extra bolagsstämma 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ)

Aktieägarna i Cedergrenska AB (publ), org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 september 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs torsdagen den 1 september 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 augusti 2022, samt
 • dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 31 augusti 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 24 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 26 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se.

För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska aktieägare senast onsdagen den 31 augusti 2022 ha inkommit med sin poströst på något av följande sätt:

 • Röstning via e-post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med e-post till följande e-postadress: regner@cedergrenska.se.
 • Röstning via vanlig post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med post till följande adress: Cedergrenska AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 151, 183 22, Täby.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten (dock som längst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär är daterade per samma dag kommer endast det sist inkomna formuläret att beaktas.

Poströst kan återkallas per e-post fram till och med onsdagen den 31 augusti 2022 genom att skicka ett mejl till yvonne.regner@cedergrenska.se.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det, eller om aktieägare som tillsammans representerar minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget så begär. Om så sker ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta bolagsstämman, och en sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas enbart genom poströstning.

Ytterligare anvisningar och villkor för poströstning finns i poströstningsformuläret.

För mer information om Bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i poströstningsformuläret hänvisas till https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy/.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Beslut om godkännande av förslag till dagordning.
 6. Val av två nya styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode.
 7. Stämmans avslutande.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 6. Val av två nya styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode
Vid årsstämman 2021 beslutades att omvälja Christian Drougge, David Sandgren och Lotta Smith som ordinarie styrelseledamöter. Christian Drougge omvaldes till styrelsens ordförande.

David Sandgren och Lotta Smith har nu meddelat att de önskar att lämna sina uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget.

Till följd härav föreslår större aktieägare nu att Madeleine Silfverberg och Niklas Pålsson väljs som nya styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Större aktieägare föreslår vidare att Madeleine Silfverberg ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår större aktieägare att inget arvode ska utgå till styrelseledamoten Niklas Pålsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma eftersom Niklas Pålsson innehar en anställning om 50% i Bolaget.

Kort beskrivning av Madeleine Silfverberg:
Madeleine Silfverberg är född 1974 och har en juristexamen från Stockholms universitet. Madeleine är även tidigare advokat med lång erfarenhet från advokatyrket där hon framförallt arbetat med bolags- och avtalsrätt på advokatbyråer och hon har även drivit en egen advokatfirma. Madeleine är vidare legitimerad gymnasielärare i ämnet juridik och har undervisat i såväl gymnasiet som på universitet sedan många år tillbaka. År 2022 tog Madeleine och hennes gymnasieelever guld i skol-SM i juridik. Madeleine innehar inga aktier i Bolaget.

Kort beskrivning av Niklas Pålsson:
Niklas Pålsson är född 1972 och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Niklas Pålsson har tio års erfarenhet som legitimerad gymnasielärare och verkställande direktör för skolkoncernen Cedergrenska AB. Innan Niklas skolade om sig till lärare arbetade han under tio år inom bank och finans, bland annat som mäklarchef på Alfred Berg Fondkommission. Niklas innehar 2 324 992 aktier i Bolaget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Cedergrenska AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 151, 183 22, Täby, eller per e-post till yvonne.regner@cedergrenska.se senast måndagen den 22 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Cedergrenska Tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund, och på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se, senast den 27 augusti 2022, samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

Övrigt
Större aktieägares fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Cedergrenska tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 

______________________________

Danderyd i augusti 2022
Cedergrenska AB (publ)
Styrelsen