Investerare

Pressmeddelanden

2023-11-23

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, juli-september 2023/24 samt presenterar effektiviseringsplan

Juli - september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 211 966 KSEK (207 892).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4 765 KSEK (7 566).

 • EBITA-marginalen uppgick till 2,2 procent (3,6).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4 765 KSEK (7 566).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 2,2 procent (3,6).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 2 968 KSEK (5 685).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första kvartalet var 0,26 SEK (0,49).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Vid bolagets extra bolagsstämma den 5 juli 2023 beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Håkan Söderström som ny styrelseledamot samt styrelseordförande i Cedergrenska AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Han efterträder Christian Drougge som lämnar styrelsen för att fokusera på andra personliga åtaganden.

 • Per augusti 2023 tar Lönechef Catharina Fins Lovén plats i bolagets ledningsgrupp. Catharina har djup kunskap i området och rätt erfarenhet. Löne- och medarbetarfrågor är av yttersta vikt i framtida strategiska beslut inom Cedergrenska varför Catharina blir en viktig del i gruppen.

 • Den 29 september 2023 godkände Skolinspektionen Cedergrenska för att bedriva grundskola i Knivsta kommun. Cedergrenskas tidigare annonserade övertagande av verksamheten i Margarethaskolan och dess 230 elever från augusti 2024 realiseras i och med detta. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Under oktober månad avslutades arbetstagarrepresentant Björn Hammarströms uppdrag i styrelsen. Till ny arbetstagarrepresentant valdes Cecilia Westin Borgell. 

 • Den 23 november 2023 meddelade Cedergrenska i ett pressmeddelande att Klas Wilborg tillträder som ny CFO för Cedergrenska AB under december. Klas efterträder då Yvonne Regnér som har valt att lämna sitt uppdrag i koncernen efter årsskiftet.

Vd-ord
Den bästa tiden inom Cedergrenska är under höstterminen då vi välkomnar barn och elever tillbaka till skolan efter sommarlovet. Dessutom har vi hälsat nya medarbetare välkomna som alla bidrar till verksamheten med sin kompetens och erfarenhet. I ljuset av de utmaningar samhället står inför, uppvisar Cedergrenska koncernen en god motståndskraft i form av fortsatt hög leverans av högkvalitativa utbildningar och solida kassaflöden.

Under det första kvartalet steg omsättningen till 211 966 KSEK (207 892), vilket är en tillväxt om 2 procent på årsbasis. Den justerade EBITA marginalen var 2,2 procent, jämfört med 3,6 procent föregående år. Det första kvartalet är normalt det svagaste bland annat på grund av den gradvisa inskolningen på förskolorna. Resultatet tyngs detta kvartal också av sena besked för tilläggsbelopp i resursskolorna, där över en tredjedel av beskeden från kommunerna ännu inte inkommit. Vidare har vi haft något lägre beläggning inom vissa enheter på förskolan och grundskolan. Verksamheterna har fortsatta utmaningar med stigande kostnader i kombination med underkompensation från kommunerna och låga identifierade satsningar i form av statsbidrag.

Friskoleavtalet mellan Sveriges Lärare och Almega förnyades på två år och är inte längre sifferlöst. De lokala ekonomiska förhållandena ska styra men märket är normerande vilket troligen kommer leda till ökade lönekostnader. De flesta kommuner har nu delgivit förslag på skolpengsökning från första januari 2024. Den sammanvägda bilden förväntas bli en intäktsökning om 3,3 procent (undantaget bidrag för ökade hyreskostnader i Täby) och 4 procent totalt sett.

Mot bakgrund av det utmanande ekonomiska läget har flera effektiviseringsprojekt initierats med målet att spara minst 20 MSEK på årsbasis vilket skulle säkerställa att EBITA marginalen når de finansiella målen utifrån de scenarion vi ser i dagsläget. Effektiviseringsprojekten innebär förslag på personal-neddragningar på huvudkontoret, anpassningar av verksamheterna till den elevpeng som kommunerna betalar samt genomlysning av avtal inklusive möjlighet att ta över vissa tjänster som idag köps in externt. Vi kommer kunna se en positiv effekt av projekten redan läsåret 24/25. Samtliga effektiviseringsprogram kommer genomföras med bibehållen kvalitet för barnen och eleverna.

Friskolornas riksförbund släppte i oktober en rapport där skolpengsbesluten för grundskolan under året 2021 i 32 kommuner analyserats. I motsats till vad många tror visar rapporten att friskolor är underkompenserade med nästan 10 procent jämfört med de kommunala skolorna. Då har kostnader för kommunernas bredare ansvar dragits av, liksom den mer utmanande elevmixen kommunerna har. Differensen beror bland annat på att kommunerna undantar kostnader för administration, vissa IT-kostnader och lokalkostnader innan skolpengen beräknas.

Under juli tillsatte skolminister Lotta Edholm en ny utredare med nya direktiv att titta på friskolors villkor i den tidigare utredningen om vinst i skolan. I november kom även direktiv från utbildningsdepartementet för den utredning som ska titta närmare på skolpengssystemet. Vi i Cedergrenska ser positivt på flera av förslagen och ser en framtid där de elever och vårdnadshavare som har valt en friskola får en likvärdig kompensation kommunens elever och där aktörer med kvalitet kommer fortsätta bidra till utveckling inom skol-Sverige.

Jag är nöjd med mycket av det vi åstadkommit under mitt första år som vd. Rutiner och systematik har stärkts inom exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet. Olönsamma enheter med bristande kvalitet har stängts ner och företagets ledningsgrupp har stärkts. Nu återstår mycket viktiga arbeten kring effektiviseringar så att vi kan fortsätta vara expansiva och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för våra viktiga pedagoger och ett aktivt val för våra barn, elever och vårdnadshavare.

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 november, klockan 17:30 CEST.

Rapporter

2023-11-23

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, juli-september 2023/24 samt presenterar effektiviseringsplan

Juli - september

 • Rörelsens intäkter uppgick till 211 966 KSEK (207 892).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4 765 KSEK (7 566).

 • EBITA-marginalen uppgick till 2,2 procent (3,6).

 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 4 765 KSEK (7 566).

 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 2,2 procent (3,6).

 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 2 968 KSEK (5 685).

 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första kvartalet var 0,26 SEK (0,49).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Vid bolagets extra bolagsstämma den 5 juli 2023 beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Håkan Söderström som ny styrelseledamot samt styrelseordförande i Cedergrenska AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Han efterträder Christian Drougge som lämnar styrelsen för att fokusera på andra personliga åtaganden.

 • Per augusti 2023 tar Lönechef Catharina Fins Lovén plats i bolagets ledningsgrupp. Catharina har djup kunskap i området och rätt erfarenhet. Löne- och medarbetarfrågor är av yttersta vikt i framtida strategiska beslut inom Cedergrenska varför Catharina blir en viktig del i gruppen.

 • Den 29 september 2023 godkände Skolinspektionen Cedergrenska för att bedriva grundskola i Knivsta kommun. Cedergrenskas tidigare annonserade övertagande av verksamheten i Margarethaskolan och dess 230 elever från augusti 2024 realiseras i och med detta. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Under oktober månad avslutades arbetstagarrepresentant Björn Hammarströms uppdrag i styrelsen. Till ny arbetstagarrepresentant valdes Cecilia Westin Borgell. 

 • Den 23 november 2023 meddelade Cedergrenska i ett pressmeddelande att Klas Wilborg tillträder som ny CFO för Cedergrenska AB under december. Klas efterträder då Yvonne Regnér som har valt att lämna sitt uppdrag i koncernen efter årsskiftet.

Vd-ord
Den bästa tiden inom Cedergrenska är under höstterminen då vi välkomnar barn och elever tillbaka till skolan efter sommarlovet. Dessutom har vi hälsat nya medarbetare välkomna som alla bidrar till verksamheten med sin kompetens och erfarenhet. I ljuset av de utmaningar samhället står inför, uppvisar Cedergrenska koncernen en god motståndskraft i form av fortsatt hög leverans av högkvalitativa utbildningar och solida kassaflöden.

Under det första kvartalet steg omsättningen till 211 966 KSEK (207 892), vilket är en tillväxt om 2 procent på årsbasis. Den justerade EBITA marginalen var 2,2 procent, jämfört med 3,6 procent föregående år. Det första kvartalet är normalt det svagaste bland annat på grund av den gradvisa inskolningen på förskolorna. Resultatet tyngs detta kvartal också av sena besked för tilläggsbelopp i resursskolorna, där över en tredjedel av beskeden från kommunerna ännu inte inkommit. Vidare har vi haft något lägre beläggning inom vissa enheter på förskolan och grundskolan. Verksamheterna har fortsatta utmaningar med stigande kostnader i kombination med underkompensation från kommunerna och låga identifierade satsningar i form av statsbidrag.

Friskoleavtalet mellan Sveriges Lärare och Almega förnyades på två år och är inte längre sifferlöst. De lokala ekonomiska förhållandena ska styra men märket är normerande vilket troligen kommer leda till ökade lönekostnader. De flesta kommuner har nu delgivit förslag på skolpengsökning från första januari 2024. Den sammanvägda bilden förväntas bli en intäktsökning om 3,3 procent (undantaget bidrag för ökade hyreskostnader i Täby) och 4 procent totalt sett.

Mot bakgrund av det utmanande ekonomiska läget har flera effektiviseringsprojekt initierats med målet att spara minst 20 MSEK på årsbasis vilket skulle säkerställa att EBITA marginalen når de finansiella målen utifrån de scenarion vi ser i dagsläget. Effektiviseringsprojekten innebär förslag på personal-neddragningar på huvudkontoret, anpassningar av verksamheterna till den elevpeng som kommunerna betalar samt genomlysning av avtal inklusive möjlighet att ta över vissa tjänster som idag köps in externt. Vi kommer kunna se en positiv effekt av projekten redan läsåret 24/25. Samtliga effektiviseringsprogram kommer genomföras med bibehållen kvalitet för barnen och eleverna.

Friskolornas riksförbund släppte i oktober en rapport där skolpengsbesluten för grundskolan under året 2021 i 32 kommuner analyserats. I motsats till vad många tror visar rapporten att friskolor är underkompenserade med nästan 10 procent jämfört med de kommunala skolorna. Då har kostnader för kommunernas bredare ansvar dragits av, liksom den mer utmanande elevmixen kommunerna har. Differensen beror bland annat på att kommunerna undantar kostnader för administration, vissa IT-kostnader och lokalkostnader innan skolpengen beräknas.

Under juli tillsatte skolminister Lotta Edholm en ny utredare med nya direktiv att titta på friskolors villkor i den tidigare utredningen om vinst i skolan. I november kom även direktiv från utbildningsdepartementet för den utredning som ska titta närmare på skolpengssystemet. Vi i Cedergrenska ser positivt på flera av förslagen och ser en framtid där de elever och vårdnadshavare som har valt en friskola får en likvärdig kompensation kommunens elever och där aktörer med kvalitet kommer fortsätta bidra till utveckling inom skol-Sverige.

Jag är nöjd med mycket av det vi åstadkommit under mitt första år som vd. Rutiner och systematik har stärkts inom exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet. Olönsamma enheter med bristande kvalitet har stängts ner och företagets ledningsgrupp har stärkts. Nu återstår mycket viktiga arbeten kring effektiviseringar så att vi kan fortsätta vara expansiva och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för våra viktiga pedagoger och ett aktivt val för våra barn, elever och vårdnadshavare.

Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 november, klockan 17:30 CEST.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter