Media

Pressmeddelanden

2022-02-24

Delårsrapport, oktober – december 2021

Oktober - december 2021

 • Rörelsens intäkter uppgick till 186 858 KSEK (150 097).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 10 061 KSEK (15 528).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,4 procent (10,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 11 507 KSEK (14 520).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,2 procent (9,7)
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  8 895 KSEK (10 298).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för andra kvartalet var 0,77 SEK (1,14).
   

Juli - december 2021

 • Rörelsens intäkter uppgick till 366 644 KSEK (294 267).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 24 520 KSEK (30 527).
 • EBITA-marginalen uppgick till 6,7 procent (10,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 26 372 KSEK (29 776).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,2 procent (10,1).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwill-avskrivningar uppgick till
  20 253 KSEK (27 174).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwill-avskrivningar, före utspädning för första halvåret var 1,75 SEK (3,00).
   

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden 
Under aktuell period skrevs en avsiktsförklaring om att förvärva Växjö Fria Gymnasium AB, i Växjö. Under aktuell period skrevs också en avsiktsförklaring om att förvärva Margarethaskolan i Knivsta.

Väsentliga händelser efter rapportperioden   
Den 1 februari 2022 förvärvade Cedergrenska AB ägandet av Växjö Fria Gymnasium, Växjö Fria Gymnasium vuxenutbildning samt Denbroskolan - alla belägna i Växjö. Gymnasiet erbjuder utbildningar till 502 elever inom ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- samt vård- och omsorgsprogrammet. Samtliga utbildningar kan kombineras med nationell godkänd idrottsutbildning (NIU). Vuxengymnasiet bedriver utbildning för cirka 80 studenter inom barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. På Denbroskolan, med inriktning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, studerar 15 elever.

Den 14 februari förvärvade Cedergrenska SPIRA förskolor i Bromma. Verksamheten består av tre enheter och bedriver förskola för cirka 135 barn. 

Fredsborg Förskola Åkers Runö i Österåker, utökade sin verksamhet med ytterligare en avdelning.  

Skolvalsperioden för grundskolan avslutades i början av februari. Det slutgiltiga elevunderlaget färdigställs under våren och beror på elevkullarnas storlekar och lokalisering samt skolornas popularitet. Det finns tecken på att bolagets förskoleklasser i Täby Friskola inte är lika eftersökta som historiskt. Cedergrenska bevakar skolvalet och arbetar tillsammans med rektorer och marknadsavdelning för att uppnå största möjliga elevgrupper inför kommande läsår.

Det preliminära gymnasievalet i Stockholmsregionen stängde den 15 februari. Valet öppnar igen under våren och slutlig antagning sker i augusti månad. Tibble Campus Kista hade i den preliminära antagningen 18 procent fler sökande än föregående år. Cedergrenska kommer arrangera en informationsträff för högstadieelever i Kista området under april månad för att sprida kunskap om skolan, dess kvalitet och upplevd nöjdhet hos eleverna.

Många enheter inom koncernen brottades fortfarande med mycket stor frånvaro bland pedagoger och elever under januari och februari till följd av pandemin. Flera verksamheter fick övergå till distans- och fjärrundervisning och i vissa fall fick enheter stängas tillfälligt. Målet har varit att så långt det varit möjligt upprätthålla verksamhet och undervisning för barnens och elevernas bästa.  

Den 17 januari meddelade Skiljenämnden dom i en tvist om ett tidigare förvärv. Den totala kostnaden för tvisten – efter att försäkringsersättning avräknats - uppgår till cirka två MSEK.

Cedergrenska har beslutat att utöka sin personalstab med en HR-chef. Den 1 februari skrevs ett avtal med Karin Al Maliki Hansson som närmast kommer från Dibber Sverige koncernen där hon arbetar som HR-chef.

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31
E-post: 
niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 24 februari, klockan 15:30 CEST.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter