).

Den höga inflationen har lett till ökade kostnader under kvartalet som inte ännu har kompenserats av skolpengsökningar. Cedergrenska är extra drabbat då över 40 procent av koncernens elever återfinns i gymnasiesegmentet i Stockholm vilka hade en uppskrivning med endast 1,8 procent för 2023. Dessutom kommer drygt 20 procent av eleverna från Täby kommun som hade en uppskrivning av skolpengen på 2,5 procent 2023, vilket är i det lägre intervallet för Sveriges kommuner. Det är dock rimligt att förvänta en retroaktiv uppskrivning av skolpengen kommande år för dessa elevgrupper. Det är positivt att marginalpressen nu verkar avta och vi ser med tillförsikt fram emot ett mer positivt kommande läsår vad gäller lönsamheten.

För helåret rapporterar koncernen en tillväxt på 11 procent i omsättning och en justerad EBITA på drygt 37 827 MSEK (54 358), vilket ger en EBITA-marginal på 4,3 procent. Det innebär att koncernen inte uppnår de finansiella målen för detta läsår. En faktor som påverkar resultatet negativt är koncernens satsning på Tibble Campus Kista, vilken ensamt tyngt resultatet i år med över sju miljoner kronor. Detta är en långsiktig investering Cedergrenska gör för att bygga en bra och attraktiv skola för studiemotiverade elever i ett område i tillväxt och med behov av gymnasieplatser.  

Cedergrenska har, i samband med denna bokslutskommuniké, uppdaterat de finansiella målen. Vi är fortsatt övertygade om fördelarna med den Cedergrenska modellen och att tillväxt bidrar positivt till koncernen men drar ner tillväxtmålet till 10–15 procent över tid (tidigare 15 procent). Lönsamhetsmålet ändras till 6–8 procent EBITA över tid (tidigare 8 procent). Skuldsättningsmålet på 2 x EBITDA över tid förblir intakt. Målen har ändrats givet de delvis förändrade förutsättningarna för branschen med färre antal födda barn i Sverige, förändrade demografiska mönster i in- och utflytt från nyckelkommuner samt fortsatt osäkra politiska förutsättningar för friskolebranschen. Vidare har osäkerhet kring hur mekanismen för skolpengsrevideringar kommer fungera framgent hämmat organiska satsningar. Vi är övertygade att om de lagförslag som nu presenterats av regeringen blir verklighet så kommer stabilare förutsättningar leda till att Cedergrenska fortsatt blir en viktig spelare i skol-Sverige.

Under det fjärde kvartalet har integrationsarbetet fortsatt inom Cedergrenskas stödfunktioner och alla dotterbolag har nu samma ekonomi- och lönesystem. Styrelse och ledning har initierat ett effektiveringsarbete som kommer fortlöpa under innevarande läsår där processer och rutiner kommer optimeras och avtal ses över.  

Jag är stolt över att Cedergrenska fortsätter att stötta och förädla små och stora skolverksamheter när de blir en del av vår koncern. Under läsåret har koncernens kvalitetsorganisation stöttat våra verksamheter med att implementera ett systematiskt arbete med Skolverkets sju framgångsfaktorer, vilka ingår i ett nationellt kvalitetssystem som syftar till att öka kvalitet och likvärdighet. Framgångsfaktorerna ska bidra till att utvecklingsinsatser blir framgångsrika och ger önskvärda effekter. Under kvartalet har årets kvalitetsarbete börjat sammanställas och det är glädjande att se de fina resultat som våra verksamheter uppnår. För att nämna ett exempel är det hela 91,5 procent av eleverna vid vår nysatsning Tibble Campus Kista som tar sin gymnasieexamen (riket 81,4 procent 2022).   

Det är en sann glädje att få arbeta med alla våra skolor. Våra pedagoger är stolta över sina elever och sin arbetsplats och är ytterst fina ambassadörer för den Cedergrenska modellen. Nu är de tillbaka i verksamheterna efter ett välförtjänt sommarlov. Pedagogerna fortsätter nu vårt viktiga arbete med att ge de allra bästa förutsättningarna för våra barn och elever att växa.

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10

E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 augusti, klockan 16:30 CEST.

Rapporter

2023-08-31

Cedergrenska AB publicerar bokslutskommuniké samt uppdaterar bolagets finansiella mål

April - juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 224 616 KSEK (217 276).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 123 KSEK (1 527).
 • EBITA-marginalen uppgick till 2,7 procent (0,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 330 KSEK (6 811).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 2,8 procent (3,1).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 5 324 KSEK (5 803).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för fjärde kvartalet var 0,46 SEK (0,50).

  Juli - juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 878 671 KSEK (790 205).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 39 833 KSEK (44 876).
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,5 procent (5,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 37 827 KSEK (54 358).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,3 procent (6,9).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  27 645 KSEK (42 658).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för de tolv månaderna var 2,38 SEK (3,68).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 4 maj 2023 meddelade Cedergrenska att Cecilia Skarke erbjudits och tackat ja till den utökade rollen som skolchef för Cedergrenskas samtliga skolverksamheter. Cecilia Skarke hade sedan tidigare positionen skolchef för koncernens för- och grundskolor och fick ett utökat ansvar över koncernens gymnasium i samband med att Håkan Söderström, skolchef för koncernens gymnasieskolor, gick i pension från Cedergrenska i juli 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Vid bolagets extra bolagsstämma den 5 juli 2023 beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Håkan Söderström som ny styrelseledamot samt styrelseordförande i Cedergrenska AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Han efterträder Christian Drougge som lämnar styrelsen för att fokusera på andra personliga åtaganden.
 • Per augusti 2023 tar Lönechef Catharina Fins Lovén plats i bolagets ledningsgrupp. Catharina har en djup kunskap kring löneadministration och våra medarbetare.  Löne- och personalfrågor är av yttersta vikt i framtida strategiska beslut inom Cedergrenska varför Catharina blir en viktig del i gruppen.

Vd-ord
Cedergrenska fortsätter att leverera god kvalitet under ett kvartal som präglats av nyheter kring förändrade förutsättningar för friskolebranschen och fortsatt hög inflation. Verksamheterna har fortsatt en hög beläggning, solid efterfrågan och ett starkt kassaflöde. 

Med en rapporterad omsättning på 224 616 KSEK (217 276) under fjärde kvartalet, redovisar vi en omsättningstillväxt med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen mellan åren förklaras till största delen av förvärvad tillväxt. Lönsamheten var fortsatt pressad under kvartalet och koncernen levererar ett justerat EBITA på 6 330 KSEK (6 811). Den justerade marginalen för kvartalet landade på 2,8 procent (3,1).

Den höga inflationen har lett till ökade kostnader under kvartalet som inte ännu har kompenserats av skolpengsökningar. Cedergrenska är extra drabbat då över 40 procent av koncernens elever återfinns i gymnasiesegmentet i Stockholm vilka hade en uppskrivning med endast 1,8 procent för 2023. Dessutom kommer drygt 20 procent av eleverna från Täby kommun som hade en uppskrivning av skolpengen på 2,5 procent 2023, vilket är i det lägre intervallet för Sveriges kommuner. Det är dock rimligt att förvänta en retroaktiv uppskrivning av skolpengen kommande år för dessa elevgrupper. Det är positivt att marginalpressen nu verkar avta och vi ser med tillförsikt fram emot ett mer positivt kommande läsår vad gäller lönsamheten.

För helåret rapporterar koncernen en tillväxt på 11 procent i omsättning och en justerad EBITA på drygt 37 827 MSEK (54 358), vilket ger en EBITA-marginal på 4,3 procent. Det innebär att koncernen inte uppnår de finansiella målen för detta läsår. En faktor som påverkar resultatet negativt är koncernens satsning på Tibble Campus Kista, vilken ensamt tyngt resultatet i år med över sju miljoner kronor. Detta är en långsiktig investering Cedergrenska gör för att bygga en bra och attraktiv skola för studiemotiverade elever i ett område i tillväxt och med behov av gymnasieplatser.  

Cedergrenska har, i samband med denna bokslutskommuniké, uppdaterat de finansiella målen. Vi är fortsatt övertygade om fördelarna med den Cedergrenska modellen och att tillväxt bidrar positivt till koncernen men drar ner tillväxtmålet till 10–15 procent över tid (tidigare 15 procent). Lönsamhetsmålet ändras till 6–8 procent EBITA över tid (tidigare 8 procent). Skuldsättningsmålet på 2 x EBITDA över tid förblir intakt. Målen har ändrats givet de delvis förändrade förutsättningarna för branschen med färre antal födda barn i Sverige, förändrade demografiska mönster i in- och utflytt från nyckelkommuner samt fortsatt osäkra politiska förutsättningar för friskolebranschen. Vidare har osäkerhet kring hur mekanismen för skolpengsrevideringar kommer fungera framgent hämmat organiska satsningar. Vi är övertygade att om de lagförslag som nu presenterats av regeringen blir verklighet så kommer stabilare förutsättningar leda till att Cedergrenska fortsatt blir en viktig spelare i skol-Sverige.

Under det fjärde kvartalet har integrationsarbetet fortsatt inom Cedergrenskas stödfunktioner och alla dotterbolag har nu samma ekonomi- och lönesystem. Styrelse och ledning har initierat ett effektiveringsarbete som kommer fortlöpa under innevarande läsår där processer och rutiner kommer optimeras och avtal ses över.  

Jag är stolt över att Cedergrenska fortsätter att stötta och förädla små och stora skolverksamheter när de blir en del av vår koncern. Under läsåret har koncernens kvalitetsorganisation stöttat våra verksamheter med att implementera ett systematiskt arbete med Skolverkets sju framgångsfaktorer, vilka ingår i ett nationellt kvalitetssystem som syftar till att öka kvalitet och likvärdighet. Framgångsfaktorerna ska bidra till att utvecklingsinsatser blir framgångsrika och ger önskvärda effekter. Under kvartalet har årets kvalitetsarbete börjat sammanställas och det är glädjande att se de fina resultat som våra verksamheter uppnår. För att nämna ett exempel är det hela 91,5 procent av eleverna vid vår nysatsning Tibble Campus Kista som tar sin gymnasieexamen (riket 81,4 procent 2022).   

Det är en sann glädje att få arbeta med alla våra skolor. Våra pedagoger är stolta över sina elever och sin arbetsplats och är ytterst fina ambassadörer för den Cedergrenska modellen. Nu är de tillbaka i verksamheterna efter ett välförtjänt sommarlov. Pedagogerna fortsätter nu vårt viktiga arbete med att ge de allra bästa förutsättningarna för våra barn och elever att växa.

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10

E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 augusti, klockan 16:30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter