Media

Pressmeddelanden

2022-11-24

Delårsrapport juli-september 2022/23

Juli - September 2022/23
Rörelsens intäkter uppgick till 207 892 KSEK (179 786).

 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 7 566 KSEK (14 459).
 • EBITA-marginalen uppgick till 3,6 procent (8,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 7 566 KSEK (14 866).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 3,6 procent (8,3).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till
  5 685 KSEK (11 358).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för första kvartalet var 0,49 SEK (1,14).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Den 30 augusti valdes ny styrelsesammansättning vid extra bolagsstämma.
 • Den 1 september tillträdde Lotta Smith som ny vd för Cedergrenska AB.
 • Den 7 juli tillträddes Lusens förskoleverksamhet i Täby kommun. Bolaget övertogs i princip utan köpeskilling men med en mindre nettoskuld. Verksamheten har bytt namn till Täby Förskola Galoppen AB och integrerats som en enhet till den etablerade organisationen och varumärket Täby Förskola.
 • Den 15 augusti ingick Cedergrenska avtal med Margarethaskolans föräldraförening om inkråmsförvärv av Knivsta friskola ekonomisk förening samt avtal om övertagande av Margarethaskolans grundskola från höstterminen 2024. Det senare är villkorat av ett sedvanligt tillstånd, under ordinarie ansökningsperiod, av Skolinspektionen för att bedriva grundskola i Knivsta.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den nya regeringen presenterade efter rapportperiodens utgång Tidöavtalet. Skulle förslagen i Tidöavtalet genomföras är Cedergrenskas bedömning att seriösa aktörer fortsatt kommer att ha goda förutsättningar att verka. Förslagen bedöms, i dagsläget, inte påverka Cedergrenskas finansiella ställning.
 • Den 21 september aviserade Cedergrenska att bolaget valt att sälja event- och konferensverksamheten i Cedergrenska Tornet AB. Cedergrenska Tornet förvärvades 2020 och har under 21/22 haft en omsättning på 4 936 KSEK (1 137). Resultat efter finansiella poster 21/22 uppgick till –3 202 KSEK
  (-3 559). Den preliminära köpeskillingen uppgår till 4 MSEK.
 • Den 17 oktober förvärvade vd Lotta Smith, styrelseordförande Christian Drougge och arbetande styrelseledamot Niklas Pålsson, 250,000 aktier i Cedergrenska AB till ett värde av drygt 4 MSEK eller cirka 16,5 SEK per aktie.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 24 november, klockan 17:30 CET.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter