Media

Pressmeddelanden

2022-05-03

Anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid nekas Cedergrenska gällande Margarethaskolan.

Skolinspektionen har beslutat att neka Cedergrenska ABs anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid och hänvisar istället till ordinarie process för ansökan om tillstånd att bedriva Margarethaskolans skolverksamhet som idag drivs av Knivsta friskola Ekonomisk förening (”Föreningen”). Det är fortsatt Cedergrenska ABs ambition att genomföra inkråmsförvärvet av Margarethaskolan varvid tillträde till följd av Skolinspektionens beslut förväntas ske tidigast under 2024 i stället för under 2022 som tidigare kommunicerats.

Skolinspektionens beslut innebär att Cedergrenska AB kommer att ansöka om tillstånd enligt Skolinspektionens ordinarie handläggningsrutin i januari 2023 och kan därmed beviljas tillstånd först 2024. Tillstånd för förskoleverksamheten hanteras av Knivsta kommun.

Tidigare har föreningsstämma hållits varvid Föreningens medlemmar röstade för genomförandet av affären. Cedergrenska fortsätter arbetet med hyresavtal avseende verksamhetens lokaler med befintlig hyresvärd och kommer fortsatt föra en dialog med Föreningens styrelse och huvudman kring samarbeten under de kommande två åren.

För mer information, kontakta:
Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 3 maj klockan 16:45 CEST.

Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskas skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6600 barn och elever i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter