Media

Pressmeddelanden

2021-06-01

Cedergrenska tillträder Helleborusskolan

Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 maj 2021 att Bolaget träffat avtal om att förvärva bolagen Helleborusskolan Täby AB samt Helleborusskolan Österåker AB (”Helleborusskolan”). Cedergrenska har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i Helleborusskolan. Köpeskillingen har beräknats utifrån en värdering på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value) om 33 Mkr. Helleborusskolan omsatte räkenskapsåret 2019/20 drygt 100 Mkr med en justerad EBITA om cirka 5,5 Mkr. Under de första nio månaderna av räkenskapsåret 2020/21 omsatte Helleborusskolan cirka 82 Mkr med en justerad EBITA om cirka 4 Mkr.

Helleborusskolan är en grundskola enligt LGR 11 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet och med diagnoser inom till exempel ADHD. Verksamheten tillhandahåller utbildning i Täby och Österåker för elever inom i årskurs F-9, med fritidsverksamhet för elever till och med år 6. Helleborusskolan har 120 anställda, 420 elever i åldrarna 6 till 15 år och ett stort antal elever i kö.  

Helleborusskolan har idag, den 1 juni 2021, tillträtts som två helägda dotterbolag till Cedergrenska. Skolorna kommer även fortsättningsvis att drivas som självständiga skolbolag men integreras under läsåret 21/22 i de koncerngemensamma stödfunktionerna och i de gemensamma samarbetena för fortsatt skolutveckling.

Johan Danielsson, rektor för Helleborusskolan Österåker, kommenterar: ”Helleborusskolorna har en utpräglad elevsyn, en djupt rotad kultur och en pedagogisk vision som vi aldrig har tummat på. Införlivandet av Helleborusskolorna i en större koncern behöver därför genomsyras av en stor dos respekt för den stolthet som finns på Helleborusskolorna, ett lyhört förhållningssätt för det som utmärker Helleborusskolorna samt en nyfikenhet för den verksamhet som Helleborusskolorna under lång tid har mejslat fram. I möten med Cedergrenska har respekt, lyhördhet och nyfikenhet utan undantag fullt ut förmedlats. Jag är helt säker på att Helleborusskolorna och Cedergrenska kommer ha mycket att lära av varandra och att det kommer äga rum ett utvecklande utbyte. Med glädje och framtidstro ser jag fram emot att få vara delaktig i det som kommer bli Helleborusskolorna inom den Cedergrenska familjen.” 

Carina Ljungberg, rektor för Helleborusskolan Täby, kommenterar: ”Vi känner visserligen en stolthet över vår skola och det vi har åstadkommit, men känner oss absolut större och starkare med vår nya familj. Vi har bara känt oss välkomna på alla sätt och vis. Vi har en spänd förväntan inför vår gemensamma framtid och hur vi tillsammans kan sätta mer fokus på elever med särskilda behov.”

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 2 maj 2021 då förvärvet tillkännagavs.

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Om Cedergrenska

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter