CedergrenskaTextVitTransparent

Cedergrenskas strävan efter att erbjuda utbildning av högsta kvalitet är en kontinuerlig resa. Vi har träffat Ida Lindeborg och Ulrica Lagesson som är en del av Cedergrenskas kvalitetsavdelning. De jobbar med skolutveckling inom koncernen och ger oss här en inblick i deras arbete för att säkerställa hög kvalitet runt om på våra skolor.

Vad är kvalitetsavdelningens huvudsakliga fokus?

Vi strävar efter att ständigt utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda utbildning av högsta kvalitet. Vårt viktigaste uppdrag är att stötta våra verksamheter i deras kvalitetsarbete inom olika områden. Det gör vi genom att noggrant identifiera och hantera områden där förbättringar kan göras. Vi ska säkerställa att det finns ett levande systematiskt kvalitetsarbete där våra värdeord genomsyrar allt vi gör.

Vilket arbetssätt har ni för att utvärdera och följa upp resultat och framsteg?

Kvalitetsavdelningens främsta arbetssätt för att utvärdera och följa upp alla våra verksamheter är genom ett digitalt ledningssystem. Vi utgår från de nationella målen, Skolverkets framgångsfaktorer, intern och extern statistik samt huvudmannens utvecklingsområden. Genom kvalitetsdialoger, kvalitetsseminarium och kontinuerliga uppföljningar kan vi följa utvecklingen tillsammans med enheterna.

Kan ni dela med er av några exempel på projekt eller initiativ som har lett till positiva förändringar?

Ett exempel på ett lyckat samarbete är en utvecklingsgrupp med representanter från både förskolan och grundskolan. De har gemensamt arbetat fram övergripande riktlinjer och dokument för att underlätta en trygg överlämning mellan förskola och förskoleklass. Det ska säkerställa barns och elevers lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Skolorna har olika samarbeten och professionella diskussioner för att fördjupa kunskaperna när det gäller likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, exempelvis fokuseras relationen mellan nationella prov och betyg.

Ytterligare ett exempel är vårt nätverk inom elevhälsan där vi under de senaste åren har fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet. Det har bidragit till en högre likvärdighet och samsyn. Det är värdefullt att träffas och få ta del av varandras arbete för att upprätthålla hög kvalitet. Att vi även samarbetar mellan skolsegmenten och de olika skolorna skapar en djupare förståelse.

Vad arbetar ni med under vårterminen?  

Vi har förmånen att arbeta på bred front med olika projekt tillsammans med flera stödfunktioner. Till exempel arbetar vi med HR och vd gällande koncernens systematiska arbetsmiljöarbete. Vi kartlägger även kvaliteten på enheterna kopplat till flera olika områden. Kvalitet innefattar många olika delar av en verksamhet.

Under det senaste året har vi haft kvalitetsdialoger med Skolverket och Skolinspektionen för våra förskolor och skolor. De konstaterade att vi har väl fungerande strukturer för vårt systematiska kvalitetsarbete och en bra grund att bygga vidare på. Vi ser att det är viktigt att fördjupa förmågan till analys av olika underlag vilket är något vi kommer att arbeta med framöver.

Vi har även inlett ett samarbete med Sida och Globala skolan. Genom det genomlyser vi alla verksamheters arbete med lärande för hållbar utveckling. Det är ett område som stöttar i förskolornas och skolornas utvecklingsarbete.