För dig med medarbetaransvar

Inför anställning

Rekrytering


Här hittar du dokument som du kan använda som stöd vid rekrytering:

Exempel intervjufrågor medarbetare >
Exempel intervjufrågor chef >
Referenstagning vid anställning >

Onboarding


Rutiner för onboarding >

Under anställning

Medarbetarsamtal  


Utöver de vardagliga avstämningarna behöver du som chef ha regelbundna, mer strukturerade samtal med dina medarbetare. Det är en förutsättning för att kunna leda dina medarbetare och i förlängningen sätta lön. I samtalen kan du även fånga upp signaler på ohälsa, konflikter eller andra problem. Det är även ett bra tillfälle att ta del av medarbetarens tankar och idéer om verksamhetens utveckling. Vi delar upp samtalen i tre delar; målsamtal, medarbetarsamtal samt resultatsamtal.
 

För att öka förutsättningarna för en god dialog är det viktigt att både chef och medarbetare är väl förberedda inför samtalet. Under varje rubrik hittar du dokument till stöd för era samtal. Du kan anteckna direkt i dokumentet eller på annat sätt. Det viktigaste är att dokumentationen sker. På så sätt kan ni gå tillbaka i tid och följa utvecklingen. 

Målsamtal   

Året/läsåret inleds med ett målsamtal. Syftet är att skapa tydlighet kring förväntningar samt identifiera och sätta upp konkreta mål. Det klargör även roller, ansvarsuppgifter samt hur medarbetaren kan bidra till hela verksamhetens utveckling. Det kan inkludera kompetensutveckling eller andra professionella mål för det kommande året.  

Målsamtal >   

Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet är precis som det låter – medarbetarens samtal. Samtalet bör präglas av ömsesidigt förtroende, intresse och nyfikenhet. Här har chef och medarbetare möjlighet att tillsammans reflektera över nuläget men även diskutera hur medarbetarens fortsatta arbetsliv kan utvecklas.   

Mall för medarbetarsamtal >
Mall för medarbetarsamtal, enbart rubriker >

Resultatsamtal   

I resultatsamtalet sammanfattar ni året som har gått utifrån uppsatta mål. Här diskuterar ni även ny lön. Gör en tydlig koppling till lönekriterierna och till medarbetarens individuella mål. Det är viktigt att bara prata om medarbetarens individuella prestationer, inte gruppens.  

Lönekriterier – administration, service och IT
Lönekriterier – administration, service och IT utan bedömningsskala
Lönekriterier – administrativa chefer
Lönekriterier – administrativa chefer utan bedömningsskala
Lönekriterier – barnskötare, resurs och assistent
Lönekriterier – barnskötare, resurs och assistent utan bedömningsskala
Lönekriterier – pedagogisk personal och ledare
Lönekriterier – pedagogisk personal och ledare utan bedömningsskala
Lönekriterier – rektorer och chefer i pedagogisk verksamhet
Lönekriterier – rektorer och chefer i pedagogisk verksamhet utan bedömningsskala
Lönekriterier – skolsköterska, kurator, syv, bibliotek
Lönekriterier – skolsköterska, kurator, syv, bibliotek utan bedömningsskala

Samtalets viktiga delar 

Ett strukturerat samtal innehåller flera viktiga komponenter. Att lyssna aktivt, ställa öppna frågor, bekräfta samt sammanfatta för att visa att du har lyssnat och förstått. Att sammanfatta kan även få medarbetaren att se situationen från ett nytt perspektiv, men det säkerställer också att ni båda har samma bild av samtalet när ni skiljs åt.  

Avslut av anställning

Offboarding


Rutiner för offboarding >