Artikel:

I slutet av januari möttes Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Cedergrenska för att inleda återkommande kvalitetsdialoger tillsammans.

Kvalitetsdialogerna är bland annat inriktade på samtal om likvärdighet samt de sju framgångsfaktorer som tagits fram och som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa framgångsfaktorer handlar om förtroendefullt klimat, hälsofrämjande skolmiljö, kompensatoriska insatser, kompetent ledarskap, professionell utveckling, systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus samt tydlig roll- och ansvarsfördelning.

Representanter från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt skolchef, rektor och koncernens skolutvecklare deltog i den mycket givande dialogen. Samtliga medverkande uppfattade kvalitetsdialogerna som mycket inspirerande och utvecklande. Dessa ska inte jämföras med granskning av skolors kvalitet som Skolinspektionen ansvarar för.