Media

Pressmeddelanden

2021-05-03

Cedergrenska AB avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”), en ledande utbildningskoncern i Sverige, offentliggör idag sin avsikt att notera Bolagets aktier (”Noteringen”) på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till Noteringen avser Bolaget att genomföra ett erbjudande av aktier, primärt för att finansiera fortsatt tillväxt (”Erbjudandet”).

Styrelsen i Cedergrenska bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter att tillvarata och avser därför att genomföra Noteringen och Erbjudandet för att ge Cedergrenska tillgång till kapitalmarknaden. Därtill önskar styrelsen skapa stark intressegemenskap och förenade incitament för befintliga och tillkommande medarbetare och pedagoger genom aktieägande i Bolaget. Cedergrenska har redan idag cirka 120 medarbetare och pedagoger som är aktieägare i Bolaget.

Cedergrenska har de senaste åren haft en expansiv organisk samt förvärvsdriven tillväxt och äger idag 26 eftertraktade skolenheter i nordöstra Stockholmsregionen. Genom Erbjudandet ges Bolaget möjlighet att finansiera nyetableringar och förvärv av ytterligare högkvalitativa skolor och enheter, vilket förväntas öka de substantiella synergier koncernen har emellan skolorna vilka omfattar bland annat stöd för pedagogerna, kompetensutbyten och strategiska satsningar.

Niklas Pålsson, VD och huvudägare i Cedergrenska, kommenterar:

”Att bli ett publikt skolföretag är ett naturligt steg i koncernenens utveckling. Tillväxten har varit stark under många år och glädjande nog har många medarbetare valt att engagera sig som aktieägare. En notering blir en kompletterande plattform för att visa upp den fina utbildningsverksamhet som dagligen pågår inom Cedergrenska.”

Christan Drougge, styrelseordförande och huvudägare i Cedergrenska, kommenterar:

”Vi ser med tillförsikt fram emot att ta nästa steg i Cedergrenskas utveckling. Vi fortsätter att varje dag göra vårt yttersta för att erbjuda bästa möjliga utbildning och en attraktiv arbetsplats. Det kommer i sin tur skapa långsiktiga värden för våra ägare.”

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet avses genomföras till ett pris om 50 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 500 MSEK före Erbjudandet.
 • Erbjudandet förväntas uppgå till totalt 130 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om cirka 10 procent, varav 80 MSEK förväntas utgöras av en nyemission av aktier och resterande del av befintliga aktier som erbjuds från ett antal aktieägare i Bolaget.
 • Inför Erbjudandet har Enter Fonder, FE Fonder och Prior & Nilsson Fonder åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om totalt 80 MSEK.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser publicera med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer, efter godkännande från Finansinspektionen, att publiceras på Cedergrenskas hemsida samt på Avanzas hemsida.

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en snabbväxande utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar hela vägen från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. Genom Bolagets ledord ”Pedagogen i fokus” och den Cedergrenska modellen har Bolaget skapat en attraktiv arbetsplats för sina anställda, en avgörande nyckelfaktor för att attrahera de främsta pedagogerna och säkra högkvalitativ utbildning för barn och elever. Modellen grundar sig i att bedriva skolverksamhet inom mindre geografiska kluster, vilket främjar synergier mellan skolor genom samarbeten och nyttjande av koncerngemensamma tillgångar, såsom anläggningar och stödfunktioner. Bolaget har genom sitt arbete byggt starka utbildningsvarumärken, vilket bidragit till att skapa ett högt söktryck till utbildningarna. Cedergrenska driver bland annat de välrenommerade grundskolorna Täby Friskola och Fredsborgskolan, samt några av Stockholms mest eftertraktade gymnasieskolor i Tibble Gymnasium Campus Täby, Marina Läroverket och Stockholms Idrottsgymnasium. Eftertraktade utbildningar med höga söktryck ger långsiktigt stabilt kapacitetsutnyttjande samt goda förutsättningar för organisk tillväxt.

För de senaste tolv månaderna till och med 31 mars 2021 uppgick Cedergrenskas redovisade omsättning till 582 MSEK och EBITA till 62 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 10,6 procent. Under de första nio månaderna under räkenskapsåret 2020/21 uppgick Cedergrenskas omsättnings- och EBITA-tillväxt till cirka 21 procent respektive 50 procent, jämfört med samma period föregående räkenskapsår.

I april 2021 ingick Cedergrenska avtal om förvärv av Helleborusskolan, med grundskolor i Täby och Österåker. I det prospekt som avses offentliggöras inför Erbjudandet kommer Bolaget att presentera proformaräkenskaper för niomånadersperioden till och med 31 mars 2021. Inklusive Helleborusskolans räkenskaper för perioden, uppgick omsättningen till 527 MSEK och EBITA till 53 MSEK, proforma. Proformanettoskulden per den 31 mars 2021 uppgick till cirka 71 MSEK. Proformaräkenskaperna är preliminära, fullständiga proformaräkenskaper kommer att presenteras i prospektet.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Cedergrenska verkar på en starkt växande konjunkturokänslig marknad med stor efterfrågan.
 • Gruppen bedriver högkvalitativ utbildningsverksamhet som är eftertraktad av såväl elever som vårdnadshavare, vilket bidrar till högt söktryck och möjlighet till organisk tillväxt.
 • Genom den Cedergrenska modellen främjas lärande, samarbeten och synergier.
 • Bolaget har en historik av att löpande genomföra värdeskapande förvärv.

Cedergrenska verkar på en starkt växande konjunkturokänslig marknad med stor efterfrågan

Nordöstra Stockholmsregionen, där Cedergrenska innehar ett väletablerat kluster av verksamhetsenheter, är en av Europas snabbast växande områden. Regionen har en högre befolkningstillväxt än landet i genomsnitt, och Cedergrenska ser ett kraftigt ökat behov av skolplatser de kommande åren, särskilt inom gymnasiet. En strukturell tillväxt på Cedergrenskas marknad i kombination med högt söktryck på Bolagets utbildningar borgar för en fortsatt stabil tillväxt, över konjunkturcykler.

Bolaget bedriver högkvalitativ utbildningsverksamhet, eftertraktad av såväl elever som vårdnadshavare, vilket bidrar till högt söktryck och möjlighet till organisk tillväxt

Genom att erbjuda högkvalitativa utbildningar som efterfrågas av elever och vårdnadshavare skapas ett starkt söktryck vilket ger komfort i att alla skolplatser fylls år efter år. Detta ger Cedergrenska god visibilitet och förutsättningar att planera och investera i sin verksamhet genom utbyggnationer och nyetableringar av skolor eller skolbyggnader, vilket driver den organiska tillväxten.

Den Cedergrenska modellen främjar lärande, samarbeten och synergier

Med ledstjärnan ”Pedagogen i fokus” arbetar gruppen aktivt med att attrahera och behålla de främsta pedagogerna vilket i sin tur ger bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers lärande och tillvaro i skolan. Genom korta geografiska avstånd mellan enheterna, utan kommunala begränsningar, främjas samarbeten mellan skolor, pedagoger och stödfunktioner. Detta stärker skolornas processer, undervisningskvalitet och utveckling. Den Cedergrenska modellen skapar goda förutsättningar för verksamheten att åtnjuta såväl kvalitativa som kostnadsmässiga synergieffekter.

Historik av att löpande genomföra värdeskapande förvärv

Bolaget har sedan 2018 framgångsrikt genomfört nio förvärv av skolor och ingått avtal om förvärv av ytterligare en med tillträde omkring juni 2021. Cedergrenska har genom anställda i moderbolaget och genom styrelsen lång erfarenhet från förvärv och verksamhetsbyggande. Genom att förvärva skolenheter inom Bolagets kluster förstärks de kvalitets- och kostnadsmässiga synergieffekterna ytterligare samtidigt som Cedergrenska aktivt arbetar med förbättringsarbeten i skolorna. Därutöver har Bolaget med sin lokalkännedom inom klustret identifierat fler skolor och skolenheter som skulle passa väl in i Bolagets kluster och modell, samt flertalet potentiella nya kluster där det finns goda demografiska förutsättningar och förvärvsmöjligheter.

Finansiella mål

I samband med Erbjudandet och Noteringen har Cedergrenskas styrelse antagit ett antal finansiella mål:

 • Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 procent per år på medellång sikt.
 • Av omsättningstillväxten ska den organiska omsättningstillväxten uppgå till minst 7 procent per år på medellång sikt.
 • Bolaget ska ha en årlig EBITA-marginal om minst 8 procent.
 • Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 2x över tid.
 • Cedergrenska avser att inte ge någon utdelning de kommande tre åren, utan att istället investera genererade kassaflöden i fortsatt tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven.

Rådgivare

Avanza Bank AB (publ) agerar Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Om Cedergrenska AB (publ) 

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För mer information, kontakta: 

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31

E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

 

Viktig information 

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Cedergrenska i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Cedergrenska avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att publiceras på Cedergrenskas hemsida, cedergrenska.se, efter godkännande av Finansinspektionen. Detta meddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Godkännande av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden 

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Cedergrenska anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Cedergrenskas kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter