Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Cedergrenska AB

Aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 december 2023 klockan 17:00 på Marina Läroverket i byggnad Flaggskeppet och lokal Storen, Stocksunds hamn, Hamnvägen 2 i Stocksund. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 november 2023, samt
  • dels senast fredagen den 1 december 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cedergrenska AB, Att: Årsstämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till yvonne.regner@cedergrenska.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 29 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 1 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cedergrenska.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Cedergrenska AB, Att: Årsstämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till mailto:yvonne.regner@cedergrenska.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till: https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
 a. fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande

Större aktieägares förslag till beslut
Större aktieägare har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8-10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Större aktieägare föreslår att advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Större aktieägare föreslår att arvodet fördelas enligt följande: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget. Det totala arvodet uppgår till 450 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter
Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal.

Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till Bolagets revisor.

Punkt 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson och Madeleine Silfverberg samt besluta om nyval av Anna Rudberg som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Håkan Söderström.

Kort presentation av Anna Rudberg:
Anna Rudberg, född 1982 i Småland. Anna läste Industriell Ekonomi med inriktning logistik i Linköping 2002-2008 och flyttade därefter till Stockholm för att inleda arbetslivet som managementkonsult på McKinsey & Company. Anna arbetar sedan 8 år på Coor Service Management som är ett av de ledande FM-bolagen i Norden och är idag affärsområdeschef med inriktning mot Fastighet och Säkerhet. Anna har genom karriären haft flertalet olika chefsroller och arbetat med att utveckla verksamheter på olika sätt. Detta har kompletterats med ett antal olika engagemang inom framför allt barn- och ungdomsverksamhet vid sidan av arbetet.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att, för det fall att Deloitte AB omväljs som revisor, Johan Telander kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Bolagets styrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och/eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Övrigt
Styrelsens och större aktieägares fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________

Danderyd i november 2023
Cedergrenska AB
Styrelsen