Media

Pressmeddelanden

2022-09-01

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ) den 1 september 2022 samt vd-byte

Vid extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ), org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) och på efterföljande konstituerande styrelsemöte den 1 september 2022 fattades bland annat följande beslut. Stämman hölls enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Val av två nya styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode
Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om nyval av styrelseledamöterna Madeleine Silfverberg och Niklas Pålsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att Madeleine Silfverberg ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att inget arvode ska utgå till styrelseledamoten Niklas Pålsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma eftersom Niklas Pålsson innehar en anställning om 50 % i Bolaget.

Byte av verkställande direktör
På det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslutades att entlediga Niklas Pålsson som verkställande direktör och att utse Lotta Smith, tidigare styrelseledamot och vice verkställande direktör, till ny verkställande direktör i Bolaget.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, VD Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB (publ)
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskas skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6800 barn och elever i ett tiotal olika utbildningsföretag. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter