Investerare

Bolagsstämma

Närmast kommande bolagsstämma hålls torsdag 7 december 2023. Eventuella beslutsförslag till Cedergrenskas bolagstämma ska inkomma via mail till ordförande Håkan Söderström senast måndag 30 november, hakan.soderstrom@cedergrenska.se.

Mer information om bolagsstämman går att läsa här

Pressmeddelanden

2023-12-07

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 7 december 2023

Vid årsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 7 december 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022/2023.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2022/2023 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget ska erhålla 125 000 kronor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson samt Madeleine Silfverberg och beslutade om nyval av Anna Rudberg. Det beslutades vidare att omvälja Håkan Söderström som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander kommer utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, VD Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 7 december 2023, klockan 18.30 CET.

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Rapporter

2023-12-07

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 7 december 2023

Vid årsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 7 december 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022/2023.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2022/2023 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget ska erhålla 125 000 kronor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson samt Madeleine Silfverberg och beslutade om nyval av Anna Rudberg. Det beslutades vidare att omvälja Håkan Söderström som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander kommer utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, VD Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 7 december 2023, klockan 18.30 CET.

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter